Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an Údarás Árachas Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí den Údarás Árachas Sláinte ón 24 Meitheamh 2019 go dtí an 23 Meitheamh 2024:

Caroline Barlow Uas.

Is achtúire sinsearach fíorshaoithiúil í Caroline. Tá taithí breis agus 34 bliana aici ar obair i raon leathan ról ginearálta árachais sa Ríocht Aontaithe agus san Eoraip.

Mar Cheann ar an bhFeidhm Achtúireach do Zurich Insurance plc go dtí gur éirigh sí as sa bhliain 2018, bhí freagracht ar Caroline as comhlíonadh a dhéanamh ar na ceanglais rialachais a bhaineann leis an bhfeidhm achtúireach. Áiríodh leo sin tuairim achtúireach bhliantúil agus tuarascáil achtúireach ar láidreacht na gcúlchistí. Chomh maith leis sin, d’oibrigh sí i ndlúthchomhar leis na feidhmeanna Riosca agus Airgeadais chun an tSamhail Caipitil Inmheánach a fhorbairt agus chun measúnú a dhéanamh ar an gcaipiteal sócmhainneachta a theastaíonn.

Chuir gairm ghairmiúil Caroline ar a cumas tuiscint ghrinn a ghnóthú ar ghnó an árachais agus ar na rioscaí agus na héiginnteachtaí a ghabhann leis, agus tá dea-eolas aici ar mhaoiniú árachais. Le linn di obair do mhórchuideachta dhomhanda árachais, ghnóthaigh sí tuiscint ar an ngá atá ann le rialachas láidir, le smaointeachas neamhspleách agus le ceistiú cuiditheach a úsáid nuair is cuí.

An tUas. Michael A. O’Sullivan

Tá Michael ina iarchathaoirleach ar Bhord Ospidéal Ollscoile na Trócaire agus d’fhóin sé freisin ar Bhord Ghrúpa Ospidéil an Deiscirt/an Iardheiscirt.

Is Innealtóir Sibhialta agus Cuntasóir Bainistíochta Cairte é agus tá céim MBA ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, aige.

Tá taithí shuntasach stiúrthóra feidhmiúcháin aige ar obair i róil éagsúla, lena n-áirítear airgeadas, pleanáil gnó agus mar cheann ar ghnólacht rialáilte líonraí fóntais. Sular éirigh sé as, bhí Michael ar an Stiúrthóir Tráchtála Grúpa do Bhord Gáis Éireann, áit a raibh freagracht stiúrthóra feidhmiúcháin air as rialáil, as pleanáil straitéiseach agus as gnóthaí dlí/corparáideacha. Ar na freagrachtaí feidhmiúcháin a bhí air bhí sé i gceannas ar an tionscadal Oscailte Margaidh, áit ar oibrigh sé leis an rialálaí earnála agus leis an tionscal chun rialacha a shainiú le haghaidh margadh iomaíoch gáis a chur ar bun agus a oibriú in Éirinn.

Tá an-taithí aige ar idirghníomhú le ranna rialtais agus rialálaithe in Éirinn, i dTuaisceart Éireann agus san Aontas Eorpach.

I láthair na huaire, tá Michael ag obair i roinnt róil bhoird neamhfheidhmiúcháin, lena n-áirítear do Firmus Energy, cuideachta atá faoi úinéireacht phríobháideach i dTuaisceart Éireann, áit a bhfuil sé ar an gCathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca. Chomh maith leis sin, tá sé ar an gCathaoirleach ar Scéim Pinsean Sochair Shainithe Ervia.