Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an Údarás Árachas Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí den Údarás Árachas Sláinte ón 5 Iúil 2019 go dtí an 4 Iúil 2022:

An tUas. Damien McShane

Tá Damien ina chomhairleoir dlí agus ina fheidhmeannach corparáideach a bhfuil taithí shuntasach ar leibhéal sinsearach aige ar fud na hearnála airgeadais. San am i láthair, tá sé ina chomhalta den bhord stiúrthóirí ar cheann amháin de na taisceánaigh is mó in Éirinn (atá ar cheann de na príomh-fhochuideachtaí oibriúcháin de chuid an taisceánaigh is mó ar domhan). Tá sé freagrach as feidhmeanna cumhdaigh an bhainc, i measc gníomhaíochtaí eile. D’fhóin sé roimhe sin mar chomhairleoir dlí don Bhanc Ceannais agus do Aviva, áit ar ghnóthaigh sé taithí shuntasach ar nithe árachais sláinte.

Tá céimeanna aige ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, ó Ollscoil na hÉireann (an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath), ó Ollscoil Bhaile Átha Cliath (Coláiste na Tríonóide), ó Óstaí an Rí agus ó Ollscoil Oxford (Coláiste Íosa). Bhain sé céim MBA (le gradam) amach ó Ollscoil Oxford le déanaí freisin. Tá Damien ina dlíodóir a ligeadh isteach sa bharra in Éirinn agus i Nua-Eabhrac araon (cé nach gcleachtann sé). Chomh maith leis sin, tugann sé léachtaí ag an Institiúid Baincéireachta ar nithe dlí agus rialála agus gníomhaíonn sé mar iontaobhaí carthanais.

Marcella Flood Uas.

Is ceannaire gnó í Marcella, a bhfuil an-chloigeann tráchtála uirthi. Tá sí ag obair ar leibhéal Stiúrthóra/ar leibhéal sinsearach le níos mó ná deich mbliana anuas. Tá taithí fhairsing aici ar oibríochtaí agus straitéisí teicneolaíochta a bhaineann dea-luach amach do scairshealbhóirí a shainiú agus a bhrú chun cinn. Agus taithí aici ar mhórchláir athruithe a threorú laistigh de chorparáidí domhanda agus ar roinnt gnólachtaí nuathionscanta a bhunú, tá Marcella ina gníomhaire athruithe fiontraíochta a bhfuil dúil ar leith aici i ndaoine a fhorbairt agus i bhfoirne ardfheidhmíochta a chruthú.

San am i láthair, tá Marcella ina Ceann um Bunathrú Digiteach le Allianz Care. Sa ról sin, tá sí cuntasach as an bhfís agus an straitéis dhigiteach a fhorbairt agus a chur chun feidhme don chuideachta ar bhonn domhanda.

D’oibrigh sí roimhe sin mar Stiúrthóir ar Oibríochtaí Déantóra Buntrealaimh don Eoraip, don Mheánoirthear agus don Afraic le Microsoft.  Tá Marcella ina Stiúrthóir Cairte atá cláraithe le hInstitiúid na Stiúrthóirí, an Ríocht Aontaithe, agus sealbhaíonn sí céim MBA ó Choláiste Smurfit, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.