Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Eamonn Morris agus an tUas. Robert O’Connor a cheapadh chuig an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse. Mairfidh na ceapacháin sin don tréimhse ón 12 Aibreán 2019 go dtí an 4 Aibreán 2022. Chomh maith leis sin, rinne an tAire Harris Orla Dolan Uas. a athcheapadh don tréimhse ón 15 Feabhra 2019 go dtí an 14 Feabhra 2022.

An tUas. Eamonn Morris

Feidhmeannach sinsearach fíor-inniúil is ea Eamonn. Tá taithí breis agus 33 bliana aige, lena n-áirítear 22 bhliain a caitheadh mar chomhalta boird de chuideachtaí poiblí teoranta agus de chuideachtaí príobháideacha teoranta araon.

Le linn dó réitigh agus seirbhísí bogearraí a sholáthar sa Ríocht Aontaithe, in Éirinn agus i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise, bhainistigh Eamonn athruithe, riosca, airgeadas, idirbheartaíocht tráchtála, cumarsáid, forbairt straitéise, rialachas corparáideach agus, rud ba thábhachtaí fós, daoine.

Tá taithí ghairmiúil fhairsing aige ar réimse an dearbhaithe cáilíochta, ar réimse na bainistíochta eagrúcháin agus ar réimse na bainistíochta sonraí, lena n-áirítear comhroinnt sonraí agus cosaint sonraí.  De bhreis air sin, d’éirigh leis, ina chuid oibre le príomh-gheallsealbhóirí san earnáil sláinte, eolas grinn a ghnóthú ar an earnáil agus tá tuiscint chuimsitheach aige ar an timpeallacht earnála poiblí.

An tUas. Robert O’Connor

Is é an Dr Robert O’Connor an Ceann Taighde i gCumann Ailse na hÉireann.

D’oibrigh an Dr O’Connor mar eolaí agus is é a réimse speisialtachta ná tuiscint ar chógais ailse agus ar an dóigh a n-oibríonn siad.

Bronnadh dochtúireacht air sa bhliain 1995. Bhí sé ina léachtóir agus ina thaighdeoir ailse in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath go dtí an bhliain 2015, nuair a ghlac sé leis an ról mar Cheann Taighde i gCumann Ailse na hÉireann.  Sa ról sin, tá sé i gceannas ar straitéis taighde an charthanais a chur chun feidhme ar mhaithe le feabhas a chur ar thorthaí do dhaoine a dtéann ailse i bhfeidhm orthu.  Ceann de na príomhnithe a ndírítear orthu sa straitéis sin is ea a chinntiú go mbíonn othair ina gcuid dhílis den taighde ailse in Éirinn.

Tá dúspéis aige i bhfíricí eolaíochta agus sláinte a chur in iúl chun cabhrú le daoine a bhfuil ailse ag dul i bhfeidhm orthu na cinntí is fearr a dhéanamh dóibh féin agus do na daoine atá tábhachtach dóibh.

Orla Dolan Uas.

Beathaisnéis le teacht.