Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin um Chúram Sóisialta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúram Sóisialta.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 12 Aibreán 2018 go dtí an 11 Aibreán 2021.

An Dr Catherine Carty

Thosaigh an Dr Carty ag obair mar oibrí cúram sóisialta i 1984, ag cáiliú ó DIT i 1988. Ó shin, d’oibrigh sí i réimse suíomhanna cúram sóisialta agus bhí sí ina Stiúrthóir Náisiúnta ar EPIC sular ghlac sí lena post reatha in Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh áit a múineann sí ar na cláir BA agus MA. Bhí sí ina taighdeoir ar an nGrúpa Athbhreithnithe maidir le Básanna Linbh agus bhí sí ina comhairleoir eitice seachtrach d’Oifig Ombudsman na Leanaí ar cheann dá mórthionscadail taighde. Bronnadh comhaltacht PhD le OÉG ar an Dr Carty, áit ar thug sí faoi staidéar a dhírigh ar ról na n-oibrithe cúram sóisialta chun na tosca cosantacha a bhaineann le hathléimneacht i ndaoine óga i gcúram cónaitheach a chur chun cinn. Thogh na comhaltaí eile den Bhord í mar Chathaoirleach an 18.04.2019.

An tUasal Damien Courtney

Déimeagrafaí agus comhalta den International Union for the Scientific Study of Population is ea an tUasal Courtney.  D’oibrigh sé i státseirbhís na hÉireann ar feadh 40 bliain, 39 de na blianta sin san Ard-Oideachas agus 30 bliain díobh i mbainistíocht. Bhí sé i bpoist bhainistíochta nuair a bunaíodh Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí (CIT) agus i rith chéim réitithe tosaigh Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan (MTU). Bhí sé mar Cheann an Léinn Shóisialta agus Ghinearálta agus ar Dhámh an Ghnó agus na nDaonnachtaí ag CIT.  I measc réimsí spéise agus freagrachtaí speisialta an Uasail Courtney bhí sé ina chomhalta feidhmeannach de FESET, European Association of Training Centres for Socio-Educational Care Work, 1991-2006, agus ina chomhalta bunaithe de IASCE, Irish Association of Social Care Educators. Bhí sé ina chomhalta agus ina chathaoirleach ar go leor comhlachtaí poiblí eile, boird chúram sláinte agus boird um bailíochtú cúrsa. Mar aon le bheith ag teagasc ag CIT agus UCC, mhúin sé sa Fhrainc agus san Ísiltír agus chuir sé páipéir i láthair ag go leor comhdhálacha in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. D’imigh sé ar scor óna phost acadúil in 2013 agus ceapadh ina Chomhlach Emeritus de CIT in 2015. Tá sé ina chomhalta freisin de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta.

An tUasal Paddy Duggan

Tá taithí bhainistíochta agus ghairmiúil Acmhainní Daonna 26 bliana ag an Uasal Duggan i ndéantúsaíocht, miondíol, agus cúram sláinte in Éirinn agus thar lear. Thug sé seirbhís chomh maith sna fórsaí cosanta, lena n-áirítear misean síochánaíochta NA sa Liobáin. Bhí sé ina chomhalta den Choiste Inniúlachta Gairmiúil ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, a bunaíodh chun Scéim Inniúlachta Gairmiúil a fhorbairt do chleachtóirí leighis. Tá sé ina Cheannaire um Pleanáil Lucht Oibre faoi láthair i Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna FSS.

An tUasal Brian Hogan

Bhí an tUasal Hogan mar Phríomhfheidhmeannach ar Don Bosco Care ó mhí na Samhna 2013. Tá sé ina chomhalta reatha de IASCM, ina chomhalta d’Institiúid Stiúrthóirí na hÉireann agus ina chomhalta den Bhord Stiúrtha don Consortium for Therapeutic Communities (Londain). Bhí sé ina Leas-Stiúrthóir Bainisteoir Aonaid roimhe seo ag Scoil Bhuachaillí Bhaile an Oibricigh (1991-2013) agus chaith sé dhá bhliain ag Coláiste Naomh Pádraig, Maigh Nuad agus ag Seirbhísí Síciatracha do Leanaí ag Teach Bhaile an Bhairínigh (1989-1991).

Threoraigh an tUasal Hogan forbairt straitéiseach eagraíocht Don Bosco Care, chuir sé leis na láidreachtaí eagraíochtúla chun riachtanais náisiúnta a shásamh. Anuas air seo, bhunaigh sé naisc le cleachtóirí ceannaireachta sa réimse – ón RA agus SAM – agus chuir siad oiliúint agus comhairliúchán ar an láthair ar fáil, mar aon le tacaíocht chianda a sholáthar. Tá go leor spreagaitheasc agus ceardlann comhdhála tugtha aige thar na blianta. Áirítear orthu seo comhdhálacha éagsúla Social Care Ireland, Comhdhálacha Unity Through Relationship agus cur i láthair le The Tavistock, Londain. Áirítear ar a cháilíochtaí acadúla BA (Diagacht), MBS PgDip. Measúnú agus Cóireáil Ciontóirí Gnéis MCIPD.

An tUasal Karen Kiernan

Tá an tUasal Kiernan ina Príomhfheidhmeannach ar One Family ó 2001. Is é One Family eagraíocht na hÉireann do dhaoine atá ina dtuismitheoirí aonair, ag roinnt tuismitheoireachta agus ag scaradh, agus cuireann siad seirbhísí tacaíochta teaghlaigh speisialtóra, anailís bheartais agus comhaltacht ar fáil.

An tUasal Des Mooney

Cleachtóir cúram sóisialta is ea an tUasal Mooney atá ag obair faoi láthair in ionad cúram cónaitheach san Oirdheisceart. Tá sé ag obair le Smyly Trust Services le 14 bliana anuas. Tá sé ina theagascóir freisin le daoine fásta atá ag filleadh ar an oideachas agus tacaíonn sé le foghlaim ar feadh an tsaoil.

Áirítear ar réimsí spéise taighde an Uasail Mooney timpeallacht leighis a sholáthar do dhaoine óga i gcúram agus spraoi a úsáid mar theiripe agus oideachas. Áirítear ar a réimsí taighde freisin foghlaim do dhaoine fásta agus ar feadh an tsaoil. Tá BA sa Chúram Sóisialta agus MA san Ard-Oideachas aige. Díríodh ina thráchtas taighde ar thaithí oibrithe cúram leanaí fásta ag filleadh ar an oideachas.