Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin Radagrafaíochta

Tá na daoine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris T.D., mar bhaill de Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe, i ndiaidh a dtoghadh ag cláraithe na gairme, le feidhm ón 05 Feabhra 2018 go dtí 23 Eanáir 2022.

Claire Hogan, Uas.

Radagrafaí is ea Claire Hogan, Uas. a bhain cáilíocht amach sa bhliain 1995 ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath le Céim Bhaitsiléara sa Radagrafaíocht. Le linn a cuid oiliúna ollscoile, bhunaigh sí an Cumann Radagrafaíochta agus toghadh í ina hOifigeach Comhionannais le Cumann na Mac Léinn.

Chaith sí an chéad chúig bliana dá gairm ag obair in Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae agus Ospidéal Beaumont sular ghlac sí lena bpost reatha in Ospidéal Ollscoile Chorcaí (CUH). Sa ról sí, tá sí páirteach san oiliúint ar mhic léinn radagrafaíochta ar socrúchán in CUH, á maoirsiú, á spreagadh agus á dteagasc i gcleachtas na radagrafaíochta. Ina theannta sin, tá scileanna speisialtóireachta forbartha ag Claire Hogan, Uas, sa Mhíochaine Núicléach, Saotharlann Cataitéaraithe, Saotharlann Néarashoithíoch agus Saotharlann Shoithíoch Ghinearálta.

Bhí ról lárnach aici i mbunú an choiste reatha um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) sa Radagrafaíocht i CUH, a bhfuil sí ina leas-chathaoirleach air. Eagraíonn an coiste raon leathan d’ócáidí FGL ar bhonn rialta laistigh den roinn do radagrafaithe, altraí, raideolaithe agus comhairleoirí ospidéil eile. Is í an Príomhchomhordaitheoir ar an gclár um Iniúchadh Cliniciúil i CUH agus tacaíonn sí go láidir le sábháilteacht d’othair, ardchaighdeáin agus comhionannas ar fud na gairme.

Catherine McKenna, Uas.

Tá gairm ag Catherine McKenna, Uas. a mhair níos mó ná tríocha cúig bliana i seirbhís sláinte poiblí na hÉireann, agus taithí leathan faighte aici i róil agus speisialtóireachtaí éagsúla ón leibhéal cliniciúil go dtí an leibhéal bainistíochta. Go luath sa bhliain 2009 ceapadh ina Bainisteoir í ar Sheirbhísí Radaiteiripe (RTSM) in Ospidéal Naomh Lúcás, Baile Átha Cliath. Níos déanaí, le leathnú na Seirbhísí Radaiteiripe i mBaile Átha Cliath le hionaid a áireamh ar champais Beaumont agus San Séamas, tá ról glactha aici mar RTSM Líonra laistigh de Líonra Oinceolaíochta Radaíochta Naomh Lúcás (SLRON).

Tá sí ina ball de Bhord Stiúrthóirí Institiúid Taighde Ailse Naomh Lúcás (SLICR), a bhfuil sé mar phríomhchuspóir aige cothú agus tacaíocht a thabhairt don taighde sa oinceolaíocht radaíochta, ag obair i gcomhar le hinstitiúidí acadúla agus taighde eile.

Is í an Ceannaire Cliniciúil Náisiúnta do Theiripeoirí Radaíochta le ról tábhachtach mar chomhairleoir don Chlár Náisiúnta Rialaithe Ailse, ina cathaoirleach ar an ngrúpa Náisiúnta RTSM, agus ag cur chun cinn cleachtais oibre chaighdeánacha, maitrísí inniúlachta, agus cleachtais atá bunaithe ar an bhfianaise laistigh den radaiteiripe.

Agus í ina ball den Chomhlacht Gairmiúil ó bunaíodh é, faoi láthair tá sí ina Cathaoirleach ar na Bainisteoirí Seirbhísí Radagrafaíochta ar Chomhairle Institiúid Radagrafaíochta agus Radaiteiripe na hÉireann (IIRRT).

Tá sí ina ball d’Fhochoiste Náisiúnta Radaiteiripe FSS le sainordú chun comhairle a chur ar an Aonad Nochtaithe Radaíochta Míochaine (MERU) i réimsí Tuairiscithe Teagmhais agus Iniúchadh Cliniciúil Náisiúnta sa Radaiteiripe.

Is céimí í de Choláiste na Radagrafaithe, Londain.

Mark Samsa, Uas.

Oibríonn an tUas. Mark Samsa mar Bhainisteoir Seirbhísí Radaíochta i gClinic na Gaillimhe. Thosaigh sé ag obair sa Radaiteiripe in Ospidéil Choláiste na hOllscoile Londain (UCHL) agus ansin bhog sé chuig an Royal Marsden Trust. Sa bhliain 2004 earcaíodh ar ais go UCHL chun ról taighde a ghlacadh a bhain go sainiúil le trialacha ailse Cloiginn agus Muiníl.

Sa bhliain 2005 bhog an tUas. Samsa go hÉirinn chun cuidiú le seirbhísí Radaiteiripe a bhunú in iarthar na hÉireann in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe agus sa bhliain bhog sé go dtí a ról reatha i gClinic na Gaillimhe.

Bhain sé céim Onóracha amach sa Radaiteiripe ó Ollscoil na Cathrach i Londain sa bhliain 2000; tá Máistreacht aige sa Bhainistíocht Cúram Sláinte ó Choláiste Ríoga na Lianna in Éirinn agus faoi láthair is é an Cathaoirleach ar an gcoiste Taighde agus Eitice sa Chlinic.