Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin Radagrafaíochta

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta na comhaltaí neamhghairmiúla seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radagrafaithe le feidhm ón 17 Aibreán 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022.

An tUasal Carmel Breaden

Thosaigh an tUasal Breaden a gairm mar altra foirne agus chuaigh sí ar aghaidh chuig róil mar shíceolaí san earnáil phríobháideach le cuideachtaí i mBéal Feirste agus i mBaile Átha Cliath sular ghlac sí le poist in FSS an Longfoirt-na hIarmhí, i dtosach mar Shíceolaí Cliniciúil, agus ó 2002 mar Bhainisteoir Príomh-Shíceolaí. Sa phost seo, bhainistigh sí seirbhísí síceolaíocha i réimse limistéar grúpa cúraim lena n-áirítear seirbhísí meabhairshláinte agus míchumais. Áirítear lena freagrachtaí, i measc nithe eile, bainistíocht agus maoirsiú ar líon mór foirne síceolaíche, forbairt ceannaireachta agus straitéiseach na seirbhíse síceolaíche agus a chleachtais chliniciúil agus a sholáthar agus seachadadh seirbhíse a chothabháil. Tá seirbhís tugtha ag an Uasal Breaden ar roinnt Grúpaí Náisiúnta agus Réigiúnacha, lena n-áirítear an Grúpa Athbhreithnithe Náisiúnta – Critéir Incháilitheachta chun Síceolaithe a Earcú chuig FSS agus grúpa oibre HR FSS Náisiúnta ag déanamh ionadaíochta thar ceann na Síceolaíochta. Áirítear ar a cáilíochtaí gairmiúla MSc sa tSíceolaíocht ó QUB (Ollscoil na Banríona, Béal Feirste).

An tUasal Edel Smyth

Chaith an tUasal Smyth an céad chúig bliana dá shaol gairmiúil mar mhúinteoir i roinnt iar-bhunscoileanna i mBaile Átha Cliath. Chuaigh sí ag obair le hÚdarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI) i 1999, i dtosach i ról mar Fheidhmeannach Idirchaidrimh Oideachais agus Tionscail, agus tá sí ag obair ansin ó shin. Tá FSAI freagrach as an reachtaíocht um shábháilteacht bia ar fad in Éirinn a fhorfheidhmiú agus comhordaíonn siad an fheidhm seo trí idirghníomhú le gníomhaireachtaí oifigiúla a aontaíonn lena ranníocaíocht le cuspóirí córas um shábháilteacht bia foriomlán. Ina post mar Bhainisteoir Faisnéise na heagraíochta, baineann ról an Uasail Smyth le rannpháirtíocht shuntasach leis na gníomhaireachtaí seo, go háirithe ag cinntiú go bhfuil a gcuid foirne in ann na cuspóirí aontaithe a sheachadadh. D’fhorbair agus forfheidhmíonn sí Straitéis Faisnéise FSAI, arb é an cuspóir atá leis faisnéis a sheachadadh atá soiléir, faisnéiseach agus mealltach chun spriocanna straitéiseacha na heagraíochta a bhaint amach, agus dírítear freisin ar úsáid níos mó a bhaint as an teicneolaíocht. Anuas air sin, tá freagracht bainistíochta iomlán aici as córas bainistíochta cáilíochta an údaráis a bhfuil ról mór aige ina chinntiú go mbíonn dea-rialachas san eagraíocht. Áirítear ar a cáilíochtaí gairmiúla, i measc nithe eile, MBs Onóracha i gCleachtas Gnó ón IMI (Foras Bainistíochta na hÉireann).