Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

Mar thoradh ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris T.D., na baill neamhghairmiúla seo a leanas chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta le feidhm ón 5 Lúnasa 2018 go dtí an 4 Lúnasa 2022:

 

Padraig Heverin, Uas.

Tá taithí leathan ag an Uas. Heverin san altracht mheabhairshláinte, i ngach cineál de shuíomh cúraim. Is Altra Bainisteora Sinsearach é a bhfuil taithí aige ar an dea-chleachtas a chur i bhfeidhm mar a luaitear i gcaighdeáin an Coimisiúin Meabhair-Shláinte. Tá taithí leathan aige ar phróisis cigireachta mar a chuirtear i bhfeidhm ag Foirne Cigireachta i gCleachtas na Meabhairshláinte agus ar na critéir a bhfuiltear ag súil leo a bhaint amach trí phleananna gníomhaíochta. Tá an tUas. Heverin ag lorg athcheapacháin faoi láthair chuig Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí mar ionadaí ar leas an phobail i gcoitinne, agus tá taithí aige ar bhallraíocht boird ag an leibhéal náisiúnta agus ar bhallraíocht d’fhoghrúpaí nó grúpaí oibre laistigh de Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí i.e. Coiste Iniúchta agus Grúpa Oibre Fóiréinsic. Ina theannta sin, tá taithí aige ar straitéisí do bhaisnistiú athruithe chun cleachtas a fheabhsú. I measc na gcáilíochtaí oideachais atá aige tá Dioplóma (Onóracha) san Altracht ó OÉ Gaillimh.

 

An Dr Colm O’Doherty

Tá 42 bliana de thaithí ag an Dr O’Doherty mar chleachtóir, acadóir agus bainisteoir/ceannaire acadúil i ngairmeacha an chúraim shóisialta.  I measc a ngníomhartha sa réimse seo tá a ról mar bhall bunaidh de Chumann na hOideoirí Chúram Sóisialta, agus an fhorbairt ar Chúrsa san Eolaíocht Shóisialta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus Roinn na Staidéar Sóisialta in Institiúid Teicneolaíochta THrá Lí (ITT). Tá sé ina údar ar, agus scríobh sé ailt do, leabhair agus irisí maidir le cúram sóisialta agus obair shóisialta agus tá taighde leathan déanta aige sa réimse. Bhí sé ina chathaoirleach, agus ina bhall, de roinnt bord agus eagraíochtaí chúram sóisialta agus d’fhreastal sé freisin mar chomhairleoir acadúil agus mar mhaoirseoir taighde. Ina theannta sin fuair sé gradaim áitiúla “Laoch Teagaisc” ón bhFóram Náisiúnta um Teagasc agus Foghlaim ag an Tríú Leibhéal a Fheabhsú. Tá an Dr O’Doherty ina léachtóir sa Léann Sóisialta Feidhmeach in ITT ó 1998. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aige tá PhD a bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath air in 2004.