Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárú Optúil

Mar thoradh ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris T.D., na baill neamhghairmiúla seo a leanas chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta:

 

Patrick McAteer, Uas.

Ceaptha ó 21 Meitheamh 2018 go 10 Feabhra 2019

 

Tá taithí shuntasach ag an Uasal McAteer sa tseirbhís phoiblí. Tá sé ina bhall bunaidh de Chomhairle Chúram Sóisialta Thuaisceart Éireann (NISCC) ar a d’fhreastal sé ar feadh dhá théarma, agus roinnt post sinsearacha aige, lena n-áirítear feidhmiú mar chathaoirleach ar a Choiste Bainistíochta Gnó. I measc na mballraíochtaí eile ar chomhlachtaí poiblí bhí freastal mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Iontaobhas Sláinte agus Chúram Sóisialta an Tuaiscirt agus ballraíocht de Bhord Promhaidh Thuaisceart Éireann, áit a raibh sé ina chathaoirleach ar a Choiste Iniúchta. I measc na bpost a bhí aige bhí post mar Bhainisteoir Forbartha Pobail agus Óige in Iontaobhas Forbartha Gort an Tobair Uachtarach agus 5 bliana a chaith se mar Oifigeach Forbartha le Cumann Áititheoirí agus Ionad Comhairle Lóiste na Móna. Faoi láthair is oifigeach deonach cuairte é le Cumann Naomh UInseann de Pól. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aige tá BA (Onóracha) sna Daonnachtaí.

 

Vincent Roche, Uas

Ceaptha ó 21 Meitheamh 2018 go 20 Meitheamh 2021

Tá an tUas. Roche ina iar-Phríomhfheidhmeannach ar scor ar Bhord Iascaigh Réigiúnach (NWRFB) áit ar chuimsigh a fhreagrachtaí, i measc nithe eile, buiséid agus pleananna gnó a ullmhú, bainistiú foirne, pleanáil straitéiseach, caidreamh poiblí agus rialú corparáideach. Le linn a thréimhse mar Phríomhfheidhmeannach thug sé isteach pleanann straitéiseacha, agus rinne maoisriú ar a gcur i bhfeidhm, a rinne ceann de na chinn scríbe iascaireachta san Eoraip den réigiún. I ndiaidh dó dul ar scor sa bhliain 2010, agus 25 bliana caite aige leis an tseirbhís iascaireachta, bhí sé ina chathaoirleach ar Ghrúpa Stiúrtha Turasóireachta Thuaisceart Mhaigh Eo agus Féile Tionóil Thuaisceart Mhaigh Eo agus bhí sé freisin ina Chathaoirleach Feidhmeach ar Bhord Choimisiún Forbartha an Iarthair (WDC). I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá ag an Uas. Roche tá Teastas Gairmiúil sa Rialú Corparáideach (Dara hOnóracha) ón bhForas Riaracháin.