Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárú Fisiteiripeoirí

Tá Jenny Branigan Uas., Niamh Murphy Uas. agus an tUas. John Stacey ceaptha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, mar chomhaltaí gairmiúla de Bhord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí. Tá feidhm ag na ceapacháin sin ón 19 Eanáir 2018 go dtí an 18 Eanáir 2021.

Jenny Branigan Uas.

Is fisiteiripeoir cairte í Jenny Branigan. Tá taithí 17 mbliana aici ar obair i dtimpeallacht spórt foirne, lena n-áirítear róil le Cumann Peile na hÉireann, le foirne Haca Náisiúnta na hÉireann agus le foireann Rugbaí Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá sí ar an úinéir, ar an bhforbróir agus ar an mbainisteoir ar Total Physio, clinic fisiteiripe agus gortaithe spóirt atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Tá taithí shuntasach ar obair sna meáin ag Jenny. Áirítear leis an taithí sin rannpháirtíocht mar fhisiteiripeoir cónaitheach ar chláir ar RTÉ Radio, áit ar labhair sí ar Morning Ireland agus ar chuir sí seó i láthair inar pléadh cúrsaí sláinte. De bhreis air sin, tá ailt scríofa aici d’fhoilseacháin amhail an Irish Times agus irisleabhar Irish Runner. D’fhóin sí ar roinnt coistí, áit a raibh róil aici mar Chathaoirleach agus Rúnaí Oinigh ar ghrúpa sainleasa chliniciúil Fhisiteiripeoirí Cairte i Leigheas Spóirt agus Aclaíochta agus mar Rúnaí Oinigh de Chumann Leighis Spóirt na hÉireann, i measc nithe eile. Is léachtóir páirtaimseartha sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, í freisin. Teagascann sí an modúl fochéime i bhFisiteiripe Mhatánchnámharlaigh. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aici tá céim MSc (Onóracha) i Leigheas Spóirt agus Aclaíochta a bhronn Coláiste na Tríonóide uirthi sa bhliain 2002.

Niamh Murphy Uas.
Tá taithí fhairsing ag Niamh Murphy Uas. ar réimse na fisiteiripe in Éirinn agus ar leibhéal idirnáisiúnta araon. Tá sí ag fónamh mar Bhainisteoir Fisiteiripe i gCeannas in Ospidéal San Séamas ó bhí an bhliain 2004 ann, áit a bhfuil sí freagrach as bainistiú straitéiseach agus oibríochtúil a dhéanamh ar roinn a bhfuil buiséad is fiú €3.5m aici. Tá sí freagrach faoi láthair freisin as bainistiú a dhéanamh ar fheidhmíocht feidhmiúcháin ranna na ngairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh san ospidéal. Chaith sí trí bliana roimhe sin ag obair mar Chomhordaitheoir For-rochtana um Ghalar Scamhóige Toirmeascach Ainsealach (COPE) in Ospidéal Beaumont, áit a ndearna sí bunú agus forbairt ar an gcéad chlár um luathscaoileadh amach faoi thacaíocht d’othair a glacadh isteach toisc an riocht sin a bheith orthu. Anuas air sin, ghnóthaigh Niamh taithí agus í ag obair thar lear mar fhisiteiripeoir sna Stáit Aontaithe agus san Astráil agus d’oibrigh sí mar léachtóir i Scoil na Fisiteiripe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is ball gníomhach de Chumann Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann (ISCP) í agus d’fhóin sí ar roinnt coistí de chuid an chomhlachta ghairmiúil sin. I measc na ról sin bhí sí ar an gCathaoirleach ar a Choiste Achomhairc agus ina comhalta dá Choiste Creidiúnúcháin. Tá ailt scríofa aici do roinnt foilseachán freisin agus bronnadh roinnt gradam uirthi roimhe seo. Tá céim MSc i bhFiseolaíocht Aclaíochta a baineadh amach as Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa bhliain 2002 i measc na gcáilíochtaí acadúla atá aici. Rinne na comhaltaí eile de Bhord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí í a thoghadh mar Chathaoirleach ar an mBord le déanaí.

An tUas. John Stacey
Tá an tUas. John Stacey ag obair mar fhisiteiripeoir féinfhostaithe ó bhí an bhliain 2004 ann. Déanann sé measúnú matánchnámharlaigh ar lúthchleasaithe agus ar chliaint eile agus cuireann sé cóireáil orthu. Anuas air sin, forbraíonn sé cláir athshlánúcháin agus cuireann sé seimineáir agus ceardlanna i láthair. Tá páirt glactha aige freisin i modúil a dhearadh agus a chur i láthair i réimse an chorpoideachais, i réimse na heolaíochta sláinte feidhmí agus i réimse na heolaíochta spóirt mar theagascóir in Ollscoil Luimnigh agus san Institiúid Fisiteiripe i mBaile Átha Cliath. Rinne sé an t-ábhar athshlánúcháin a dhearadh agus a sholáthar le haghaidh an Dioplóma i mBainistíocht Phraiticiúil Gortuithe Matánchámharlaigh a reáchtálann Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann é. Ina cháil mar Cheannaire Modúil i dTeiripe Spóirt, tá modúil in Eolaíocht Spóirt agus i dTeiripe Spóirt soláthartha aige in Institiúid Portobello. Mar chóitseálaí deonach lúthchleasaíochta, tá cláir traenála deartha aige agus tá grúpaí lúthchleasaithe caitheamh aimsire agus grúpaí scoth-lúthchleasaithe cóitseáilte aige. Rinne John ionadaíocht d’Éirinn ar leibhéal sóisearach i lúthchleasaíocht agus bhí sé ina chomhalta boird de Chlub Lúthchleasaíochta Ollscoil Luimnigh agus de Chlub Lúthchleasaíochta Fingallians. I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá aige tá céim BSc (Onóracha) in Eolaíocht Spóirt a baineadh amach as Ollscoil Luimnigh. Chomh maith leis sin, tá sé ag cur céim MSc i Neart agus Aclú i gcrích in Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh (LIT).