Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh

Le ceadú ó Bhanc Ceannais na hÉireann, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí den Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh.

 

An tUas. John O’Dwyer – ón 1 Lúnasa 2019 go dtí an 31 Iúil 2021

Chuaigh John isteach i Vhi um Chúram Sláinte i mí Lúnasa 2012, tar éis dó obair le Achmea, grúpa árachais Ollannach idirnáisiúnta, áit a raibh sé ar an bPríomhoifigeach Oibriúcháin agus ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin le freagracht as na gnólachtaí árachais saoil, ghinearálta agus sláinte in Interamerican, an dara hárachóir is mó sa Ghréig. Tá taithí fhairsing ag John ar sheirbhísí airgeadais agus ar an earnáil árachais sláinte go háirithe. Ar na poist a bhí aige sular thug sé faoina ról reatha bhí an post mar Stiúrthóir Bainistíochta ar Friends First Life Assurance; an post mar Stiúrthóir Oibríochtaí le BUPA Ireland; agus an post mar Phríomhfheidhmeannach Cúnta le freagracht as Éilimh i Vhi um Chúram Sláinte. Chomh maith leis sin, bhí sé ina Chathaoirleach neamhfheidhmiúcháin ar Bhord an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála.

 

An tUas. Paul O’Faherty – ón 26 Samhain 2019 go dtí an 25 Samhain 2024

Is achtúire é Paul agus tá sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar roinnt cuideachtaí sa réimse seirbhísí airgeadais agus sa réimse infheistíochta. Go dtí an bhliain 2013, bhí sé ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Mercer Ireland agus ar an gCathaoirleach ar Marsh & McLennan Companies in Éirinn. Ina ghairm mar shainchomhairleoir in Mercer, chaith sé roinnt mhaith blianta ag cur comhairle ar an Roinn Sláinte maidir le nithe árachais sláinte. Tá sé ina Chomhalta de Chumann na nAchtúirí in Éirinn agus ina iar-Uachtarán ar an gCumann. Bhí sé ina Chathaoirleach ar Chumann Cistí Pinsean na hÉireann freisin.

 

 

Joyce Brennan Uas. – ón 26 Samhain 2019 go dtí an 25 Samhain 2024

Achtúire a bhfuil taithí breis agus 20 bliain aici is ea Joyce. Tá sí ina Príomhoifigeach le Mercer agus d’oibrigh sí roimhe seo mar Stiúrthóir le KPMG. Téann Joyce i mbun comhpháirtíochta le cuideachtaí chun cabhrú leo maoiniú, dearadh, cur in iúl agus bainistiú leanúnach a bpleananna pinsin a bhainistiú. Déanann sí speisialtóireacht i bhforbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar chláir um athruithe ar phleananna pinsin le sochar sainithe a fhorbairt agus i gcomhairle a chur ar iontaobhaithe maidir le rialachas agus le nósanna imeachta. D’oibrigh Joyce roimhe seo mar chomhairleoir don Údarás Árachais Sláinte agus don Roinn Sláinte maidir le hárachas sláinte príobháideach a rialáil. Chomh maith leis sin, rinne sí cathaoirleacht ar choiste cúram sláinte Chumann na nAchtúirí in Éirinn. Tá céim MBA ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, aici agus is Comhairleoir Airgeadais Cáilithe í.

 

 

An tUas. Declan Moran – ón 26 Samhain 2019 go dtí an 25 Samhain 2022

Tá céim BSc in Eolaíocht Ríomhaireachta ag Declan agus tá sé ina Chomhalta d’Institiúid na nAchtúirí ón mbliain 1994 i leith. Tháinig sé go Vhi um Chúram Sláinte sa bhliain 1997 ón tionscal árachais saoil agus pinsean agus ceapadh é chuig Bord Stiúrthóirí Vhi um Chúram Sláinte sa bhliain 2008. Ó mhí na Samhna 2011 go dtí mí Iúil 2012, d’fhóin sé mar Phríomhfheidhmeannach Gníomhach, Vhi um Chúram Sláinte. Go dtí seo, tá sé ag glacadh freagracht as punann táirgí Vhi um Chúram Sláinte a bhainistiú agus as táirgí agus seirbhísí nua a fhorbairt.