Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 20 Márta 2023:

 

An Dr David Irwin

Tá an Dr Irwin ag obair ó mhí Eanáir 2014 i leith mar Cheannaire agus Bainisteoir ar an bhFoireann Cumarsáide a bhfuil freagracht uirthi as an gcumarsáid inmheánach agus sheachtrach a bhí i gceist le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, an Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht, agus an Institiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir, a chomhcheangal ina Ollscoil Teicneolaíochta bheartaithe sa bhliain 2016. Chomh maith leis sin, tá an Dr Irwin ar Cheann na Roinne Daonnachtaí (Léachtóir Sinsearach – Grád 2) san Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht, ón mbliain 2000 i leith. Le linn na tréimhse sin, bhunaigh sé cláir éagsúla fochéime in ábhair ilchineálacha amhail Teangacha Feidhmeacha, na Meáin Dhigiteacha Chruthaitheacha, Cleachtas Cúraim Shóisialaigh, agus Diagacht. I measc nithe eile, bhunaigh sé clár MA sna hIlmheáin Idirghníomhacha agus Dearadh Idirghníomhach, cláir oiliúna do mhúinteoirí le céim i bhfoghlaim teangacha ilchríochacha agus i dteagasc agus foghlaim, agus céimeanna taighde ar leibhéal máistreachta agus ar leibhéal dochtúireachta araon. Ar leibhéal náisiúnta, d’fhóin sé ar roinnt coistí, lenar áiríodh ceann amháin as ar bunaíodh Comhairle Taighde na hÉireann sna Daonnachtaí agus sna hEolaíochtaí Sóisialta. Tar éis dó bunchéim agus céim máistreachta a bhaint amach as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, bhronn Ollscoil Uladh, Baile Shiurdáin, dochtúireacht air sa bhliain 1999. Sular ghlac sé lena ról reatha san Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht, sa bhliain 2000, bhí sé ina léachtóir i gCumarsáid sa Choláiste Teicniúil Réigiúnach, Leitir Ceanainn, bhí sé ina theagascóir i gCumarsáid Ghnó i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus bhí sé ina mhúinteoir i scoileanna i gCeanada agus i mBaile Átha Cliath. Thug sé léachtaí san Eoraip faoi choimirce Chlár Erasmus freisin.

An tUas. Paul Lyng

Chaith Paul an chuid is mó dá ghairm ag obair le Bausch & Lomb, ar cuideachta ilnáisiúnta cógaisíochta í. D’oibrigh sé i róil ardbhainistíochta sa ghnólacht, lenar áiríodh fónamh mar Stiúrthóir Oibríochtaí um Airgeadas don Eoraip, ar ról é ina raibh freagracht air as oibriúchán airgeadais na ngléasraí i roinnt tíortha, mar atá an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír, Éire, agus an Ríocht Aontaithe. Bhí freagracht air as athruithe móra a chur chun feidhme in oibriúchán roinnt gléasraí, lenar áiríodh an gléasra i bPort Láirge a bhí ag déileáil le deacrachtaí airgeadais. Ina dhiaidh sin, mhéadaigh an chuideachta a hoibríochtaí i bPort Láirge, chuir sí feabhas ar a staid airgeadais agus mhéadaigh sí an líon daoine a fhostaíonn sí. D’éirigh Paul as an gcuideachta sa bhliain 2014 tar éis socrú athstruchtúrúcháin. Cháiligh sé ar dtús mar chuntasóir agus áirítear lena cháilíochtaí gairmiúla comhaltacht de Chumann na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte (a bronnadh sa bhliain 1987) agus Teastais i Margaíocht ó Fhoras Bainistíochta na hÉireann, agus Dualgais agus Freagrachtaí Stiúrthóra ó Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Tá sé ag freastal ar Chlár Stiúrthóirí Cairte Institiúid na Stiúrthóirí ón uair a d’éirigh sé as a phost le Bausch & Lomb.

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne an tAire Sláinte an bheirt seo a leanas a ainmniú agus a cheapadh:

Margaret Boland Uas.

A ceapadh ón 27 Márta 2019 go dtí an 20 Márta 2021.

Tá dea-theist go dtí seo ar Margaret i gceannaireacht bunathraithe chun feabhais agus i bhfeabhsú cáilíochta sa timpeallacht acadúil cúram sláinte. Ón mbliain 2015 i leith, tá Margaret ag obair mar Bhainisteoir Ginearálta/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir. Tá freagracht chorparáideach agus cuntasacht fhoriomlán uirthi as seirbhísí a sholáthraítear agus as bainistíocht airgeadais, bainistíocht sonraí agus feabhsú feidhmíochta san ospidéal.

Sular ghlac sí lena post reatha, d’oibrigh Margaret in Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann ar feadh 16 bliana. Thosaigh sí mar Altra Foirne sa Rannóg Éigeandála agus d’aistrigh sí go mear chuig poist bhainistíochta ina dhiaidh sin.  Sa bhliain 2004, bhí sí ina Stiúrthóir Cúnta Altranais sa Rannóg Éigeandála, i gCúram Siúlach Lae, agus sa Roinn um Ionfhabhtuithe a Chosc agus a Rialú.  Tar éis di 4 bliana a chaitheamh sa ról sin, ceapadh Margaret mar Bhainisteoir Seirbhísí Cliniciúla. D’fhan sí sa phost sin go dtí an uair a ceapadh í mar Stiúrthóir um Oibríochtaí Cúraim Sceidealaithe agus Neamhsceidealaithe sa Stiúrthóireacht um Chúram Imobráide agus Diagnóisic sa bhliain 2014.

Bronnadh Teastas in Altranas Ginearálta ar Margaret sa bhliain 1980 agus leanann sí ar aghaidh ag déanamh staidéir fud fad a gairme. Bronnadh roinnt cáilíochtaí uirthi. Áiríodh leo sin teastas i gcnáimhseachas, Dioplóma i mBainistíocht Chéadlíne, Dioplóma i Modhanna Teagaisc, agus Dioplóma Iarchéime in Altranas.  An cháilíocht is déanaí a bhain sí amach is ea céim MSc i gCeannaireacht Chruthaitheach agus Foghlaim Eagraíochta, rud a bhronn Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, Baile Átha Cliath, uirthi. 

An tUas. Edmund Stack

A ceapadh ón 27 Márta 2019 go dtí an 23 Samhain 2019

Tá raon leathan taithí agus saineolais ag Edmund ar obair mar bhainisteoir sa tionscal gáis, sa tionscal ola agus sa tionscal breoslaithe agus innealtóireachta eitlíochta.

Ghnóthaigh sé a thaithí le linn gairm a chuimsigh bainistíocht conarthaí agus coimisiúnaithe innealtóireachta, bainistíocht tionscadal agus oibríochtaí agus, sa deireadh, ról mar Stiúrthóir Bainistíochta ar chuideachta náisiúnta.

Bhainistigh Edmund a lán tionscadal tógála tráchtála tionsclaíche ar láithreáin úrnua, lenar áiríodh maoirseacht a dhéanamh ar na gnéithe innealtóireachta sibhialta den tionscadal.

Tá taithí aige mar Stiúrthóir agus mar Chomhalta Boird freisin. D’fhóin sé ar dhá Bhord Stáit: Eolas [Gníomhaireacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta] ar feadh 5 bliana; agus NSAI [an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann] ar feadh 10 mbliana.  Rinne sé cathaoirleacht ar an bhFochoiste Iniúchóireachta ar feadh 5 bliana agus ar Rannóg na Stát Aontaithe den Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann in New Hampshire ar feadh 5 bliana. Faoi láthair, tá sé ina chomhalta de Bhord SECAD [Forbairt Limistéar Chorcaí Theas agus Thoir], ar tionscnamh forbartha tuaithe agus cuimsithe shóisialta é.

Ghlac Edmund páirt i gCúrsa Ard-Dioplóma Bainistíochta i bhForas Bainistíochta na hÉireann. Mar chuid dá oiliúint boird leis an bhForas Riaracháin, ghnóthaigh Edmund taithí fhairsing ar rialachas corparáideach, lena n-áirítear nósanna imeachta feidhmíochta boird, acmhainní daonna, oibriú airgeadais agus iniúchóireachta agus measúnú riosca.


 

Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh a cheapadh: 

 

An Dr Vivienne Byers

A ceapadh ón 27 Márta 2019 go dtí an 20 Márta 2023

Cháiligh an Dr Byers mar Theiripeoir Urlabhra agus Teanga agus chleacht sí mar bhainisteoir cliniciúil agus cúram sláinte ar feadh tréimhse 15 bliana. Tá sí ag obair sa saol acadúil le 17 mbliana anuas, agus í lonnaithe sa Choláiste Gnó, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.  Tugann an Dr Byers léachtaí agus déanann sí taighde i réimsí amhail bainistíocht athruithe, forbairt straitéise, bainistíocht cúram sláinte na hÉireann agus an beartas sláinte náisiúnta. Tá sí ina comhalta den Fhoireann Ceannaireachta ar institiúid taighde trascholáiste atá faoi stiúir ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, rud a thugann taighdeoirí, comhpháirtithe cistiúcháin sheachtraigh agus comhoibrithe náisiúnta agus idirnáisiúnta le chéile.

Tá an Dr Byers i gceannas ar Ghrúpa Beartais na hInstitiúide um Inbhuanaitheacht Comhshaoil agus Sláinte agus tá sí ina comhalta de Chomhairle Acadamh Bainistíochta na hÉireann, rud a dhéanann ionadaíocht do thaighdeoirí gnó/bainistíochta ó Thuaidh agus ó Dheas.  Tá sí ina comhalta freisin de Choiste Bainistíochta an Chumainn um Beartas Sóisialta na hÉireann agus de choistí oibre laistigh d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a bhfuil freagrachtaí ceannaireachta orthu.

Tá spéis ag an Dr Byers i rannpháirtíocht an phobail agus chuir sí a cuid saineolais leis an Suirbhé ar Eispéireas Othar in Ospidéal Thamhlachta, Baile Átha Cliath. Ghníomhaigh sí roimhe seo mar mholtóir/comhairleoir ag Comórtas Fiontraíochta Mac Léinn Docklands Innovation/Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

An tUas. Tom Rooney

A ceapadh ón 27 Márta 2019 go dtí an 20 Márta 2023

Tá Tom ina Stiúrthóir Oibríochtaí a bhfuil an-taithí aige, agus níos mó ná 20 bliain caite aige in oibríochtaí, díolachán agus margaíocht i ngnólachtaí mór le rá. Tá sé ag obair le Robert Roberts Ltd le naoi mbliana anuas, ar lena linn a tháinig fás 10% ar ghnó na cuideachta.  D’oibrigh sé roimhe sin in Dairygold Co-Operative Society agus Unilever Bestfoods, áit ar thosaigh sé ag obair mar mharsantóir sular ceapadh é mar Bhainisteoir Táirgí tamaillín ina dhiaidh sin sa bhliain 1998.

Tá céim Margaíochta ag Tom ón gColáiste Margaíochta agus Deartha agus d’éirigh leis cáilíochtaí eile a bhaint amach ó chúrsaí eile amhail Clár na Stiúrthóirí Gréasáin agus Ardchlár Bainistíochta.

Lasmuigh den obair, tá Tom ina phríomh-mheantóir ar an bhfoireann peile gaelaí faoi-14 agus ar an bhfoireann rugbaí faoi-15 i gCluain Tarbh.