Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta na comhaltaí neamhghairmiúla seo a leanas mar chomhaltaí ar Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (CORU) le feidhm ón 17 Aibreán 2018 go dtí an 20 Márta 2021.

An tUasal Stephanie Manahan

D’oibrigh an tUasal Manahan, atá ina teiripeoir saothair cáilithe, i seirbhísí cúram sláinte le níos mó ná 30 bliain agus taithí aice in Éirinn agus sa RA. Nuair a d’fhill sí ón RA i 1997, chaith sí seacht mbliana déag ag oibriú i bpoist bhainistíochta in Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir. Le trí bliana anuas, tá sí mar Príomhfheidhmeannach ar an gClinic Lárnach Íocshláinteach (CRC), ar seirbhís náisiúnta míchumais é a bhfuil seirbhísí á gcur ar fáil acu do 4,000 gach bliain. Mar Phríomhfheidhmeannach tá sí freagrach as bainistíocht foriomlán, oibríochtaí agus forfheidhmiú Plean Straitéiseach na heagraíochta. Ghlac sí leis an ról in eagraíocht a raibh deacrachtaí suntasacha aici roimhe sin i ndáil lena clú agus cáil agus tá sí freagrach as athruithe móra bunathraitheacha a fhorfheidhmiú. Bhí sí páirteach i roinnt eagraíochtaí agus tá sí ina Stiúrthóir ar an Not For Profit Association agus ina Cathaoirleach ar Bhord Bainistíochta dhá scoil speisialta. Tá an tUasal Manahan ina comhalta faoi láthair d’Institiúid na Stiúrthóirí agus den Fhóram Rialachais, den Institute of Public Affairs (IPA) agus tá taithí mhór aici ar na meáin freisin. Áirítear lena cáilíochtaí acadúla, i measc nithe eile, MSc i mBainistíocht Cúram Sláinte agus Meabhairshláinte Pobail ó Ollscoil Londan.

 

An tUasal John Scott

Tá níos mó ná 10 mbliana de thaithí i mbainistíocht sinsearach ag an Uasal Scott sa tseirbhís sláinte poiblí agus tá sí ina Bainisteoir Ginearálta faoi láthair ar Rannóg Straitéise agus Clár Cliniciúil FSS, Oifig Corparáideach Stiúrthóir Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais (ONMSD). Sa phost seo bainistíonn sé buiséad leathan agus tá sé freagrach as meastacháin bhliantúla a réiteach agus monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas Clár Altranais agus Cnáimhseachais. Ina theannta sin, áirítear ina ról réimse dualgas agus freagrachtaí ó phleanáil straitéiseach agus measúnú, bainistíocht riosca agus rialachas a chur i bhfeidhm chun seachadadh tosaíochtaí agus cuspóirí eagraíochtúla a chinntiú. Sula ndeachaigh sé ag obair le FSS mar Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach in 2007, d’oibrigh an tUasal Scott mar chuntasóir ar feadh 20 bliain i réimse cuideachtaí san earnáil phríobháideach. Áirítear lena cháilíochtaí acadúla, i measc nithe eile, MSc i mBainistíocht Cuntasaíochta Straitéiseach arna bhronnadh ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann (OÉ).