Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Ar ainmniú an Bhoird Chlárúcháin Súil-Liachta, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh/a cheapadh mar chomhaltaí gairmiúla den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh. 

 

An tUas. Owen Blee

A athcheapadh ón 15 Meitheamh 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023

 Tá Owen ina Chleachtóir Dáiliúcháin agus Lionsaí Tadhaill atá cáilithe i gcuntasaíocht agus airgeadas. Tá taithí breis agus fiche bliain aige ar chúrsaí shlabhra an tsoláthair agus soláthar seirbhíse.

Ón mbliain 2005 i leith, tá sé ag obair i róil chliniciúla agus cheannaireachta don phríomhsholáthraí cúraim oftalmaigh in Éirinn. Ón mbliain 2012 i leith, tá sé ag fónamh mar Chomhalta Feidhmiúcháin de Chónaidhm Radharceolaithe Oftalmacha agus Dáiliúcháin Éireann (FODO).

Sa bhliain 2014, ceapadh Owen chuig an mBord Clárúcháin Súil-Liachta eatramhach. D’aistrigh sé chuig an mBord Clárúcháin Súil-Liachta sa bhliain 2015 agus ceapadh é chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh den chéad uair sa bhliain 2018.

Áirítear leis na hábhair spéise atá aige feasacht ar shláinte súl a chur chun cinn i measc an phobail trí fheachtais náisiúnta, dáiliúchán, lionsaí tadhaill, forbairt ghairmiúil leanúnach, agus oideachas agus oiliúint Radharceolaithe Dáiliúcháin.

 

An tUas. John Weldon

A ceapadh ón 15 Meitheamh 2019 go dtí an 10 Feabhra 2021

Is radharceolaí atá ar seirbhís ar an mBord Clárúcháin Súil-Liachta in CORU é John. Is é an teagmhálaí do Chomhairle CORU é freisin.

Trí na róil roimhe a bhí aige leis an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus mar Bhainisteoir ar na Scrúduithe Cáilíochta Gairmiúla do Radharceolaithe, is maith is eol dó an tábhacht a bhaineann le caighdeáin a shocrú i dtaca le Feidhmiúlacht chun Cleachtadh agus le hincháilitheacht na ndaoine sin ar mhaith leo clárú agus cleachtadh mar Radharceolaithe in Éirinn.

Bronnadh Comhaltacht de Chumann Radharceolaithe Éireann ar John le déanaí mar aitheantas dá sheirbhísí don ghairm.