Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Ar ainmniúchán ó Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (CORU) le feidhm ón 5 Lúnasa 2018 go dtí an 4 Lúnasa 2020.        

An tUasal Colette McLoughlin

Cháiligh an tUasal McLoughlin san Obair Shóisialta ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ó shin d’oibrigh sí i réimsí an uchtaithe agus na hoibre sóisialta leighis. D’oibrigh sí, áfach, níos fairsinge i réimsí na Cosanta agus an Leas Leanaí, na Tacaíochta Teaghlaigh agus na Forbartha Pobail i mBord Sláinte an Oirthir agus anois le TUSLA, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Bhain sí céim amach ó Choláiste na Tríonóide le Dioplóma Iarchéime sa Chosaint agus Leas Leanaí agus MSc. sa Bhainistíocht Seirbhísí Sláinte.

Bhí an tUasal McLoughlin páirteach i líon mór tionscnamh idirghníomhaireachta, ag cur oideachas ar dhaoine eile maidir le ról na hoibre sóisialta, agus é a chur chun cinn, i seachadadh seirbhíse idirghníomhaireachta agus idirdhisciplíneacha agus i bpleanáil do phobail áitiúla.

Tá sí ar roinnt coistí agus boird bhainistíochta ag leibhéil áitiúla agus náisiúnta, lena n-áirítear Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta.