Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Ar ainmniú Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an comhalta seo a leanas den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh an t-athcheapachán don tréimhse ón 25 Aibreán 2019 go dtí an 26 Márta 2023.

 

An tUas. James Forbes

Is é James an Ceann Cúraim le ChildVision. De bhreis ar na freagrachtaí atá air as 30 cleachtóir cúraim shóisialaigh agus na baill d’Fhoireann Ardbhainistíochta ChildVision a bhainistiú, tá James ina Léachtóir Comhlach in Ollscoil Worcester (Staidéar Lagú Amhairc agus Míchumais), ina Léachtóir Comhlach san Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht (Clár Céime Cúraim Shóisialaigh), agus ina theagascóir ar Dhioplóma Iarchéime Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i gCosaint agus Leas Leanaí. De bhreis ar cháilíocht i gcúram sóisialach, tá bunchéimeanna ag James sa dlí (LLB) agus san oideachas (BA Ed.). Chomh maith leis sin, tá céim MSc aige i gCosaint agus Leas Leanaí.

 

Ar ainmniú Bhord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 25 Aibreán 2019 go dtí an 8 Samhain 2020.

 

Irene Regan Uas.

 Tá Irene ag obair mar Eolaí Míochaine ó bhí an bhliain 1993 ann. Ghlac sí le post sinsearach in Ospidéal Ollscoile an Chúim sa bhliain 2002 sular aistrigh sí chuig Ospidéal Mhuire na Leanaí sa bhliain 2005 chun obair mar Phríomheolaí Míochaine.  Tá sí tiomanta do thrédhearcacht, cuntasacht agus cothroime a chur chun cinn agus a chinntiú laistigh de struchtúir eagrúcháin. Tá sí ina comhalta de lear Coistí Náisiúnta, rud a léiríonn a thiomanta atá sí do ghníomhú le hionracas, ar bhealach eiticiúil agus ar na caighdeáin ghairmiúla is airde.