Clár Fógraí

Ceapacháin ar Bhord Ghrúpa Ospidéil an Deiscirt/an Iardheiscirt

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar Chathaoirleach ar Bhord Ghrúpa Ospidéil an Deiscirt/an Iardheiscirt.  Tá feidhm ag an gceapachán seo ón 30 Samhain 2017 go dtí an 29 Samhain 2020.

An tOllamh Geraldine McCarthy, Cathaoirleach

Tá an tOllamh McCarthy ina Ollamh Emeritus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá céimeanna acadúla aici ó UCD, TCD agus Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, SAM. Bhí róil altranais agus bhainistíochta aici i gCeanada (Ontario), sa RA (Londain), SAM (Nua Eabhrac agus Cleveland Ohio) agus in Éirinn (Ospidéal Naomh Uinseann, Beaumont agus CUH).  Ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh bhí sí ina Cathaoirleach bunaitheach de Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais: threoraigh sí bunú clár oideachasúla éagsúil, bhí sí páirteach i mbunú agus i bhforbairt an Choláiste Leighis agus Sláinte, a threoraigh sí ar feadh tamaill, ag déanamh ionadaíochta thar ceann an Choláiste ag leibhéal straitéiseach agus oibríochtúil. Bhí sí ina comhalta de roinnt Bord lena n-áirítear an INO, Bord Sláinte an Deiscirt agus Bord Ospidéal Marymount agus fuair sí ceapacháin Aireacha ar an gCoimisiún ar Altranas, ar an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) agus Coimisiún Fullbright. Tá taithí aici mar chomhalta/Chathaoirleach ag leibhéal na Seirbhíse Sláinte agus na hOllscoile.  Tugann sí eolas ar sheirbhísí sláinte mar aon le taithí i gcleachtas cliniciúil, rialachas, oideachas agus pleanáil straitéiseach chuig an mBord. Ag leibhéal idirnáisiúnta, tá teagmháil aici le foireann bhainistíochta ag an Northwell Healthcare Organisation i Nua Eabhrac/Long Island.  D’fhoilsigh sí agus chuir sí taighde i láthair ag comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tá maoirsiú déanta aici ar níos mó ná 20 Tráchtas Dochtúireachta.

An tUasal John Fitzgerald

Bhí an tUasal Fitzgerald in Bhainisteoir Cathrach ar Bhaile Átha Cliath ó 1996 go dtí 2006. Ó 2006, tá sé ina Chathaoireach nó comhalta boird neamhfheidhmiúcháin ar roinnt comhlachtaí san earnáil phoiblí lena n-áirítear: Cathaoirleach ar Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, Cathaoirleach ar Limerick Regeneration, Leas-Chathaoirleach ar Intertrade Ireland agus Cathaoirleach ar An Post. Bhí sé ar bhord FSS, ina chomhalta boird de Reox plc, mac-chuideachta de chuid Dairygold Co Op, agus ina Chathaoirleach ar an Údarás Náisiúnta Iompair.  Tá John ar bhord Údarás Clárúcháin Maoine na hÉireann, ina iontaobhaí ar Common Purpose Ireland agus ina chathaoirleach neamhspleách ar choiste iniúchta na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

An tUasal Dan Byrne

Innealtóir Leictreach cáilithe is ea an tUasal Byrne agus d’oibrigh sé i bpoist bhainistíochta sinsearaí le Fords of Cork, AnCO, Apple Computer agus Digital Equipment Corp. Le gairm bheatha oirirce idirnáisiúnta, bhí sé ina stiúrthóir sinsearach ar Oibríochtaí Eorpacha Apple lonnaithe i bPáras na Fraince sular bhog sé go California le bheith ina Leas-Uachtarán domhanda ar Apple Inc. Tar éis Apple, bhí sé ina Leas-Uachtarán ar Oibríochtaí Eorpacha do Rannóg Ríomhaire Pearsanta Digital. Chomhbhunaigh sé Lincor Inc, cuideachta TF chúram sláinte le beirt iar-chomhghleacaithe ó Apple Computer, áit a bhfuil sé mar chomhalta boird go fóill. Inniu, seachas Lincor, tá sé ina Chathaoirleach ar roinnt cuideachtaí teicneolaíochta eile lonnaithe in Éirinn. Bhí sé ina Chathaoirleach freisin ar Bhord Creidiúnaithe Sheirbhísí Sláinte na hÉireann agus ina chomhalta Boird ar HIQA eatramhach agus HIQA araon agus tá sé ina chomhalta Boird faoi láthair ar Ospidéal Ollscoile agus Ospís Marymount.

An tOllamh Deirdre Madden

Ollamh le Dlí ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh is ea an tOllamh Madden agus suim taighde agus foilseacháin aici i réimse an dlí liachta agus eitic.

Bhí an tOllamh Madden ina comhalta de Chomhairle na nDochtúirí Leighis ó 2004-2013 agus tá sí ina comhalta faoi láthair de Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta. Bhí sí ina comhalta de roinnt grúpaí saineolaithe a bhaineann le dlí an leighis, na heitice agus sábháilteacht othair, lena n-áirítear an Grúpa Comhairleach Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, Bord na hOifige Náisiúnta um Iniúchadh Cliniciúil, agus an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Bitheitic. Bhí an tOllamh Madden ina cathaoirleach chomh maith ar an nGrúpa Comhairleach Náisiúnta um Thoiliú do FSS agus tá sí ina Cathaoirleach faoi láthair ar Ghrúpa Stiúrtha um Chinnteoireacht Chuidithe FSS. D’fheidhmigh sí chomh maith mar chomhairleoir eitice don Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte maidir le Teicneolaíocht Faisnéise Sláinte, agus thug sí comhairle do Shainghrúpa FSS maidir le hIncháilitheacht Chárta Leighis. Bhí an tOllamh Madden ina comhalta den Sainghrúpa Comhairleach don Tionól Saoránach ar an 8ú Leasú leis an mBunreacht, agus tá sí ina comhalta den Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a bhfuil ról eagraíochtaí áirithe i gcúram sláinte agus sóisialta á scrúdú acu.

An tUasal Margaret Murphy

Tá an tUasal Murphy bainteach go gníomhach mar thacadóir um shábháilteacht othair agus tá sí ina Príomhchomhairleoir Seachtach le WHO Patients for Patient Safety (líonra de 400 thacadóir um shábháilteacht othair as 52 tír agus 19 n-eagraíocht chomhoibritheacha).

Baineann formhór a cuid oibre le himeachtaí neamhfhabhracha bheith ina spreagthaí don athrú agus bheith ina ndeiseanna foghlama, chun réimsí a sainaithint lena bhfeabhsú gus chun iad a chosc sa todhchaí.

Cuireann sí an tuairim seo chun cinn ag leibhéil áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta fuair sí cuirí bheith mar láithreoir ag comhdhálacha agus ó fhoirne agus ó dhaltaí ospidéil.  Tá suim ar leith aici san oideachas mar fheithicil chun athrú cultúir suntasach a bhaint amach.

An tUasal Niamh Scannell

Tá 15 bliana taithí ag an Uasal Scannell i dtaighde teicneolaíochta ceannródaíoch, nuálaíocht agus forbairt choincheapa táirge luath i dtionscal na Teicneolaíochta Sláinte. Dhírigh sí ag tús a gairme beatha ar fhorfheidhmiú córais TF mhóra le tacú le hoibríochtaí inmheánacha tacaíochta mar aon le bainistíocht um athrú próiseas gnó. Ag Intel, chuir sí a clár Ospidéal Digiteach i bhfeidhm, i dtosach leis an National Health Service (NHS) sa RA agus ina dhiaidh sin scaip an clár ar fud na hEorpa agus isteach sna Stáit Aontaithe.

D’éirigh léi maoiniú suntasach a fháil chun an Technology Research for Independent Living (TRIL) Centre a bhunú i gcomhar leis an IDA, Ospidéal Naomh Séamas, TCD agus UCD. Bhí sí ina Stiúrthóir ar TRIL. Tá sí ina comhalta de phainéal um athbhreithniú piara Fiontraíocht Éireann, ina Comhairleoir Tionscail le hIonad Insights agus oibríonn sí go deonach mar mheantóir/chóitseálaí le hAcadamh Nuálaíochta TCD, NDRC agus Acadamh Ryan DCU. Tá sí ina Comhairleoir do Thrasfhoirmiú Teicneolaíochta faoi láthair.

An tUasal Helen O’Brien

Tá stair seirbhíse poiblí ag an Uasal O’Brien, go náisiúnta agus lonnaithe sa phobal.  Thug sí comhairle do bhoird agus do stiúrthóirí agus scairshealbhóirí aonair maidir le rialachas corparáideach, bainistíocht riosca, comhlíonadh dlí agus dícheall cuí. Bainistíonn sí a cleachtas dlí féin i bPort Láirge agus thug sí comhairle agus d’fheidhmigh sí ar son FSS agus TUSLA sa réimse speisialaithe seo.

Tá sí ina comhalta do roinnt bord agus coistí lena n-áirítear: Solicitors Disciplinary Tribunal agus tá sí mar cathaoirleach ar rannóga Binse Fiosrúcháin a rinne fiosrúchán maidir le gearáin ó bhaill an phobail agus Dlí-Chumann na hÉireann maidir le hiompar dlíodóirí, tá sí ina comhalta den phainéal óna bhfoirmítear Coistí Gearán um Dhócmhainneacht Phearsanta.  Roimhe sin, bhí poist aici ar an bPainéal Coiste Foirceannta; arna bhunú faoi Acht an Stocmhalartáin agus faoin Acht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995 agus bhí sí ina comhalta de phainéal dlí FSS.

An tUasal Michael O’Sullivan

Tá an tUasal O’Sullivan ina Stiúrthóir ar roinnt cuideachtaí agus iontaobhas atá ag feidhmiú san earnáil phríobháideach agus phoiblí. Tá sé ina Chathaoirleach faoi láthair ar Ospidéal Ollscoile na Trócaire, ina Chathaoirleach ar scéim pinsin Ghrúpa Ervia agus ina Stiúrthóir Neamh-Fheidhmeannach ar Firmus Energy áit a bhfuil sé ina Chathaoirleach chomh maith ar an mBord Iniúchta agus ar an gCoiste Riosca. Bhí sé ina Stiúrthóir Tráchtála Grúpa cheana ar Bhord Gáis Éireann agus bhí sé i bpoist mar Stiúrthóir Feidhmeannach i réimse feidhmeanna gnó lena n-áirítear Airgeadas, Rialáil, Forbairt Bhonneagair agus Pleanáil Straitéiseach. Bhí ról lárnach aige i bhforbairt agus maoiniú do líonra bonneagar gá nua-aimseartha ar oileán na hÉireann. Is Cuntasóir Bainistíochta Cairte agus Innealtóir Sibhialta é agus tá MBA aige ó UCC. Tá sé ina chomhalta d’Institiúid Stiúrthóirí na hÉireann agus ina chomhalta de ghrúpa ceannaireachta an Voluntary Healthcare Forum.

An tUasal Patrick O’Shea

Ceapadh an tOllamh O’Shea ina 15ú Uachtarán ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh ar an 1 Feabhra 2017.
Céimí Fisice ó UCC agus iar-Leas Uachtarán agus Príomhoifigeach Taighde ag Ollscoil Maryland sna Stáit Aontaithe. Chuidigh a ghéire intinne acadúil, polaitiúil agus gnó leis an ollscoil a bheith ar cheann de na hollscoileanna taighde is fearr ar domhan. Tá sé ina chomhalta de Institute of Electrical and Electronic Engineers, an American Physical Society agus an American Association for the Advancement of Science.

Is é an réimse saineolais atá ag an Ollamh O’Shea leictreamaighnéadaic, agus tá aithne air as a shaothar ceannródaíoch ar luasairí leictreoin agus léasair saorleictreoin. Bhí ról lárnach aige i roinnt clár taighde móra, agus mhaoirsigh sé obair os cionn dhá dhosaen mac léinn dochtúireachta.

An tUasal Michael Hall

Tá gairm bheatha fhada ag an Uasal Hall sa ghnó Gráin agus Beathú in Éirinn.  D’oibrigh sé ar feadh 40 bliain in R&H Hall, a n-áirítear ar na leasanna atá acu ar fud na tíre Trádáil, Loingeas, Lastaire Cuain, Trádstóráil, Iompar agus leasanna Muilleoireachta agus Talmhaíochta.

Bhí sé gníomhach i bhforbairt Chuan Chorcaí agus bhí sé ina Choimisinéir Cuain, d’oibrigh sé mar Stiúrthóir ar chuideachta Láimhseála Lastais Chorcaí agus mar chomhalta agus mar Chathaoirleach ar Chumann Úsáideoirí Cuan Chorcaí.

Tá tiomantas láidir ag Michael le soláthar agus forbairt cúram sláinte sa réigiún.  Tá sé ina iontaobhaí d’Iontaobhas Victoria agus bhí sé ina Stiúrthóir ar Ospidéal Victoria.  D’imir sé tionchar tábhachtach i gcumasc Ospidéal Victoria agus Otharlann an Deiscirt i 1988.  Tá sé ina Chathaoirleach faoi láthair ar Ospidéal Otharlann an Deiscirt-ollscoil Victoria.  Bhí sé páirteach in athrú an ospidéil ina ospidéal roghnach go príomha le seacht mbliana anuas.  Bhí Michael ar an mBord Comhairleach maidir le hAthchumrú Seirbhísí i Réigiún an Deiscirt.