Clár Fógraí

Ceapacháin agus Athcheapacháin chuig an mBord Forbartha Ospidéil Péidiatraiceacha Náisiúnta

Ag teacht sna sála ar a n-ainmniú ag an gCathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh. Tá éifeacht leis na ceapacháin sin ón 31 Iúil 2018 agus mairfidh siad téarma cúig bliana.

An tUas. Tim Bouchier-Hayes
Tá an tUas. Bouchier-Hayes, Aturnae, ina iar-Chomhpháirtí in McCann FitzGerald.  Le níos mó ná 40 bliain anuas, tá sé ag déileáil le húdaráis phoiblí, le forbróirí, le hailtirí, le hinnealtóirí, le suirbhéirí agus le tógálaithe maidir le gach gné de thionscadail foirgníochta. Fuair an tUas. Bouchier-Hayes Dámhachtain Speisialta ó Innealtóirí Éireann chun aitheantas a thabhairt don sár-rannchuidiú a rinne sé le gníomhaíochtaí na hInstitiúide agus dá thiomantas dóibh.  Maidir le Tim:

  • Déanann sé ionadaíocht d’Éirinn i gCúirt Idirnáisiúnta na hEadrána, an Cumann Idirnáisiúnta Lucht Tráchtála, Páras
  • Tá sé ina chomhalta de Phainéil Bhreithniúcháin, Idirghabhála agus Idir-Réitigh Innealtóirí Éireann
  • Tá sé ina chomhalta den Phainéal Breithniúcháin a ceapadh de bhun an Achta um Chonarthaí Foirgníochta, 2013
  • Tá sé ina chomhalta den Seomra Idirghabhála, In Place of Strife

An tUas. Karl Kent
Tá an tUas. Kent ina Ailtire Cláraithe agus ina Chomhalta d’Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann. Ag deireadh mhí na Nollag 2011, chríochnaigh sé dhá théarma oifige mar chomhalta den Bhord Pleanála agus mar leas-Chathaoirleach ar an mBord. Tá sé ag obair mar ailtire-pleanálaí comhairleach le Doyle Kent Planning Partnership Ltd ó thús na bliana 2012 i leith. Bhí an tUas. Kent ina chomhalta de Rannán Bonneagair Straitéisigh an Bhoird Phleanála óna bhunú i mí Eanáir 2007. D’fhan sé sa ról sin go dtí go ndeachaigh sé ar scor as an mBord.

An tUas. John Martin
Pleanálaí a bhfuil an-taithí gnóthaithe aige le blianta fada anuas sa rialtas áitiúil agus laistigh den Bhord Pleanála is ea an tUas. Martin. Bhí sé ina Phríomhchomhairleoir Pleanála sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ón mbliain 2002 go dtí an bhliain 2011. D’fhóin an tUas. Martin mar chomhalta den Ghrúpa Athbhreithnithe ar ospidéal nua na leanaí sa bhliain 2012 (Grúpa Dolphin).
 

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Tom Costello a athcheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh ar feadh téarma cúig bliana le héifeacht ón 31 Iúil 2018.

An tUas. Tom Costello – Cathaoirleach
Tá an tUas. Costello ina Innealtóir Cairte agus ina Chomhalta d’Innealtóirí Éireann (C.Eng FIEI). Chuir sé gnólacht sainchomhairleoireachta bainistíochta tionscadal ar bun i mí Iúil 2012. Bhí sé ina Stiúrthóir Bainistíochta (Éire) roimhe seo ar John Sisk & Son Ltd, áit ar threoraigh sé foireann Sisk le linn di cuid mhór de na tionscadail is mó agus is suntasaí a tógadh in Éirinn riamh a chríochnú go rathúil.
Ag teacht sna sála ar a n-ainmniú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh. Tá éifeacht leis na ceapacháin sin ón 31 Iúil 2018 agus mairfidh siad téarma cúig bliana.

An tUas. Liam Woods
Is as Baile Átha Cliath do Liam agus is Cuntasóir Cairte cáilithe é. Bhain sé céim amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Sula ndeachaigh sé isteach sa tseirbhís sláinte, d’oibrigh sé san earnáil phríobháideach in eagraíocht cuntasaíochta agus sainchomhairleoireachta.  Thosaigh sé ag obair sa tseirbhís sláinte sa bhliain 1999 mar Stiúrthóir Airgeadais ar Údarás Réigiúnda Sláinte an Oirthir. D’fhóin sé sa phost sin go dtí gur éirigh an tÚdarás ina chuid d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i mí Eanáir 2005. D’oibrigh Liam mar Stiúrthóir Airgeadais ar FSS ar feadh tréimhse ocht mbliana agus mar Stiúrthóir um Sheirbhísí Gnó Sláinte ar feadh bliana. Ceapadh mar Stiúrthóir Eatramhach um Sheirbhísí Géarmhíochaine i mí Eanáir 2015 é.

An tUas. Lorcan Birthistle

Tá Lorcan ina Phríomhfheidhmeannach ar Ospidéal San Séamas, atá ar an ospidéal teagaisc géarmhíochaine is mó in Éirinn. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn, agus ar Ospidéal Naomh Lúcás, Ráth Garbh, roimhe seo. Is céimí é de chuid an Choláiste Náisiúnta Caidrimh Thionsclaíoch agus Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. San am i láthair, tá Lorcan ina Leas-Uachtarán ar Institiúid Bainistíochta Sláinte na hÉireann agus ina chomhalta de Choiste Eolaíoch an Chumainn Eorpaigh Bhainisteoirí Ospidéil.  Tá sé ina chomhalta freisin de na Boird Cheannais ar Institiúid Leighis Aistrithigh na Tríonóide agus ar Shaoráid Taighde Chliniciúil Iontaobhas Welcome/an Bhoird Taighde Sláinte in Ospidéal San Séamas.

 

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh. Tá éifeacht leis na ceapacháin sin ón 31 Iúil 2018 agus mairfidh siad téarma cúig bliana.

An tUas. John Cole CBE
Ailtire ó thaobh gairme de is ea John Cole CBE. Gníomhaíonn sé faoi láthair mar Chomhairleoir Cliant Straitéiseach neamhspleách. Bhí sé ina Fho-Rúnaí roimhe seo sa Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí (Tuaisceart Éireann) agus ina Phríomhoifigeach Eastát don Ghrúpa Infheistíochta in Eastáit Sláinte. Sna róil sin, bhí sé freagrach as a lán mórshaoráidí sláinte a sholáthar agus a chur chun feidhme i dTuaisceart Éireann. Bhí sé ina chathaoirleach ar an Líonra Réadmhaoine Sláinte Eorpach roimhe seo.

Bhí sé ina Uachtarán ar Chumann Ríoga Ailtirí Uladh roimhe seo freisin agus tá sé ina chomhalta de Chomhairle Institiúid Ríoga Ailtirí na Breataine faoi láthair. Sa bhliain 2014, ceapadh é mar Ollamh Oinigh i Scoil na Pleanála, na hAiltireachta agus na hInnealtóireachta Sibhialta in Ollscoil na Ríona, Béal Feirste. Rinne sé cathaoirleacht ar roinnt fiosrúchán poiblí agus scríobh sé mórthuarascálacha éagsúla le déanaí ar staid an Tionscail Foirgníochta. Sa bhliain 2018, ceapadh é mar chomhairleoir do Rialtas na hAlban maidir le hathbhreithniú ar éifeachtacht na Rialachán Foirgníochta sa tír.

 

An tUas. Paul Quinn

Príomhoifigeach Soláthair an Rialtais is ea Paul. Tá sé de chúram air soláthar a athchóiriú ar fud na seirbhíse poiblí agus tacú le soláthar atá comhlíontach agus a bhaineann luach ar airgead amach.  Tá Paul ina cheann ar an Oifig um Sholáthar Rialtais freisin, áit a dtugtar an beartas soláthair phoiblí, an straitéis soláthair phoiblí agus oibríochtaí soláthair phoiblí le chéile.  Chuaigh an Oifig i mbun oibríochtaí sa bhliain 2014 agus tá 150 creat-chomhaontú curtha i bhfeidhm aici cheana féin dá cliaint san earnáil phoiblí.  Tá ag Paul MBA, Céim in Innealtóireacht agus Dioplómaí i dTreo Cuideachtaí agus i gCuntasaíocht agus Airgeadas.  Tá sé ina chomhalta den Bhord Forbartha d’Ospidéal Nua na Leanaí in Ospidéal San Séamas agus déanann sé cathaoirleacht ar a choiste airgeadais.

 

Marguerite Sayers Uas.

Ceapadh Marguerite Sayers mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Réitigh Chustaiméirí i mBord Soláthair an Leictreachais (ESB) le déanaí. Roimhe sin, chaith sí níos mó ná trí bliana mar Stiúrthóir Bainistíochta ar ESB Networks DAC. Cháiligh sí mar Innealtóir Leictreach/Leictreonach (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) sa bhliain 1991 agus d’oibrigh sí i roinnt post bainistíochta in ESB i láithreacha ar fud na hÉireann ó shin i leith.  Agus cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath anois, tá Marguerite ina Comhalta d’Institiúid Innealtóirí na hÉireann. Tá sí ina comhalta de Chomhairle agus de Choistí Feidhmiúcháin Innealtóirí Éireann le sé bliana anuas freisin. Tá sí ina Leas-Uachtarán ar Innealtóirí Éireann faoi láthair agus tá sí ina comhalta de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh ón mbliain 2013 i leith.

 

Ag teacht sna sála ar a hainmniú ag Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Anne Butler Uas. a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh ar feadh téarma cúig bliana le héifeacht ón 31 Iúil 2018.

Anne Butler Uas.
Tá Anne Butler ina hInnealtóir Cairte agus ina hiar-Uachtarán ar Institiúid Innealtóirí na hÉireann. Bhí sí ar dhuine de na chéad Stiúrthóirí ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus bhí sí ar bhord na Gníomhaireachta ar feadh tréimhse deich mbliana. Ina dhiaidh sin, chuir Anne seirbhís sainchomhairleoireachta/chomhairleach comhshaoil ar bun. Déanann sí speisialtóireacht i nithe comhshaoil agus rialála agus i straitéisí a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Tá Anne ar Bhord ESB agus tá sí ina comhalta de Chomhlacht Ceannais Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

Ag teacht sna sála ar a ainmniú ag Ospidéal Thamhlachta, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Brian Fitzgerald a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh le héifeacht ón 07 Lúnasa 2018 go dtí an 30 Iúil 2023.

An tUas. Brian Fitzgerald
Tá an tUas. Fitzgerald ina Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ospidéal Beacon. Bhí sé ar an bPríomhfheidhmeannach agus ar an Stiúrthóir Airgeadais ar Ospidéal San Séamas roimhe seo. Tá sé ina chomhalta de Chumann na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte agus tá céim chéad onóracha MBA aige ó Scoil Ghnó Smurfit, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá post aige mar Ollamh Taca Cúnta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, freisin.
Ag teacht sna sála ar a ainmniú ag Dámh na Péidiatraice, Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tOllamh Jonathan O’B Hourihane a cheapadh mar chomhalta de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh, le héifeacht ón 03 Deireadh Fómhair 2018 go dtí an 30 Iúil 2023.

An tOllamh Jonathan O’B Hourihane

Tá Jonathan Hourihane ina Ollamh le Péidiatraic agus Sláinte Leanaí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, Éire, ón mbliain 2005 i leith. Bhain sé céim amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1987. Thug sé faoina ardoiliúint in Southampton agus i Londain sa Ríocht Aontaithe. Is iad ailléirge phéidiatrach bia agus anaifiolacsas péidiatrach bia na príomhréimsí spéise cliniciúla agus taighde atá aige. Is Comh-Phríomhthaighdeoir é sa tionscadal BASELINE, an t-aon staidéar ar chohóirt bhreithe in Éirinn (www.baselinestudy.net), agus sa Lárionad Taighde INFANT i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Bhí sé ina chomhalta de Bhord Dhámh na Péidiatraice, Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann, sa tréimhse 2015-2018.

Tá sé ina chomhalta de Bhord an Ionaid Náisiúnta um Thaighde Leanaí, Éire. Tá sé ina chomhalta de Choiste Straitéise an Ionaid freisin. Tá sé ar dhuine de na chéad chomhaltaí de Bhord Fhondúireacht Clemens von Pirquet agus de Bhord Líonra Ailléirge Bia na hÉireann (www.ifan.ie). Tá sé ina Uachtarán ar Chumann na hÉireann um Ailléirge agus Imdhíoneolaíocht faoi láthair.

Scríobh sé Tuarascáil Hourihane (2009), ina bpléitear le taighde san Ospidéal Náisiúnta Péidiatrach. Bhí sé ina chomhalta de Ghrúpa Dolphin (2012), a chuir comhairle ar an Aire Sláinte agus Leanaí maidir lena oiriúnaí a bhí na suíomhanna a tairgeadh don Ospidéal Náisiúnta Péidiatrach. Bhí sé ina chomhalta den Ghrúpa Oibre Comhairleach Acadúil (2015) freisin.