Clár Fógraí

Cathaoirleach Ceaptha ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Martin Higgins mar Chathaoirleach ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann. Tá feidhm ag an gceapacháin ón 21 Feabhra 2018 go dtí an 20 Feabhra 2023.

Chaith an tUasal Martin Higgins 20 bliain ag obair mar státseirbhíseach sa Roinn Sláinte, agus blianta ina dhiaidh sin i “dteaghlach” na gníomhaireachta sláinte. Mar gheall air seo, tá léargas maith aige ar an gcomhéadan feidhmeannach/polaitiúil agus an chaoi chun tionchar a imirt ar dhéanamh agus ar fhorfheidhmiú beartais.

Mar Phríomhoifigeach in Aonad Bia na Roinne, threoraigh sé dréachtú an Achta um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998 agus mhaoirsigh sé forbairt an FSAI (an chéad rialtóir sábháilteachta bia ón bhfeirm go dtí an forc san Eoraip).

Mar an chéad Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha leis an FSAI nua-bhunaithe, d’oibrigh sé go dlúth leis an bPríomhfheidhmeannach agus leis an mBord chun an straitéis tosaigh a fhorbairt mar aon leis an struchtúr eagraíochtúil chun í a fhorfheidhmiú.

Ó 1999 go 2014, bhí an tUasal Higgins ina Phríomhfheidhmeannach ar safefood – an Bord um Chur Chun Cinn Sábháilteachta Bia – comhlacht uile-oileáin a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta.  Threoraigh sé an eagraíocht ó bunaíodh í, thóg sé a cáil mar chumarsáidí nuálach chun sábháilteacht bhia agus cothú comhoibrithe a chur chun cinn ar fud an oileáin agus níos faide i gcéin sa taighde agus sa chomhoibriú eolaíoch.

Tá sé ina Chomhalta Boird den FSAI ó mhí an Mheithimh 2016.

Áirítear ar a Cháilíochtaí Gairmiúla:

  • Comhalta Cuntasóra (CPFA) den Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (1997-2015)
  • Dioplóma Teastasaithe sa Chuntasaíocht agus san Airgeadas (CDipAF) – ACCA
  • Teastas Gairmiúil sa Rialachas ag IPA Bhaile Átha Cliath (2015)
  • Professional Certificate in Regulatory Affairs – International Centre for Parliamentary Studies London (2011)
  • Comhalta den Chartered Management Institute