Clár Fógraí

Athcheapacháin chuig Bord an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na comhaltaí seo a leanas a athcheapadh chuig Bord an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte

 

an Dr Elizabeth Keane (MB, MPH, FFPHMI) ina lia comhairleach i Míochaine Sláinte Poiblí. Tá an Dr Keane ina hOllamh Taca le hEipidéimeolaíocht agus Sláinte Phoiblí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. D’oibrigh an Dr Keane i míochaine ospidéil ar feadh 5 bliana sular thug sí faoi chéim máistreachta i Sláinte Phoiblí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Chuir sí Sain-Ardoiliúint i Míochaine Sláinte Poiblí i gcrích sa bhliain 1989. Ceapadh í mar Stiúrthóir Sláinte Poiblí do Chorcaigh agus Ciarraí sa bhliain 1995. Bhí sí ar an gcéad duine a bhí i seilbh an phoist sin. Tá an Dr Keane ina comhalta agus ar an Leas-Déan de Dhámh na Míochaine Sláinte Poiblí i gColáiste Ríoga Lianna na hÉireann. Anuas air sin, tá sí ina Tionólaí agus ina Scrúdaitheoir le haghaidh Scrúduithe Comhaltais agus ar an gCathaoirleach ar an gCoiste Oideachais agus Scrúduithe. Bhí sí ar an gCathaoirleach ar an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse agus ar Bhord an Ionaid Faireachais Náisiúnta ar Ghalair (an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte anois). Chomh maith leis sin, bhí sí ina comhalta de Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann agus de Bhord an Údaráis Eatramhaigh um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte. Ar na príomhréimsí spéise atá ag an Dr Keane tá stádas sláinte, eipidéimeolaíocht, cosaint sláinte, na gnéithe sláinte poiblí de víris fhuil-iompartha, agus rialacháin idirnáisiúnta sláinte.

Athcheaptar an Dr Keane don tréimhse ón 22 Bealtaine 2019 go dtí an 21 Bealtaine 2022.

 

Oibríonn an Dr Diarmuid Quinlan (MB, BCh, BAO, BSc, MICGP, MRCGP, DFFP, DCH, DPD) go lánaimseartha mar lia-chleachtóir ginearálta i nGleann Maghair, Co. Chorcaí. Is céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, é. Chuir sé sainoiliúint i Lia-Chleachtadh Ginearálta i gcrích in Kent, Sasana, agus d’oibrigh sé san Astráil sular fhill sé ar Chorcaigh. Faoi láthair, tá sé ar an gCathaoirleach ar Diabetes in General Practice, ar carthanas diaibéitis é. Ceapadh é mar threoraí cliniciúil le haghaidh diaibéitis i Limistéar Theas FSS agus mar chathaoirleach ar ghrúpa cur chun feidhme na seirbhíse diaibéitis i Limistéar Theas FSS. Ceapadh é chuig an nGrúpa Comhairleach Cliniciúil náisiúnta um Dhiaibéiteas sa bhliain 2009 freisin. Tá sé ina chomhalta de choiste Chorcaí de chuid Southdoc, ar seirbhís as gnáthuaireanta oibre í. Tá sé creidiúnaithe mar chomhairleoir riosca i gcúram príomhúil leis an gCumann Cosanta Leighis. Bhuaigh sé gradam Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann do Cháilíocht i gCleachtas sa bhliain 2013 as ‘Methotrexate: We can do better: a novel approach to safer use of toxic medication’. Tá sé ina theagascóir d’fhochéimithe i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus ina theagascóir ar líne le deirmeolaíocht d’Ollscoil Caerdydd, an Bhreatain Bheag. Scríobhann sé colúin rialta do roinnt foilseachán.

Athcheaptar an Dr Quinlan don tréimhse ón 22 Bealtaine 2019 go dtí an 21 Bealtaine 2024.