Clár Fógraí

Athcheapacháin chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na comhaltaí seo a leanas a athcheapadh chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia ar feadh tréimhse trí bliana dar tosach an 25 Deireadh Fómhair 2019.

An Dr Ruth Gilmore

Tá an Dr Ruth Gilmore ina Lia Comhairleach le Haemaiteolaíocht in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe. D’oibrigh sí roimhe seo san Ionad Náisiúnta um Neamhoird Téachta ó Oidhreacht in Ospidéal San Séamas.  Tá Céim Máistreachta aici i bhFaisnéisíocht Leighis agus tá céim MD aici i nGiniúint Troimbine, rud a ghnóthaigh sí as Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.  I measc a réimsí spéise taighde tá neamhoird neamhchoitianta fuilithe, giniúint troimbine agus an úsáid a bhaintear as ríomhairí i gCúram Sláinte.

 

Deborah Greene Uas.

Tá Deborah Greene Uas. ag obair do Chumann Haemaifilia na hÉireann ó bhí an bhliain 2003 ann. Is í Deborah an Riarthóir reatha. Ghlac sí leis an ról sin i mí na Bealtaine 2009.  Maoirsíonn Deborah reáchtáil laethúil na hoifige, lena n-áirítear an bhainistíocht ócáidí ar fad, an suíomh Gréasáin agus na meáin shóisialta, soláthar foirne, agus tacaíocht agus seirbhísí do bhaill. Tá sí ina heagarthóir ar fhoilseacháin Chumann Haemaifilia na hÉireann freisin.  Tá Deborah ina ball d’Fhondúireacht Taighde Haemastáise na hÉireann agus tá baint aici le Clár Cúplála na Cónaidhme Domhanda Haemaifilia freisin.

 

An tUas. Brian O’Mahony

Tá an tUas. Brian O’Mahony ar an bPríomhfheidhmeannach ar Chumann Haemaifilia na hÉireann. Bhí sé ar Chathaoirleach an Chumainn roimhe sin. Tá sé ar an Uachtarán ar Chuibhreannas Haemaifilia na hEorpa agus chaith sé 10 mbliana roimhe sin mar Uachtarán ar an gCónaidhm Dhomhanda Haemaifilia.  Ar na gníomhaíochtaí a dtugann sé fúthu tá scríbhneoireacht, tathant, cabhrú le hoiliúint i bpleanáil straitéiseach, córais soláthair náisiúnta, agus brústocaireacht.  Tá sé ina Chomhalta d’Institiúid na nEolaíochtaí Bithleighis agus d’Acadamh na hEolaíochta Cliniciúla agus an Leighis Saotharlainne.  Tá cáilíochtaí gairmiúla i sláinte cheirde agus i mbainistíocht aige freisin agus tá post mar Ollamh taca cúnta aige i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

 

An Dr Alison Dougall

Is fiaclóir í an Dr Alison Dougall. Tá sí ar an Lia Comhairleach/an Ollamh Cúnta d’Othair atá i mBaol ó thaobh an Leighis de in Ospidéal Fiaclóireachta Ollscoil Bhaile Átha Cliath agus i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.  Tá sí ar an Uachtarán ar Rannóg Fiaclóireachta na Cónaidhme Domhanda Haemaifilia agus tá sí ina heagarthóir don Chumann Idirnáisiúnta um Míchumas agus Sláinte Bhéil. Tá sí ar an stiúrthóir ar an gclár dochtúireachta i bhfiaclóireacht cúraim speisialta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Sa bhliain 2015, bhuaigh sí gradam ceannaire sláinte Institiúid Bainistíochta Sláinte na hÉireann as a cuid oibre ar chur chun cinn na sláinte béil do dhaoine in Éirinn a bhfuil haemaifilia orthu.

 

An Dr David Vaughan

Tá an Dr David Vaughan ar an Stiúrthóir um Cháilíocht agus Sábháilteacht agus ina phéidiatraí riospráide comhairleach i nGrúpa an Ospidéil do Leanaí. D’oibrigh sé roimhe sin mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Cháilíocht agus Sábháilteacht Othar sa Hamad Medical Corporation i gCatar, mar Stiúrthóir um Cheannaireacht, Cáilíocht agus Sábháilteacht i gColáiste Ríoga na Lianna agus mar Phéidiatraí Comhairleach agus mar Phéidiatraí Riospráide in Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha.