Clár Fógraí

An tUasal Eamonn Grennan a cheapadh chuig an mBord Clárú Fisiteiripeoirí

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an comhalta neamhghairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí le héifeacht ón Deireadh Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022:

An tUas. Eamonn Grennan

Tá an tUas. Grennan ina iarléachtóir le Domhaneolaíocht agus Matamaitic i Roinn Eolaíocht an Chomhshaoil in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, post ar scoir sé as sa bhliain 2010 tar éis seirbhís 15 bliana.  D’oibrigh sé roimhe sin mar Léachtóir ar Cuairt le Geoiceimic Fheidhmeach, le hInnealtóireacht Mianadóireachta agus le Geolaíocht Eacnamaíoch i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh. Tá taithí fhairsing aige ar an tionscal mianadóireachta, toisc gur chaith sé breis agus 30 bliain ag obair in Éirinn agus i dtíortha eile mar gheolaí agus i bpoist ardbhainistíochta. I measc a thaithí gairmiúla tá taithí 5 bliana mar chomhalta de Bhord an Údaráis um Ard-Oideachas, áit ar fhóin sé mar chomhalta den Choiste Iniúchóireachta agus den Choiste Feidhmíocht Córais agus Rialachais freisin. I measc nithe eile, áirítear leis na comhlachais ghairmiúla eile atá aige ballraíocht d’Institiúid Geolaithe na hÉireann agus de Chónaidhm Eorpach na nGeolaithe. Chomh maith leis sin, tá sé ina Iar-Uachtarán (agus ina bhall bunaidh) de Chumann na hÉireann um Gheolaíocht Eacnamaíoch. Ar na cáilíochtaí acadúla atá ag an Uas. Grennan tá céim MSc in Eolaíocht an Chomhshaoil.