Clár Fógraí

An tUasal C. McKenna a athcheapadh chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (CORU).  Tá feidhm ag an gceapachán seo ón 17 Aibreán 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022.

An tUasal Catherine McKenna

Tá gairm bheatha ag an Uasal McKenna le níos mó ná cúig bliain is tríocha anuas i seirbhís shláinte phoiblí na hÉireann, agus taithí leathan aici i réimse ról agus speisialaithe ó leibhéal cliniciúil go bainistíochta. Ag tús 2009, ceapadh í mar Bhainisteoir Seirbhísí Teiripe Radaíochta (RTSM) ag Ospidéal Naomh Lúcás i mBaile Átha Cliath. Le gairid, nuair a cuireadh síneadh le Seirbhísí Radaiteiripe i mBaile Átha Cliath chun ionaid ar champais Beaumont agus Naomh Séamus a áireamh, ghlac sí leis an ról mar RTSM Líonra i Líonra Oinceolaíochta Radaíochta Naomh Lúcás (SLRON).

Tá sí ina comhalta de Bhord Stiúrtha Institiúid um Thaighde Ailse Naomh Lúcás (SLICR), arb é an príomhchuspóir atá acu taighde san oinceolaíocht radaíochta a chothú agus a thacú, ag oibriú go comhoibritheach le hinstitiúidí acadúla agus taighde eile.

Tá sí ina Ceannaire Cliniciúil Náisiúnta do Theiripeoirí Radaíochta agus ról lárnach aici mar chomhairleoir leis an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse, mar chathaoirleach ar an ngrúpa RTSM Náisiúnta, agus chuir sí chun cinn cleachtais oibre chaighdeánaithe, maitrís inniúlachta, agus cleachtais fianaise-bhunaithe sa radaiteiripe.

Tá sí mar bhall den Chomhlacht Gairmiúil ó bunaíodh é, agus tá sí mar Bhainisteoir Seirbhísí Radaíochta faoi láthair ar Chomhairle Institiúid Radagrafaíochta agus Teiripe Radaíochta na hÉireann (IIRRT).

Suíonn an tUasal McKenna ar Fhochoiste Náisiúnta Radaiteiripe FSS le sainordú chun comhairle a chur ar Aonad um Nochtadh Radaíochta Leighis (MERU) i réimsí an Tuairiscithe Eachtra agus Iniúchadh Cliniciúil Náisiúnta sa Radaiteiripe. Tá sí ina comhalta de Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe.

Is céimí í de chuid Coláiste na Radagrafaithe, Londain.