Clár Fógraí

An Reachtaíocht ón Aontas Eorpach maidir le Cógais Fhalsaithe – An tEolas is Deireanaí ar na Socruithe Náisiúnta le haghaidh an Reachtaíocht a Chur Chun Feidhme

Tréimhse na hÚsáide agus na Foghlama don Treoir maidir le Cógais Fhalsaithe in Éirinn a shíneadh tar éis mhí Mheán Fómhair 2019

(Arna nuashonrú an 3 Meán Fómhair 2019)

Tháinig Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/161 ón gCoimisiún Eorpach maidir le Gnéithe Sábháilteachta ar Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine i bhfeidhm ar fud na hEorpa Dé Sathairn an 09 Feabhra. Leis an Rialachán Tarmligthe, forlíontar an Treoir maidir le Cógais Fhalsaithe (Treoir 2011/62/AE) trí rialacha mionsonraithe a leagan amach le haghaidh na ngnéithe sábháilteachta atá le feiceáil ar an bpacáistiú do tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine. Ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin, tá Éire i gcéim ‘na húsáide agus na foghlama’, a bhfuil mar aidhm léi leanúnachas an tsoláthair shábháilte chógas d’othair a chinntiú le linn do na páirtithe uile tuiscint níos fearr a ghnóthú ar an gcóras nua.

Tá an Grúpa Formhaoirseachta Náisiúnta ar Ghnéithe Sábháilteachta ag déanamh dlúthfhaireachán ar dhul chun cinn ón 9 Feabhra amach. Cuimsíonn an grúpa Eagraíocht na hÉireann um Fhíorú Cógas, an Roinn Sláinte, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte, Cumann Cógaiseoirí na hÉireann, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Cumann na nOspidéal Príobháideach. Agus aird á tabhairt aige ar na tosca uile, chinn an grúpa go ndéanfaí tréimhse na húsáide agus na foghlama a shíneadh arís eile chun cobhsú an chórais a éascú agus chun a chinntiú go mbeidh gach duine réidh nuair a bheidh sé éigeantach gach foláireamh a imscrúdú, agus imscrúduithe a dhúnadh, sula soláthrófar na pacaí lena mbaineann. Cuirfear deireadh le tréimhse na húsáide agus na foghlama ar bhonn céimnithe agus, ag deireadh mhí Mheán Fómhair, foilseofar plean mionsonraithe ina leagfar amach an dóigh a ndéanfar amhlaidh agus na dátaí a bheidh i gceist.

Idir an dá linn, iarrtar ar chógaslanna, ar ospidéil, ar mhórdhíoltóirí agus ar mhonaróirí/ar shealbhóirí údaraithe margaíochta cloí leis na treoracha a tugadh dóibh nuair a síneadh tréimhse na húsáide agus na foghlama i mí na Bealtaine – tá lánsonraí le fáil sa doiciméad thíos.

Tréimhse na hÚsáide agus na Foghlama don Treoir maidir le Cógais Fhalsaithe in Éirinn a shíneadh tar éis mhí Mheán Fómhair 2019