Preasráitis

Fógraíonn an tAire Harris go bhfuarthas ceadú ón Rialtas le haghaidh Bille um Shábháilteacht Othar

Fógraíonn an tAire Harris go bhfuarthas ceadú ón Rialtas le haghaidh Bille um Shábháilteacht Othar –  lena bhforáiltear sa dlí do nochtadh oscailte éigeantach maidir le teagmhais intuairiscithe thromchúiseacha sábháilteachta othar Déantar cumhachtaí HIQA a leathnú leis an mBille freisin chun go dtiocfaidh an earnáil phríobháideach faoina shainchúram D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu

Deimhníonn an tAire Daly go gceapfar deichniúr Ardchleachtóirí Altranais nua chuig seirbhísí meabhairshláinte

Thionóil Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, cruinniú speisialta an tseachtain seo (Dé Máirt an 3 Iúil 2018) leis an naonúr Príomhoifigeach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun athbhreithniú a dhéanamh ar an soláthar reatha seirbhísí meabhairshláinte do leanaí agus d’ógánaigh agus chun féachaint ar bhealaí ina bhféadfaí an soláthar

An tAthbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha – an Grúpa Stiúrtha

Tionóladh an 6ú cruinniú de chuid Ghrúpa Stiúrtha an Athbhreithnithe Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha Dé hAoine an 29 Meitheamh 2018. Le linn an chruinnithe, fuair an Grúpa Stiúrtha cur i láthair ón Oifig Praghsála Cúram Sláinte maidir le hoibriú agus próisis rialaithe cáilíochta an chórais Fiosrúchán Othar Cónaitheach Ospidéil (HIPE). Thug Rúnaíocht an Athbhreithnithe an

Feachtas an Chláir Éire Shláintiúil do Shamhradh na Bliana 2018

Tá an scoilbhliain thart agus tá an ghrian ag soilsiú…… Go raibh samhradh sláintiúil spraíúil againn le chéile… – Cruthaigh buanchuimhní duit agus do theaghlach an samhradh seo Níl aon rud chomh maith le gníomhaíochtaí agus eachtraíocht teaghlaigh agus le cuimhní a chruthú le linn an tsamhraidh. An sos fada scoile, an séasúr saoire agus

Fáiltíonn an tAire Harris agus an tAire Zappone roimh an mbeart atá á dhéanamh chun lúb ar lár a dhúnadh agus lánúineacha comhghnéis a cheadú tuismíocht a dhearbhú go dlíthiúil

Fuair an tAire Sláinte cead ón gComh-aireacht inniu chun píosa reachtaíochta saorsheasaimh a dhréachtú lena ndúnfar lúb ar lár sa dlí agus lena gceadófar don Aire dhá chuid thábhachtacha den Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh a thosú. Mar thoradh ar thosach feidhme an dá chuid, ceadófar do lánúineacha comghnéis dearbhú siarghabhálach tuismíochta a lorg.

Tá an Rialtas chun Sainghrúpa nua a bhunú chun breithniú a dhéanamh ar shásra malartach ar dhul i muinín na cúirte le haghaidh éilimh faillí cliniciúla a réiteach

Beidh an Grúpa faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Charles Meenan, Breitheamh den Ard-Chúirt   I gcomhar leis an Aire Airgeadais, tá an tAire Sláinte agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun Sainghrúpa a bhunú a mbeidh de chúram air breithniú a dhéanamh ar shásra malartach ar dhul i muinín na cúirte le

120 Ionad Cúraim Phríomhúil ar oscailt anois tar éis don Aire Harris Ionad i gCill Droichid a oscailt, áit ar thug sé an t-eolas is deireanaí ar an dul chun cinn náisiúnta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Droichid i gCo. Chill Dara a oscailt go hoifigiúil inniu (Dé Luain), agus é ag rá go léiríonn an t-ionad go bhfuil “an bogadh i dtreo cúram príomhúil agus pobail á fhíorú anois.” Dúirt an tAire Harris, “Tá ról ríthábhachtach le himirt ag Ionaid

Page 2/65