Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Eamonn Morris agus an tUas. Robert O’Connor a cheapadh chuig an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse. Mairfidh na ceapacháin sin don tréimhse ón 12 Aibreán 2019 go dtí an 4 Aibreán 2022.

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. John Horan a cheapadh mar chomhalta de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Beidh an ceapachán seo in éifeacht ón 17 Aibreán 2019 go dtí an 5 Nollaig 2022. Tá raon leathan taithí

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Tar éis ainmniúchán a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Karen Greene Uas. chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 25 Márta 2019 go dtí an 05 Nollaig 2020. Karen Greene Tá freagracht ar Karen as treorú a dhéanamh ar fhís altranais

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Ar ainmniú Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an comhalta seo a leanas den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh an t-athcheapachán don tréimhse ón 25 Aibreán 2019 go dtí an 26 Márta 2023.   An tUas. James Forbes Is é James an Ceann

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 20 Márta 2023:   An Dr David Irwin Tá an Dr Irwin

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 26 Márta 2023:   Imelda Finerty Uas. Gairmí cúraim shóisialaigh ar scor

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta, ar a dtoghadh ag cláraithe na gairme ainmnithe/na ngairmeacha ainmnithe, le héifeacht ón 23 Márta 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023.  An tUas. Owen Blee Tá Owen ina Chleachtóir Dáiliúcháin agus

Ceapacháin chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Deirdre-Ann Barr Uas. agus an tUas. David Gray a cheapadh chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann. Beidh feidhm ag na ceapacháin ón 05 Márta 2019 go dtí an 04 Márta 2022. Tá Deirdre-Ann Barr Uas.

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin nua na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na trí dhuine dhéag seo a leanas a cheapadh mar Ghnáthchomhaltaí de Bhord Clárúcháin na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí, rud a bunaíodh le déanaí faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, chun na Comhairleoirí agus na Síciteiripeoirí a oibríonn in Éirinn a rialú. Beidh sé mar

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta le héifeacht ón 11 Feabhra 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023:   An tUas. Richard Brennan Tá an tUas. Brennan ag fónamh faoi láthair

Page 3/10