Clár Fógraí

An Reachtaíocht ón Aontas Eorpach maidir le Cógais Fhalsaithe – An tEolas is Deireanaí ar na Socruithe Náisiúnta le haghaidh an Reachtaíocht a Chur Chun Feidhme

Tréimhse na hÚsáide agus na Foghlama don Treoir maidir le Cógais Fhalsaithe in Éirinn a shíneadh tar éis mhí Mheán Fómhair 2019 (Arna nuashonrú an 3 Meán Fómhair 2019) Tháinig Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/161 ón gCoimisiún Eorpach maidir le Gnéithe Sábháilteachta ar Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine i bhfeidhm ar fud na hEorpa

Ceapachán chuig Bord Ospidéal San Séamas – Lúnasa 2019

Ar ainmniú an Chathaoirligh, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Patrick Smyth a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Ospidéal San Séamas. Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 30 Lúnasa 2019 go dtí an 29 Lúnasa 2025. Patrick Smyth Is dochtúir leighis ó thaobh gairme é Patrick Smyth agus sealbhaíonn sé céim Tráchtála

Ceapachán chuig Bord Ospidéal Thamhlachta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Darach Ó Ciardha a cheapadh mar chomhalta de Bhord Ospidéal Thamhlachta. Mairfidh an ceapachán seo an téarma ón 22 Lúnasa 2019 go dtí an 21 Lúnasa 2022. An Dr Darach Ó Ciardha Lia-chleachtóir ginearálta i Ráth Miontáin agus i gCrios Thamhlachta is ea an Dr Darach

Athcheapacháin chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na comhaltaí seo a leanas a athcheapadh chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia ar feadh tréimhse trí bliana dar tosach an 25 Deireadh Fómhair 2019. An Dr Ruth Gilmore Tá an Dr Ruth Gilmore ina Lia Comhairleach le Haemaiteolaíocht in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe. D’oibrigh sí roimhe seo san

Athcheapadh an Ollaimh Bernard McCartan mar Chathaoirleach ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tOllamh Bernard McCartan a athcheapadh mar Chathaoirleach ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.  Mairfidh an t-athcheapachán seo tréimhse trí bliana le héifeacht ón 17 Lúnasa 2019.   An tOllamh Bernard McCartan Tá taithí fhairsing ag an Ollamh McCartan ar rialáil agus ar fheidhmiúlacht chun

Ceapacháin chuig an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh

Le ceadú ó Bhanc Ceannais na hÉireann, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí den Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh.   An tUas. John O’Dwyer – ón 1 Lúnasa 2019 go dtí an 31 Iúil 2021 Chuaigh John isteach i Vhi um Chúram Sláinte i mí Lúnasa

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga

Ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga.  Beidh an t-athcheapachán seo in éifeacht ón 24 Lúnasa 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023. An Dr Judith (Judi) Pettigrew Is léachtóir sinsearach

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair

Ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair.  Beidh an t-athcheapachán seo in éifeacht ón 24 Lúnasa 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023.   An tOllamh Catherine McCabe Is Altra Ginearálta Cláraithe í

Ceapachán an Uas. Brian Fitzgerald mar Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Brian Fitzgerald a cheapadh mar Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia ar feadh tréimhse trí bliana le héifeacht ón 1 Lúnasa 2019. An tUas. Brian Fitzgerald Tá Brian ar an Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin

Page 1/10