Clár Fógraí

Linda Hickey agus an Dr Sarah Doyle Ceaptha ar Bhord Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Linda Hickey Uas. a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar feadh suas le trí bliana le héifeacht ón 20 Lúnasa 2018: Linda Hickey, Uas. Tá Linda Hickey, Uas. B.B.S. ina Stiúrthóir

An tUasal Eamonn Grennan a cheapadh chuig an mBord Clárú Fisiteiripeoirí

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an comhalta neamhghairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí le héifeacht ón Deireadh Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022: An tUas.

Ceapachán chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

4 Meán Fómhair 2018 Cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Cleona Duggan chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia le héifeacht ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 3 Meán Fómhair 2021. Rugadh an Dr Cleona Duggan MB, MRCP (Edin) FFPath FRCPath sna Stáit Aontaithe agus tógadh í i mBaile Átha Cliath. Bhog

COISTE COMHAIRLEACH OTHAR AILSE

Glao ar Léirithe Spéise i gComhaltas Tá léirithe spéise á lorg le haghaidh comhaltas de Choiste Comhairleach Othar Ailse, a chuirfear ar bun de réir Mholadh 39 den Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026. Moladh 39: Cuirfidh an Roinn Sláinte Coiste Comhairleach Othar Ailse ar bun chun ionchur a thabhairt nuair a bhíonn cláir á bhforbairt d’othair

Ceapacháin chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

20.07.2018 Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann Ronan Desmond, MD Tá an Dr Desmond ina haemaiteolaí comhairleach in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta agus ina Léachtóir Cliniciúil Sinsearach le Haemaiteolaíocht i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. D’oibrigh sé roimhe seo

Ceapachán chuig an gComhairle Fiaclóireachta

16.07.2018 Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an tUas. Mark Kane a cheapadh chuig Bord na Comhairle Fiaclóireachta. Is Eadránaí, Breithneoir agus Idirghabhálaí neamhspleách é an tUas. Mark Kane.  Tá céimeanna bainte

Ceapachán an tUasal Ann Sheehan ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta.  Tá feidhm ag an athcheapachán seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 20 Lúnasa 2018: An tUasal Ann Sheehan Tá an tUasal Sheehan ina Bainisteoir Gnó Sinsearach,

Ceapachán an Dr John Doran ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Oideachais agus Scileanna, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta.  Tá feidhm ag an athcheapachán seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 20 Lúnasa 2018:   An Dr John Doran Tá an Dr Doran ina Cheann ar Scoil

Foilsítear tuarascáil nuashonraithe eatramhach ar dhul chun cinn ar an bPlean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae 2018

17 Lúnasa 2018 D’fhoilsigh an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) sonraí faoin bPlean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae don bhliain 2018 an 12 Aibreán. Inniu (an 17 Lúnasa 2018), d’fhoilsigh NTPF Tuarascáil Nuashonraithe Eatramhach ar an dul chun cinn a rinneadh go dtí seo

Page 1/5