Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 20 Márta 2023:   An Dr David Irwin Tá an Dr Irwin

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 26 Márta 2023:   Imelda Finerty Uas. Gairmí cúraim shóisialaigh ar scor

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta, ar a dtoghadh ag cláraithe na gairme ainmnithe/na ngairmeacha ainmnithe, le héifeacht ón 23 Márta 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023.  An tUas. Owen Blee Tá Owen ina Chleachtóir Dáiliúcháin agus

Ceapacháin chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Deirdre-Ann Barr Uas. agus an tUas. David Gray a cheapadh chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann. Beidh feidhm ag na ceapacháin ón 05 Márta 2019 go dtí an 04 Márta 2022. Tá Deirdre-Ann Barr Uas.

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin nua na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na trí dhuine dhéag seo a leanas a cheapadh mar Ghnáthchomhaltaí de Bhord Clárúcháin na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí, rud a bunaíodh le déanaí faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, chun na Comhairleoirí agus na Síciteiripeoirí a oibríonn in Éirinn a rialú. Beidh sé mar

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta le héifeacht ón 11 Feabhra 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023:   An tUas. Richard Brennan Tá an tUas. Brennan ag fónamh faoi láthair

Ceapacháin chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

22.01.2019 D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur ceapadh ochtar comhaltaí nua chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Beidh an Bord ceaptha ar bhonn riaracháin go dtí go rithfear an reachtaíocht a bhaineann leis. Fógraíodh na poist sin tríd an bpróiseas Bord Stáit a oibríonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Rachaidh siad le

Ceapachán chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an tUas. Tomás Murphy a cheapadh chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte. Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 15 Eanáir 2019 go dtí an 4 Aibreán 2022. An tUas. Tomás Murphy Cháiligh Tomás mar altra meabhairshláinte sa bhliain 2001 nuair a bhain

Ceapadh an Chathaoirligh agus Comhaltaí chuig Bord Shláinte Leanaí Éireann

De réir fhorálacha an Achta um Shláinte Leanaí, 2018, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr James J Browne chuig Bord Shláinte Leanaí Éireann mar Chathaoirleach. Mairfidh an ceapachán ón 4 Nollaig 2018 go dtí an 3 Nollaig 2023. Tá an Dr Browne ina iar-Uachtarán ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Maidir leis na

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

30.09.2018 Tar éis ainmniúchán a fháil ón Aire Oideachais agus Scileanna, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Laura Sahm chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Mairfidh an ceapachán ón 30 Meán Fómhair 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022. Bhain an Dr Laura Sahm céim B.Sc. (Onóracha) i gCógaisíocht amach ó

Page 1/7