Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta le héifeacht ón 11 Feabhra 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023:   An tUas. Richard Brennan Tá an tUas. Brennan ag fónamh faoi láthair

Ceapacháin chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

22.01.2019 D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur ceapadh ochtar comhaltaí nua chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Beidh an Bord ceaptha ar bhonn riaracháin go dtí go rithfear an reachtaíocht a bhaineann leis. Fógraíodh na poist sin tríd an bpróiseas Bord Stáit a oibríonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Rachaidh siad le

Ceapachán chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an tUas. Tomás Murphy a cheapadh chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte. Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 15 Eanáir 2019 go dtí an 4 Aibreán 2022. An tUas. Tomás Murphy Cháiligh Tomás mar altra meabhairshláinte sa bhliain 2001 nuair a bhain

Ceapadh an Chathaoirligh agus Comhaltaí chuig Bord Shláinte Leanaí Éireann

De réir fhorálacha an Achta um Shláinte Leanaí, 2018, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr James J Browne chuig Bord Shláinte Leanaí Éireann mar Chathaoirleach. Mairfidh an ceapachán ón 4 Nollaig 2018 go dtí an 3 Nollaig 2023. Tá an Dr Browne ina iar-Uachtarán ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Maidir leis na

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

30.09.2018 Tar éis ainmniúchán a fháil ón Aire Oideachais agus Scileanna, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Laura Sahm chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Mairfidh an ceapachán ón 30 Meán Fómhair 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022. Bhain an Dr Laura Sahm céim B.Sc. (Onóracha) i gCógaisíocht amach ó

Ceapachán chuig Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh

22 Deireadh Fómhair 2018 Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Greg Sparks a athcheapadh mar chomhalta den Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh le héifeacht ón 9 Nollaig 2018 go dtí an 8 Nollaig 2023. Tá Greg Sparks ina iar-chomhpháirtí le RSM Farrell Grant Sparks. Mar aon le bheith ar Bhord Headstrong, sealbhaíonn Greg

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta mar ionadaí don lucht bainistíochta ar eagraíocht dheonach nó earnála príobháidí a phléann le sláinte nó le cúram sóisialta.  Tá an ceapachán seo in éifeacht ón 2 Samhain 2018 go dtí an 4

An tUasal Gillian Walker a cheapadh chuig an mBord Clárú Fisiteiripeoirí

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an comhalta gairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí le héifeacht ón 25 Meán Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022: Gillian Walker Uas. Is í Gillian Walker an Príomh-Fhisiteiripeoir

An tUasal Anne Horgan a cheapadh chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

20 Lúnasa 2018 Tar éis ainmniúchán a fháil ó an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU), cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUasal Anne Horgan chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. An tUasal Anne Horgan Tá an tUasal Horgan ina fisiteiripeoir cláraithe, ina comhalta de Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin nua na gCoslianna

16 Deireadh Fómhair 2018 Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na trí dhuine dhéag seo a leanas a cheapadh mar Ghnáthchomhaltaí de Bhord Clárúcháin na gCoslianna, rud a bunaíodh le déanaí faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, chun na Coslianna a oibríonn in Éirinn a rialú. Beidh sé mar chuspóir ag

Page 1/7