Clár Fógraí

Athcheapadh an Chathaoirligh agus ceapadh/athcheapadh 13 chomhalta de Bhord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Frank Nolan a athcheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath agus rinne sé 13 chomhalta a cheapadh/a athcheapadh. Mairfidh na ceapacháin/na hathcheapacháin go léir téarma ceithre bliana ón 2 Lúnasa 2019 go dtí an 1 Lúnasa 2023.   Athcheapacháin: An tUas. Frank Nolan

Athcheapacháin chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na comhaltaí seo a leanas a athcheapadh chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia ar feadh tréimhse trí bliana dar tosach an 25 Deireadh Fómhair 2019. An Dr Ruth Gilmore Tá an Dr Ruth Gilmore ina Lia Comhairleach le Haemaiteolaíocht in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe. D’oibrigh sí roimhe seo san

Athcheapadh an Ollaimh Bernard McCartan mar Chathaoirleach ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tOllamh Bernard McCartan a athcheapadh mar Chathaoirleach ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.  Mairfidh an t-athcheapachán seo tréimhse trí bliana le héifeacht ón 17 Lúnasa 2019.   An tOllamh Bernard McCartan Tá taithí fhairsing ag an Ollamh McCartan ar rialáil agus ar fheidhmiúlacht chun

Ceapacháin chuig an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh

Le ceadú ó Bhanc Ceannais na hÉireann, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí den Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh.   An tUas. John O’Dwyer – ón 1 Lúnasa 2019 go dtí an 31 Iúil 2021 Chuaigh John isteach i Vhi um Chúram Sláinte i mí Lúnasa

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga

Ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga.  Beidh an t-athcheapachán seo in éifeacht ón 24 Lúnasa 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023. An Dr Judith (Judi) Pettigrew Is léachtóir sinsearach

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair

Ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair.  Beidh an t-athcheapachán seo in éifeacht ón 24 Lúnasa 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023.   An tOllamh Catherine McCabe Is Altra Ginearálta Cláraithe í

Ceapachán an Uas. Brian Fitzgerald mar Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Brian Fitzgerald a cheapadh mar Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia ar feadh tréimhse trí bliana le héifeacht ón 1 Lúnasa 2019. An tUas. Brian Fitzgerald Tá Brian ar an Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ceapacháin chuig Bord Ospidéal San Séamas

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Ospidéal San Séamas   An tUas. Brian Murray: Mar dhuine a d’oibrigh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ospidéal Ollscoile Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath ar feadh geall le 20 bliain (go dtí an bhliain 2011), tá taithí ag

Ceapacháin chuig an mBord Taighde Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí den Bhord Taighde Sláinte.  Tá éifeacht leis na ceapacháin sin ón 15 Iúil 2019 go dtí an 14 Iúil 2024.   An tOllamh Seamas Donnelly

Ceapacháin chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Chomhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann don tréimhse ón 18 Meitheamh 2019 go dtí an 17 Meitheamh 2023: Is cógaiseoir pobail é an tUas. Roy Hogan. Bhain sé céim amach as Ollscoil Strathclyde, Glaschú, sular chuir sé a

Page 1/10