Na hAirí

Minister Harris 2Simon Harris, an tAire Sláinte
Is as Contae Chill Mhantáin ó dhúchas do Simon agus tá baint aige leis an bpobal i rith a shaoil.
Ba trína chuid oibre mar thathantóir do dhaoine faoi mhíchumas a bhí Simon páirteach sa pholaitíocht den chéad uair agus tá sé tiomanta do ghuth láidir a chur ar fáil ar shaincheisteanna a bhaineann le riachtanais speisialta agus le meabhairshláinte. Sular tháinig sé isteach sa saol polaitiúil, chuir Simon Wicklow Triple A Alliance ar bun, carthanas a bhfuil sé mar aidhm aige tacaíocht a thabhairt do leanaí agus do theaghlaigh atá faoi réir Uathachais.

Ba in Olltoghchán na bliana 2011 a toghadh é chuig Dáil Éireann den chéad uair. Bhí sé ar an gcomhalta ab óige den 31ú Dáil. Le linn an téarma sin sa Dáil, d’fhóin Simon mar chomhalta den Choiste um Chuntais Phoiblí, mar chomhalta den Chomhchoiste Oireachtais um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, mar Rúnaí do Pháirtí Parlaiminteach Fhine Gael agus mar Chomhthionólaí ar Ghrúpa Traspháirtí an Oireachtais um Meabhairshláinte. I mí Iúil 2014, ceapadh é mar Aire Stáit sa Roinn Airgeadais, sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus i Roinn an Taoisigh le Freagracht Speisialta as Oifig na nOibreacha Poiblí, as Soláthar Poiblí agus as Baincéireacht Idirnáisiúnta (an Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta san áireamh).

Atoghadh Simon mar Theachta Dála do Chill Mhantáin agus Ceatharlach Thoir san Olltoghchán i mí Feabhra 2016. Ceapadh é mar Aire Sláinte ina dhiaidh sin.

Sular toghadh é chuig Dáil Éireann, bhí Simon ina chomhalta de Chomhairle Chontae Chill Mhantáin agus de Chomhairle Baile na gCloch Liath araon, tar éis dó an vóta céatadánach ab airde sa tír a bhaint amach i dToghcháin Áitiúla na bliana 2009. D’fhreastail sé ar an bpobal freisin mar Chathaoirleach ar Choiste Póilíneachta Chontae Chill Mhantáin, mar Chathaoirleach ar Fhóram Sláinte Réigiúnach Bhaile Átha Cliath-Laighin Láir, mar Chomhalta Boird de Thurasóireacht Chill Mhantáin agus mar Bhall de Choiste Gairmoideachais Chill Mhantáin.

 

An tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas
Trí obair a dhéanamh le trí Roinn Rialtais – an Roinn Sláinte, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais – tá Finian McGrath TD cuntasach as beartas an Rialtais a fhorbairt agus a chur in iúl maidir le feabhas a chur ar shaol daoine faoi mhíchumas agus ar shaol a gcúramóirí. Beidh an tAire ag díriú freisin ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas, ar Chomhionannas Deiseanna, ar Rochtain ar Chúram Luath-Óige agus ar Riachtanais Oideachais.

Níl baint ag Finian le haon pháirtí polaitíochta agus toghadh é chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1999.  Ba mar Chomhalta Neamhspleách a toghadh Finian chuig Dáil Éireann den chéad uair sa bhliain 2002. Atoghadh é ina dhiaidh sin sna blianta 2007, 2011 agus 2016, agus ionadaíocht á déanamh aige do Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. Agus clár comhaontaithe aige, lena n-áirítear mór-Athchóirithe ar sheirbhísí Sláinte agus Míchumais, chuaigh Finian isteach i Rialtas Comhpháirtíochta mar chuid de Chomhghuaillíocht Neamhspleách i mí na Bealtaine 2016.

 

An tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí
Ceapadh Catherine Byrne TD mar Aire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí sa Roinn Sláinte i mí an Mheithimh 2017.

Toghadh Catherine chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath den chéad uair sa bhliain 1999 agus bhí sí ina hArd-Mhéara ar Bhaile Átha Cliath ón mbliain 2005 go dtí an bhliain 2006. Agus ionadaíocht á déanamh aici do dháilcheantar Bhaile Átha Cliath Theas-Lár, toghadh í den chéad uair chuig an 30ú Dáil an 24 Bealtaine 2007. Atoghadh í ina dhiaidh sin chuig an 31ú Dáil sa bhliain 2011 agus chuig an 32ú Dáil sa bhliain 2016. Le linn na dtéarmaí Dála a bhí aici roimhe seo, bhí Catherine ina comhalta den Chomhchoiste Oireachtais um Shláinte, Oideachas agus Coimirce Shóisialach. Sular ceapadh í chuig a ról reatha, bhí Catherine ina hAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí.

 

Is é Jim Daly an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta sa Roinn Sláinte.

Is Teachta Dála é a dhéanann ionadaíocht do Dháilcheantar Chorcaí Thiar Theas. Tá Jim ina chomhalta de roinnt Coistí Oireachtais, lena n-áirítear: an Coiste Gnó; an Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige (Cathaoirleach); an Coiste um Oideachas agus Scileanna; agus an Coiste um Nós Imeachta (Dáil Éireann). Chuaigh sé isteach i saol na polaitíochta sa bhliain 2004 mar chomhalta de Chomhairle Contae Chorcaí. Atoghadh é i dtoghcheantar an Sciobairín ina dhiaidh sin sa bhliain 2009, áit a bhfuair sé an líon ba mhó vótaí sa toghchán. Toghadh é mar Mhéara ar Chontae Chorcaí sa bhliain 2010 freisin. Is as Draighneach, Co. Chorcaí, do Jim. Tá sé ar dhuine amháin d’aon leanaí dhéag. Tá sé pósta le Virge agus tá ceathrar mac acu.

Is bunmhúinteoir cáilithe é Jim agus bhí sé ina phríomhoide ar an nGaelscoil ar an Sciobairín ón mbliain 2002 go dtí an bhliain 2005. Tá spéis ar leith aige san oideachas riachtanas speisialta.