Míchumas

An Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe

Ceann amháin de phríomhchuspóirí an Rialtais is ea seirbhísí agus tacaí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, rud a chuirfidh ar a gcumas saol neamhspleách a bheith acu, a thabharfaidh tuilleadh neamhspleáchais dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad, agus a chuirfidh feabhas ar a gcumas chun oiriúnú a dhéanamh ar na tacaí a theastaíonn chun freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil. Chun an aidhm sin a bhaint amach, tugadh gealltanas i gClár an Rialtais go mbunófaí Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe.

Tá an Tascfhórsa comhdhéanta de Ghrúpa Straitéise agus de Ghrúpa Comhairleach agus Comhairliúcháin. Tá sé mar shainchúram ar an Tascfhórsa moltaí a dhéanamh maidir le samhail buiséad pearsantaithe lena dtabharfar tuilleadh smachta do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag rochtain seirbhísí sóisialacha pearsanta arna gcistiú ag an earnáil sláinte, rud a thabharfaidh tuilleadh neamhspleáchais agus rogha dóibh agus iad ag rochtain na seirbhísí a oireann is fearr dá riachtanais aonair.

Tháinig an Tascfhórsa le chéile i seisiún iomlánach an 13 Deireadh Fómhair agus tá sé ag tabhairt faoi chlár oibre uaillmhianach faoi láthair. Tá sé mar aidhm ag an Tascfhórsa cur chuige agus straitéis mholta cur chun feidhme a mholadh don Rialtas lena bhreithniú faoi dheireadh na bliana 2017.

Bunaíodh Grúpa Tagartha freisin atá comhdhéanta de dhaoine a bhfuil taithí phearsanta acu ar mhíchumas. Rachfar i gcomhairle leis an ngrúpa sin go díreach ag amanna tábhachtacha ar fud an phróisis.

Míchumas