Míchumas 1

Cuirimid cur chuige comhleanúnach comhtháite ar fáil i leith beartais agus soláthar seirbhíse do dhaoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear beartas a fhorbairt chun tacú le tacaí agus le seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas agus tacú le cur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta um Míchumas san earnáil sláinte.

Déanaimid monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú ar na tacaí agus na seirbhísí sláinte agus pearsanta sóisialta – a maoinítear iad ó Vótaí an Ghrúpa Sláinte – a sholáthraítear do dhaoine faoi mhíchumas. Déanaimid maoirseacht ar fhorfheidhmiú na moltaí a dhéantar san Athbhreithniú Luach ar Airgead ar Sheirbhísí Míchumais, lena n-áirítear an t-aistriú i dtreo samhail seirbhísí agus tacaí do sheirbhísí míchumais atá dírithe ar an duine aonair.

Oibrímid le Ranna eile Rialtais chun idirchaidreamh trasearnála a chur ar aghaidh i ndáil leis na riachtanais tithíochta, fostaíochta agus oiliúna atá ag daoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear dul chun cinn a dhéanamh ar chomh-fhorfheidhmiú Chreat na Straitéise Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Áirítear leis sin tacú leis an aistriú ó shuíomh comhchruinnithe go maireachtáil sa phobal.

Oibrímid freisin ar an Uirlis Mheasúnaithe um Leithdháileadh Acmhainní agus Riachtanais Chaighdeánacha, Seirbhísí Lae do Dhaoine Fásta, Caighdeáin Náisiúnta le haghaidh Ionaid Ainmnithe do Dhaoine faoi Mhíchumas agus an tAthbhreithniú ar an Liúntas So-Aistritheachta agus ar an Deontas Mótar-Iompair

Soláthraíonn FSS raon seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas intleachtach, fisiciúil agus céadfach nó ar a bhfuil uathachas – cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach: Gráinne Duffy

Príomh-Oifigeach Cúnta: Ann McGrane, Brian Dowling, Harry Harris

Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin: Rachel O’Donoghue, Margaret Dorney, Billy McCarthy

Fón: (01) 635 4000