Scéim Deontas an Chrannchuir Náisiúnta

Faoin Acht um Chrannchur Náisiúnta (1986), tá Ciste Lánroghnach Crannchuir Náisiúnta againn ónar féidir linn deontais aonuaire a chur ar fáil d’eagraíochtaí le haghaidh seirbhísí a bhaineann le sláinte a chur ar fáil.

Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil faoi Scéim Deontas an Chrannchuir Náisiúnta.

Tá Ciste Lánroghnach Crannchuir Náisiúnta na Roinne Sláinte dírithe ar ghrúpaí pobail agus ar eagraíochtaí deonacha a oibríonn in Éirinn a chuireann seirbhísí sláinte ar fáil do shainghrúpaí cliant (fearacht daoine faoi mhíchumas intleachta nó faoi mhíchumas fisiceach) agus a chuireann faisnéis agus tacaíocht ar fáil do chineálacha éagsúla míchumais agus galair agus tá an ciste dírithe freisin ar ghrúpaí a bhfuil leas ar leith acu (fearacht trealamh a chur ar fáil d’ospidéil, mar shampla).

Táimid ag glacadh le hiarratais faoi láthair le haghaidh Chiste 2014 – is é an 31 Iúil, 2014, an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais.

Ba cheart duit an fhoirm iarratais (leagan PDF/leagan MS Word) a úsáid chun cur iarratas isteach ar mhaoiniú.  Is féidir leat an t-iarratas a chur sa phost chuig: An tAonad Airgeadais, an Roinn Sláinte, Teach Hawkins, Baile Átha Cliath 2.

Ní mór do d’eagraíocht deimhniú imréitigh cánach bailí a bheith aici nó bheith ina carthanas cláraithe le bheith incháilithe le haghaidh deontais.  Cliceáil http://www.revenue.ie/en/tax/it/leaflets/guidelines-tax-clearance.html chun tuilleadh faisnéise maidir le deimhniú imréitigh cánach a fháil.

Gach bliain, foilsímid liosta eagraíochtaí a fuair maoiniú ón gCiste.

Liosta eagraíochtaí a fuair maoiniú le linn 2013

Liosta eagraíochtaí a fuair maoiniú le linn 2012

Liosta eagraíochtaí a fuair maoiniú le linn 2011

Liosta eagraíochtaí a fuair maoiniú le linn 2010

Liosta eagraíochtaí a fuair maoiniú le linn 2009