Saoráil Faisnéise

Faoi mar atá i gcás na Ranna Rialtais uile, tá an Roinn Sláinte faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise.

Sula gcinneann tú iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ar fhaisnéis ón Roinn Sláinte, ba choir duit féachaint ar ár Láithreán Gréasáin. D’fhéadfaí go bhfuil an fhaisnéis atá uait ar fáil cheana féin.

Ar 14 Deire Fomhair 2014 síneadh amach Saoráil Faisnéise chuig réimse eile comhlachtaí poiblí ag cur san áireamh comhlachtaí a fhaigeann acmhainní go díreach ón Stát nó ó chomhlachtaí Stáit eile.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, comhlánaigh an fhoirm iarratais agus seol í i ríomhphost chugainn ag foi@health.gov.ie nó seol í sa phost chuig an Aonad um Shaoráil Faisnéise.  An Roinn Sláinte, Bloc 1, Plaza Miesach, 50 – 58 Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath, D02 XW14. Ní féidir linn glacadh le hiarratais ar an teleafón.

Táillí agus Muirir

Ach amháin sa chás go bhfuil a lán taifead i gceist leis an iarratas, ní ghearrtar táille as iarratais ar fháisnéis phearsanta (lena n-áirítear taifid a bhaineann le do chuid leanái nó taifid a bhaineann le daoine éaagtha). Beidh orainn d’aitheantas a dheimhniú roimh ré, áfach.

Ní ghearrtar aon táille as iarratais ar fháisnéis neamhphearsanta ach má tá a lán cuardaigh agus aisghabhála le déanamh d’fhéadfái go mbeidh orainn táille a ghearradh as an obair sin. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisneise faoi tháillí agus faoi mhuirir a ghearrtar as iarratais ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi aitheantas a dheimhniú agus faisnéis phearsanta á hiarraidh.

Ó E-Lá ar 19 Meán Fomhair amach ní ghlacaimid anois le seiceanna ó ghnóthaí chun táillí nó muirir a íoc.  Is féidir le duine aonair an táille a íoc trí sheic nó trí ordú poist fós.

Ba chóir do ghnóthaí cliceáil anseo le haghaidh faisnéise faoin gcaoi a ndéantar íocaíochtaí leictreonacha is anseo le tuilleadh faisnéise faoi E-Lá.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Shaoráil Faisnéise ag foi@health.gov.ie nó ag (01) 6354199.

Faisnéis atá i Seilbh againn.

Ní choinnímid taifid phearsanta de ghnáth.  Sa chás go gcoinnímid taifid phearsanta, is minic a bhaineann na taifid sin le huiríll ó dhaoine den phobal don Aire, le comhfhreagras eile ó dhaoine aonair faoinár gcuid oibre agus le comhfhreagras ó ghníomhaireachtaí sláinte faoi chásanna dlí nó faoi thaifid mhíochaine mar chuid de na dualgais reachtúla atá orthu faisnéis airithe a thuairisciú.

Baineann formhór na dtaifead a choinnímid leis sn obair a dhéanaimid, amhail comhfhreagras, meabhrán, bileoga faisnéise, miontuairiscí nó aighneachtaí.  Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil faoi céard a dheanaimid agus cliceáil anseo le haghaidh Liosta Beartas A-Z.

Foilsímid Tuarascálacha Bliantúla, Ráitis Straitéise, doiciméid bheartais, tuarascálacha.  Is é sin an dóigh a gcuirimid formhór ár gcuid faisnéise ar fáil don phobal mór.  Cliceáil anseo chun féachaint ar liosta foilseachán.

Naisc Úsáideacha