Aithint Cáilíochtaí

Treoir 2005/36/CE maidir le Cáilíochtaí Gairmiúla a Aithint

Tá feidhm ag Treoir 2005/36/CE maidir le náisiúnaigh de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) a bhfuil cáilíochtaí LEE acu agus ar mian leo gairm rialáilte a chleachtadh, ar bhonn féinfhostaithe nó ar bhonn fostaithe, i Stát LEE nach é an Stát inar bhain siad a gcáilíochtaí gairmiúla amach. Is é aidhm na Treorach é a dhéanamh níos éasca do ghairmithe cáilithe a ngairmeacha a chleachtadh i dtíortha Eorpacha seachas a dtír féin. Déantar sláinte agus sábháilteacht phoiblí agus cosaint tomhaltóirí a chumhdach tríd an bpróiseas um aithint cáilíochtaí.

Ní thugtar ar an suíomh Gréasáin seo ach faisnéis ghinearálta amháin. Tá sé de fhreagracht ar gach iarratasóir iad féin a chur ar an eolas faoi Threoir 2005/36/CE. Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Tugtar ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh liosta de Cheisteanna Coitianta agus liosta de Phointí Teagmhála Náisiúnta don Treoir. Is féidir leis an bpointe teagmhála náisiúnta sa bhallstát inar bhain tú do cháilíocht ghairmiúil amach tú a threorú chuig an údarás inniúil iomchuí sa tír sin chun cabhrú leat maidir le fianaise dhoiciméadach ar incháilitheacht do chleachtadh etc.

Aithint Cáilíochtaí le haghaidh Bunaithe faoi Chóras Ginearálta na Treorach

Bunú

Is é atá i gceist le bunú ná saothrú gairme a chomhlíonann na rialacha maidir le cáilíochtaí gairmiúla, lena n-áirítear na coinníollacha gaolmhara oiliúna, agus gach ceann de na rialacha a bhaineann go sonrach le saothrú na gairme sin.

Aithint cáilíochtaí

Is é is aithint cáilíochtaí ann ná an próiseas trína ndéantar cáilíochtaí gairmiúla áirithe nach cáilíochtaí Éireannacha iad a mheas faoi Threoir 2005/36/CE chun a choibhéisí atá siad le cáilíochtaí Éireannacha bunleibhéil a fháil amach nuair atáthar ag earcú chuig an earnáil sláinte atá maoinithe go poiblí in Éirinn. D’fhéadfadh go mbeadh na cáilíochtaí sin faoi réir leasú ó am go chéile ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Ní féidir daoine sna gairmeacha sin a fhostú san earnáil sláinte atá maoinithe go poiblí ach amháin sa chás go bhfuil a gcáilíochtaí aitheanta ag an údarás inniúil iomchuí.

Tréimhsí próiseála

Ba cheart d’iarratasóirí a bheith ar an eolas gur féidir leis an bpróiseas aitheanta roinnt ama a thógáil. Mar sin, níor cheart do dhaoine iarratas a chur isteach ar phost go dtí go mbíonn a c(h)áilíochtaí aitheanta. Ceanglaítear leis an treoir nach mór iarratais a admháil laistigh de mhí amháin agus nach mór fógra a thabhairt don iarratasóir maidir le haon fhaisnéis atá neamhiomlán nó maidir le haon doiciméad atá ar iarraidh. Ní mór cinneadh deiridh a chur in iúl don iarratasóir laistigh de 4 mhí ó iarratas iomlán a chur isteach.

An córas ginearálta

Forálann an córas ginearálta do na cáilíochtaí atá ag iarratasóir a mheasúnú, ar bhonn cás ar chás, in aghaidh na gcáilíochtaí sin atá ag teastáil san óst-bhallstát. Sa chás nach bhfuil na gníomhaíochtaí a chlúdaíonn an ghairm sa bhallstát dúchasach inchomparáide leo siúd a chlúdaíonn an ghairm san óst-bhallstát, ní féidir na cáilíochtaí a aithint. Sa chás go bhfuil na gníomhaíochtaí inchomparáide le chéile agus go sainaithnítear easnamh sna cáilíochtaí, ní mór breithniú a dhéanamh ar an taithí ghairmiúil atá faighte ag an iarratasóir tar éis dó/di an cháilíocht a bhaint amach. Sa chás go bhfuil easnamh ann go fóill, ní mór don óst-tír beart cúitimh a thairiscint don iarratasóir i.e. an rogha chun tréimhse oiriúnaithe a chur isteach nó chun triail inniúlachta a dhéanamh. Mar sin, tá sé tábhachtach go dtugann iarratasóirí faisnéis iomlán maidir leis an taithí ábhartha oibre atá faighte acu óna gcáilíocht a bhaint amach. Ba cheart d’iarratasóirí ceanglais an phróisis aitheanta maidir le gairmeacha sonracha a léamh ag na naisc ábhartha thíos.

Doiciméid tacaíochta a fhianú

Féach an nóta maidir le doiciméid a fhianú chun comhairle a fháil ar dhoiciméid a chur isteach.

Ráiteas coibhéise

Má aithnítear an cháilíocht, eiseofar ráiteas don iarratasóir ina gcuirfear in iúl dó/di go bhfuil an cháilíocht ghairmiúil atá aige/aici coibhéiseach leis an gcáilíocht bhunleibhéil Éireannach agus gur féidir an t-iarratasóir a bhreithniú lena f(h)ostú san earnáil sláinte atá maoinithe go poiblí in Éirinn. Is faoin bhfostóir aonair atá sé oiriúnacht do phost ar leith a mheas, lena n-áirítear, i measc nithe eile, cáilíocht, oiriúnacht chun cleachtadh, inniúlacht teanga agus grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, más cuí. Níl teorainn ama leis an ráiteas sin. Is doiciméad luachmhar é agus ba cheart é a choinneáil in áit shábháilte. Moltar gur cheart cóipeanna a bhfuil nótaireacht déanta orthu a úsáid le haghaidh earcaíochta agus gur cheart don iarratasóir an bhunchóip a choinneáil toisc go bhféadfadh go mbeadh sí ag teastáil le haghaidh earcaíocht amach anseo.

Clárú reachtúil gairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh

Tá sé de fhreagracht ar iarratasóirí rathúla a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad aon cheanglas amach anseo maidir le clárú reachtúil. Cuireadh an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh ag CORU ar bun chun foráil a dhéanamh do chuid mhór catagóirí de ghairmeacha sláinte agus cúraim shóisialaigh a chlárú go reachtúil. Táthar ag súil go ndéanfar ceanglas de ghairmithe den sórt sin a chlárú sna blianta atá le teacht. Moltar do dhaoine coinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí ina leith sin trí shuíomh Gréasáin na Comhairle, www.coru.ie, a sheiceáil ó am go ham.

Soláthar Seirbhíse Sealadaí

Cuirtear síos sna Treoirlínte do Sholáthraithe Seirbhíse ar cheanglais na Treorach ó thaobh seirbhís shealadach de. Baineann seirbhís shealadach le cásanna ina bhfuil sé ar intinn ag soláthraí seirbhíse (i.e. duine féinfhostaithe) bogadh go hÉirinn chun saothrú a dhéanamh ar bhonn ócáideach sealadach ar an ngairm atá sé/sí bunaithe go dlíthiúil a chur ar fáil ina b(h)allstát dúchasach. Ní bhaineann sí le fostaithe nó le haon daoine (atá féinfhostaithe nó fostaithe ar shlí eile) atá ag obair ar bhonn cobhsaí leanúnach san óst-bhallstát. Baineann sí in Éirinn leis na gairmithe sláinte sin dá bhfuil clárú reachtúil ar fáil (i.e. dochtúirí, altraí, cnáimhsigh, fiaclóirí, cógaiseoirí). Ní bhaineann seirbhís shealadach le ceann ar bith de na gairmeacha eile atá liostaithe ar an leathanach Gréasáin seo toisc nach n-úsáidtear an próiseas aitheanta ach amháin chun daoine a earcú chun na hearnála sláinte atá maoinithe go poiblí; is féidir le daoine fostaíocht a fháil san earnáil phríobháideach nó bheith féinfhostaithe gan a gcáilíochtaí a bheith aitheanta.

Údaráis Inniúla do Ghairmeacha Sláinte in Éirinn

Is féidir liosta a fháil anseo de na hÚdaráis Inniúla do Ghairmeacha Sláinte in Éirinn faoin Treoir.  Ba cheart gach ceist maidir le haithint cáilíochtaí agus maidir le soláthar seirbhíse sealadaí a chur ar an Údarás Inniúil iomchuí.

Is é an tAire Sláinte an t-údarás inniúil do roinnt gairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh. Déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an próiseas a riar thar ceann na Roinne Sláinte i ndáil leis na gairmeacha seo a leanas:

             Coslianna

             Teiripí Saothair

             Teiripí Urlabhra agus Teanga.

Tá faisnéis faoin bpróiseas i ndáil leis na gairmeacha sin ar fáil ag www.hse.ie/eng/staff/Jobs/Validation/

Agus í ag obair tríd an Aonad Bailíochtaithe (validation_unit@health.gov.ie), riarann an Roinn Sláinte an próiseas i ndáil leis na gairmeacha seo a leanas. Bain leas as an nasc ábhartha thíos chun faisnéis a fháil faoin bpróiseas iarratais don ghairm sin:

             Éisteolaithe

             Bithcheimiceoirí

             Diaitéitigh – cuir ríomhphost chuig validation_unit@health.gov.ie

             Oifigigh Shláinte Comhshaoil

             Ortoptaigh

             Síceolaithe

Radagrafaithe Diagnóiseacha agus Teiripeoirí Radaíochta

Cuireadh Bord Clárúcháin na Radagrafaithe in CORU a chlár ar bun an 31 Deireadh Fómhair 2013. Ba ar an lá sin a sainíodh an Bord mar údarás inniúil do radagrafaithe faoi Threoir 2005/36/CE. Déanfaidh sé measúnú ar gach iarratas nua ar cháilíochtaí a bronnadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann a aithint. Ba cheart iarratais a sheoladh chuig:  Bord Clárúcháin na Radagrafaithe, CORU, 13-15 An Meal, Cúirt an Rabhcháin, Bóthar na Raithní Móire, Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18. Nó is féidir cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin an Bhoird ag www.coru.ie/en/registration/apply_for_recognition_of_international_qualifications

Faisnéis úsáideach eile d’iarratasóirí

An Ceart chun Achomhairc

Luaitear i Rialachán 23 de I.R. Uimh. 139 de 2008 gur féidir le hiarratasóir achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt in aghaidh aon chinnidh atá déanta ag údarás inniúil, nó in aghaidh mainneachtain údaráis inniúil cinneadh a dhéanamh, ar iarratas atá déanta aige/aici. Ní mór achomharc den sórt sin a dhéanamh laistigh de 42 lá ón dáta ar ar cuireadh an cinneadh in iúl don iarratasóir lena mbaineann nó, i gcás mainneachtana cinneadh a dhéanamh, ní mór an t-achomharc a dhéanamh laistigh de 42 lá ó dhul in éag na dtréimhsí ama atá sonraithe i Rialachán 22(2).

Sa chás go bhfuil sé ar intinn ag iarratasóir achomharc a dhéanamh, d’fhéadfadh gur mhian leis/léi teagmháil a dhéanamh le haturnae a chleachtann in Éirinn.

Cinneadh deiridh atá sa chinneadh a dhéanann an Ard-Chúirt ar achomharc. Ní féidir é a achomharc arís eile.

An Mheicníocht um Ghearáin Sheachtracha – SOLVIT

Líonra réiteach neamhfhoirmiúil fadhbanna a bhí bunaithe ag an gCoimisiún Eorpach is ea SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit/). Cruthaíodh é chun teacht ar réiteach ar fhadhbanna a bhíonn ag saoránaigh nó ag gnólachtaí an AE le riaracháin phoiblí de chuid Bhallstáit an AE. Tá rún daingean ag ionaid SOLVIT freagra a fháil laistigh de dheich seachtaine, gan dochar á dhéanamh don cheart atá ag a gcuid cliant gníomh eile a ghlacadh, lena n-áirítear caingean dlí, mura bhfuil siad sásta leis an bhfreagra. Is féidir teagmháil a dhéanamh le SOLVIT ag an oifig atá aige i dtír dhúchasach an iarratasóra.

Gairmeacha le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tá freagracht ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí sláinte agus sóisialta a sholáthar in Éirinn. Tugtar faisnéis ar www.hse.ie faoi na seirbhísí a chuireann sí ar fáil.

Déantar gach post atá ar fáil in FSS a fhógairt ar www.careersinhealthcare.ie agus sna meáin náisiúnta agus áitiúla gach seachtain.

Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh go bhfógrófaí poist ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí www.publicjobs.ie.

An moratóir Rialtais ar earcaíocht/ionadú foirne i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Ba cheart do gach iarratasóir ar aithint cáilíochtaí a bheith ar an eolas go bhfuil moratóir Rialtais i bhfeidhm ar earcaíocht/ionadú foirne san earnáil sláinte atá maoinithe go poiblí in Éirinn (FSS). Mar thoradh ar an moratóir sin, níl ach fíorbheagán post ar fáil in Éirinn do ghairmithe sláinte.

Tá deacrachtaí suntasacha ag baint leis an moratóir freisin maidir le socruithe maoirseachta d’iarratasóirí a dteastaíonn Tréimhsí Oiriúnaithe uathu (i gcásanna ina n-aithnítear easnamh ina gcáilíochtaí faoi Threoir 2005/36/CE).

Ceadanna fostaíochta agus cearta cónaithe

Tugtar faoin bpróiseas um aithint cáilíochtaí gan dochar d’aon cheart atá ann chun obair nó cónaí in Éirinn. Ba cheart d’iarratasóirí cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta (www.enterprise.gov.ie) le haghaidh faisnéis a fháil faoi cheadanna fostaíochta agus ba cheart dóibh cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (www.inis.gov.ie) maidir le cúrsaí cónaithe.

Iarratais ó Údaráis/Fhostóirí nach Údaráis/Fostóirí Éireannacha iad ar Dhea-Sheasamh nó ar Stádas Gairmiúil a Bhailíochtú

Is minic a fhaigheann an tAonad Bailíochtaithe sa Roinn Sláinte iarratais ó údaráis nach údaráis Éireannacha iad ar dhea-sheasamh nó ar stádas gairmiúil a bhailíochtú i ndáil le gairmithe áirithe sláinte agus cúraim shóisialaigh a luann gur chleacht siad a ngairm in Éirinn agus go bhfuil cáilíochtaí Éireannacha acu. Níl an tAonad Bailíochtaithe in ann na doiciméid sin a sholáthar toisc nach bhfuil córas cláraithe reachtúil do ghairmithe den sórt sin i bhfeidhm in Éirinn faoi láthair (féach Nóta faisnéise).