Ráiteas Straitéise 2016 – 2019

De réir fhorálacha an Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, tá an Roinn Sláinte tar éis an Ráiteas Straitéise nua uaithi don tréimhse 2016-2019 a fhoilsiú, rud ina leagtar amach misean, cuspóirí straitéiseacha agus gníomhartha tosaíochta na Roinne do na 3 bliana atá romhainn.

Léirítear sa straitéis nua na gealltanais ábhartha atá tugtha sa Chlár nua do Rialtas Comhpháirtíochta (go háirithe caibidlí 5, 6 agus 7) agus an próiseas leanúnach athchóirithe.

Is é an ról atá againn ná ceannaireacht straitéiseach a chur ar fáil don tseirbhís sláinte agus a áirithiú go n-aistreofar beartais an Rialtais ina ngníomhartha agus go gcuirfear i bhfeidhm go héifeachtach iad.  Tacaímid leis an Aire agus leis na hAirí Stáit nuair atá beartas an Rialtais á chur i bhfeidhm acu agus nuair atá a gcuid dualgais rialtais, pharlaiminte agus roinne á gcomhlíonadh acu.  Áirítear an méid seo a leanas leis sin:

  • Ceannaireacht agus treo beartais don earnáil sláinte chun torthaí sláinte a fheabhsú
  • Maoirseacht rialachais agus feidhmíochta chun seirbhísí cuntasacha ar ardchaighdeán a chinntiú
  • Comhoibriú chun tosaíochtaí sláinte a bhaint amach agus cur le mórspriocanna sóisialta agus geilleagracha
  • Timpeallacht eagraíochta ina mbaintear ardfheidhmíocht amach, ina dtugtar meas ar oibriú comhoibríoch agus ina bhforbraítear eolas agus scileanna na mball foirne ar bhonn leanúnach

Is liostaithe thíos atá na 5 chuspóir straitéiseacha a bpléitear leo sa Ráiteas Straitéise. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb idirghaolmhar agus idirspleách atá na cuspóirí sin go pointe éigin.

Na 5 Chuspóir Straitéiseacha:

  1. Tacú le daoine saol sláintiúil neamhspleách a chaitheamh
  2. A chinntiú go soláthrófar cúram sláinte agus cúram sóisialach atá sábháilte agus ar ardchaighdeán
  3. Seirbhís sláinte agus cúraim shóisialaigh a chruthú atá níos freagrúla, níos comhtháite agus níos dírithe ar an duine
  4. Bainistíocht éifeachtach éifeachtúil seirbhísí sláinte a chur chun cinn
  5. Roinn ardfheidhmíochta a fhorbairt chun an earnáil sláinte agus cúraim shóisialaigh a stiúradh agus maoirseacht a dhéanamh uirth

Ráiteas Straitéise 2016 – 2019