Comhlachtaí faoinár gCoimirce

Tá gníomhaireachtaí agus comhlachtaí a oibríonn faoi choimirce ár Roinne a bhfuil ról acu i seirbhísí sláinte a sholáthar. Tá baint ag roinnt díobh le seirbhísí a sholáthar agus tá ról rialála nó comhairleach ag roinnt eile.  Liostaítear thíos iad.  Chomh maith leis sin, coinnímid liosta nach bhfuil uileghabhálach de naisc úsáideacha – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Chomhairle Fiaclóireachta

Bunaíodh an Chomhairle Fiaclóireachta faoi fhorálacha Acht na bhFiaclóirí, 1985 (www.irishstatutebook.ie). Is é a cúram príomha caighdeáin arda d’oideachas gairmiúil agus d’iompar gairmiúil a chur chun cinn i measc fiaclóirí. Amharc ar a suíomh Gréasáin ag www.dentalcouncil.ie

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Is é príomhfheidhm Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ) ná gach beart réasúnta a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonann an bia a dhéantar a tháirgeadh, a dháileadh nó a mhargú sa Stát na caighdeáin is airde ó thaobh sábháilteacht bia agus sláinteachas bia de a bhfuil fáil réasúnta orthu.  Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.fsai.ie

An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Is é ról na Comhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh ná an pobal a chosaint trí chaighdeáin arda d’iompar gairmiúil, d’oideachas, d’oiliúint agus d’inniúlacht a chur chun cinn trí chlárú reachtúil na ngairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh.  Amharc ar a suíomh Gréasáin ag www.coru.ie

An Bord um Chur chun Cinn na Sábháilteachta Bia – Biaslán

Is é is Biaslán ann ná comhlacht forfheidhmithe uile-oileáin a cuireadh ar bun faoi Chomhaontú na Breataine-na hÉireann a bhfuil sé mar shainchúram ginearálta aige feasacht agus eolas ar shaincheisteanna sábháilteachta bia agus cothaithe a chur chun cinn ar oileán na hÉireann.   Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.safefood.eu

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

Is údarás neamhspleách é an ÚFCS ar a bhfuil freagracht as cáilíocht, sábháilteacht agus cuntasacht a bhrú chun cinn i seirbhísí cónaithe do leanaí, do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas in Éirinn.

Tá an ÚFCS freagrach as feabhsúcháin ar cháilíocht agus shábháilteacht an chúraim sláinte a bhrú chun cinn thar ceann othar. Forbraíonn sé caighdeáin, déanann sé monatóireacht ar chomhlíonadh caighdeán agus tugann sé faoi imscrúduithe i gcás ina bhfuil foras réasúnach le déanamh amhlaidh.  Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.hiqa.ie

An tÚdarás Árachas Sláinte

Rialálaí reachtúil ar an margadh árachais sláinte phríobháidigh in Éirinn is ea an tÚdarás Árachais Sláinte. Ina theannta sin, cuireann an tÚdarás faisnéis ar fáil do thomhaltóirí maidir lena gcearta agus le pleananna agus sochair árachas sláinte.  Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.hia.ie/

An Bord Taighde Sláinte

Is é an Bord Taighde Sláinte an phríomhghníomhaireacht in Éirinn a thacaíonn le taighde sláinte agus a mhaoiníonn an taighde sin. Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.hrb.ie

Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Is é an ról atá ag Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ná seirbhís fuilaistriúcháin a eagrú agus a riar, lena n-áirítear díorthaigh fola nó táirgí eile fola a phróiseáil agus a sholáthar, mar aon le tástálacha fuilghrúpa agus tástálacha eile i dtaca le heiseamail fola a fhaigheann an Bord a phróiseáil agus a sholáthar. Amharc ar a suíomh Gréasáin ag www.giveblood.ie

An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte

Is é an ról atá ag Bord Leigheasra na hÉireann ná sláinte an phobail agus na n-ainmhithe a chosaint agus a fheabhsú trí tháirgí míochaine do dhaoine agus tháirgí míochaine tréidliachta a rialáil.  Amharc ar a suíomh Gréasáin ag hpra.

Comhairle na nDochtúirí Leighis

Rialálann Comhairle na nDochtúirí Leighis dochtúirí leighis i bPoblacht na hÉireann. Is é cuspóir na Comhairle ná an pobal a chosaint trí chur chun cinn agus áirithiú níos fearr a dhéanamh ar chaighdeáin arda d’iompar gairmiúil agus d’oideachas gairmiúil, d’oiliúint agus d’inniúlacht i measc dochtúirí.  Amharc ar a suíomh Gréasáin ag www.medicalcouncil.ie

An Coimisiún Meabhair-Shláinte

Déanann an Coimisiún Meabhair-Shláinte caighdeáin arda sa soláthar seirbhísí meabhairshláinte a chur chun cinn agus cinntíonn sé go gcosnaítear leasanna na ndaoine sin a chuirtear isteach in Ionaid Cheadaithe dá n-ainneoin.  Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.mhcirl.ie

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (An Bord Altranais roimhe seo)

Is é an ról atá ag Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ná an pobal a chosaint trí chaighdeáin arda d’oideachas gairmiúil agus d’oiliúint ghairmiúil. Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag http://www.nursingboard.ie/en/homepage.aspx

An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse

Tá an Chlárlann Náisiúnta Ailse ag bailiú faisnéis chuimsitheach ailse don daonra ar fad i bPoblacht na hÉireann ón mbliain 1994 i leith. Baintear úsáid as an bhfaisnéis arna bailiú i dtaighde ar na cúiseanna le hailse, i gcláir oideachais agus eolais, agus i straitéis náisiúnta ailse a phleanáil d’fhonn an cúram ailse is fearr a sholáthar don daonra ar fad. Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.ncri.ie

Bord na Radharcmhastóirí

Is é Bord na Radharcmheastóirí, a bunaíodh faoi Acht na Radharcmheastóirí, 1956, an comhlacht clárúcháin agus rialála d’Optaiméadraithe agus do Radharmhastóirí Urghnaimh.  Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.opticiansboard.ie

Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (CCÉ)

Is comhlacht reachtúil neamhspleách é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann a bunaíodh leis an Acht Cógaisíochta 2007. Cuirtear de dhualgas air rialáil éifeachtach na seirbhísí cógaisíochta in Éirinn a dhéanamh, agus tá sé freagrach aisti, agus tá freagracht air freisin as comhlíonadh an Achta a mhaoirsiú.  Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.thepsi.ie

An Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil

Is é is an Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamhospidéil (CCER) ann ná comhlacht reachtúil neamhspleách a shocraíonn na caighdeáin maidir le hoideachas agus le hoiliúint le haghaidh cúram éigeandála réamhospidéil in Éirinn. Foilsíonn an Chomhairle treoirlínte cleachtais chliniciúil (CPGanna) agus aithníonn sí institiúidí a chuirfeadh oiliúint agus oideachas cúram éigeandála réamhospidéil ar fáil.  Amharc ar a suíomh Gréasáin ag www.phecc.ie

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (CNCC)

Tá an CNCC ag obair i gcomhar leis an Aonad Seachadta Speisialta d’fhonn tacú le hathchóiriú na conaire cúraim sceidealaithe agus neamhsceidealaithe a sholáthar le ceannairí cliniciúla agus bainistíochta in ospidéil aonair.  Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.ntpf.ie

An VHI

Amharc ar a shuíomh Gréasáin ag www.vhi.ie