Ceapacháin chuig Boird Stáit

Mar chuid de dhea-rialachas agus de chuntasacht, déanann formhór na gcomhlachtaí bord a cheapadh chun maoirseacht a dhéanamh ar a ngníomhaíochtaí. Déanann comhlachtaí stáit an rud céanna.
Tá freagracht ar an Roinn Sláinte as roinnt comhlachtaí stáit, agus déanann an tAire Sláinte comhaltaí a ainmniú agus a cheapadh chuig an mbord ar chuid mhór de na comhlachtaí sin (“boird stáit”).

Má tá spéis agat ina bheith i do chomhalta de bhord stáit, lena n-áirítear bord a thagann faoi choimirce na Roinne Sláinte, is féidir leat an spéis sin a chlárú ar shuíomh Gréasáin na gComhlachtaí Stáit. Maidir le gach folúntas ar bhoird stáit a bhfuil cearta ainmniúcháin ag an Aire ina leith, ní mór don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí iad a fhógairt ar www.stateboards.ie. D’fhéadfadh go mbeadh folúntais áirithe ann nach mór a líonadh trí phróiseas sonrach, mar shampla, i gcás go bhfuil saineolas ag teastáil i réimse ar leith, i gcás go bhfuil comhalta á athcheapadh ar an mbonn gur thaispeáin sé an inniúlacht chun feidhmiú go héifeachtach sa ról, nó i gcás go bhfuil comhalta á athcheapadh chun leanúnachas a chinntiú ar an mbord.

I gcás go bhfógrófar folúntais, déanfar breithniú ar gach iarratas a gheofar ina leith, faoi réir na nithe atá leagtha amach thuas.

Agus ceapacháin bhoird á ndéanamh aige, ní gá go mbeidh an tAire teoranta do na daoine sin a chuir léirithe spéise isteach. Cinnteoidh sé, áfach, go mbeidh gach duine a cheapfar cáilithe go cuí do na róil. Maidir leis sin, beidh aird ag an Aire ar an gcomhlacht nó ar an ngníomhaireacht lena mbaineann agus ar a réimse freagrachta ar leith, etc. Chomh maith leis sin, cinnteoidh sé go mbeidh ag na comhaltaí boird an meascán cuí de scileanna agus de thaithí i réimsí amhail rialachas corparáideach, an dlí agus cúrsaí airgeadais (agus aird ar leith á tabhairt ar an inniúlacht atá acu chun iniúchtaí a dhéanamh agus/nó tionscadail a mheas). Ó am go chéile, féadfaidh an tAire a chinneadh freisin gan na folúntais uile atá ann a líonadh.

D’fhéadfadh go mbeadh na comhaltaí de bhoird stáit i dteideal luach saothair a fháil agus/nó aisíocaíocht a fháil i leith speansas arna dtabhú le linn dóibh a gcuid oibre a dhéanamh. Leis an bprionsabal ‘Duine Amháin, Tuarastal Amháin’, cuirtear cosc ar sheirbhísigh phoiblí táillí a fháil ina leith sin.

Fógraí reatha agus éagtha maidir le folúntais Bhoird

Cliceáil ar na boird stáit thíos chun faisnéis a fháil faoi gach ceann díobh, lena n-áirítear faisnéis faoina gcomhaltaí, faisnéis faoi cén uair a ceapadh na comhaltaí agus faoi cén uair a rachaidh a dtéarma in éag, agus faisnéis faoin gcomhlacht ainmniúcháin.

Advisory Committee for Human Medicines (HPRA)
Advisory Committee for Veterinary Medicines (HPRA)
Advisory Committee on Medical Devices (HPRA)
Children’s Health Ireland
Beaumont Hospital Board
Consultative Council on Hepatitis C
Counsellors and Psychotherapists Registration Board
An Chomhairle Fiacloireachta
Dieticians Registration Board
Dublin Dental Hospital Board
Food Safety Authority of Ireland
Food Safety Consultative Council
Food Safety Promotion Board
Health and Social Care Professionals Council
Health Information and Quality Authority (HIQA)
Health Insurance Authority
Health Products Regulatory Authority (HPRA)
Health Research Board
Hepatitis C and HIV Compensation Tribunal
Irish Blood Transfusion Service
Leopardstown Park Hospital Board
Medical Council of Ireland
Medical Scientists Registration Board
Mental Health Commission
National Cancer Registry Board
National Committee for the Protection of Animals used for Scientific Purposes (HPRA)
National Haemophilia Council
National Paediatric Hospital Development Board
National Treatment Purchase Fund
Nursing and Midwifery Board of Ireland
Occupational Therapists Registration Board
Optical Registration Board
Pharmaceutical Society of Ireland
Podiatrists Registration Board
Pre Hospital Emergency Care Council
Physiotherapists Registration Board
Radiographers Registration Board
Scientific Committee of the Food Safety Authority of Ireland
Social Care Workers Registration Board
Social Workers Registration Board
Speech and Language Therapists Registration Board
St James’s Hospital Board
Tallaght Hospital Board
Voluntary Health Insurance Board

 

Rinne an tAire Sláinte ceapacháin chuig na Boird neamhreachtúla seo a leanas freisin, ar Boird iad a bunaíodh mar chuid den chlár oibre um Athchóiriú na Seirbhíse Sláinte: