Maidir Linne

Ár Ról agus Ár bhFeidhmeanna: Freastal ar an bpobal agus tacaíocht a thabhairt don Aire Sláinte, do na hAirí Stáit agus don Rialtas trí na nithe seo a leanas a chur ar fáil:

 • Ceannaireacht agus treo beartais don earnáil sláinte chun torthaí sláinte a fheabhsú
 • Maoirseacht rialachais agus feidhmíochta chun seirbhísí cuntasacha ar ardchaighdeán a chinntiú
 • Timpeallacht eagraíochta ina mbaintear ardfheidhmíocht amach, ina dtugtar meas ar oibriú comhoibríoch agus ina bhforbraítear eolas agus scileanna na mball foirne ar bhonn leanúnach  feabhas a chur ar chumarsáid inmheánach chun eol
 • Comhoibriú chun tosaíochtaí sláinte a bhaint amach agus cur le mórspriocanna sóisialta agus geilleagracha

Ár Misean: Feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine mhuintir na hÉireann trí na nithe seo a
leanas a dhéanamh:

 • daoine a choinneáil sláintiúil;
 • an cúram sláinte atá ag teastáil ó dhaoine a chur ar fáil;
 • seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar; agus
 • an luach is fearr a bhaint as acmhainní an chórais sláinte.

Ár Luachanna:

 • Éiteas daingean seirbhíse poiblí a chuimsíonn neamhspleáchas, ionracas, neamhchlaontacht, comhionannas, cothroime agus meas
 • Cultúr cuntasachta, éifeachtúlachta agus luach ar airgead
 • Na caighdeáin is airde ghairmiúlachta, cheannaireachta agus déine

Ráiteas Straitéise 2016-2019

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2015

Comhlachtaí faoinár gCoimirce

Déan Teagmháil Linn