Reachtaíocht

Reachtaíocht

Cuid thábhachtach dár gcuid oibre is ea reachtaíocht a dhréachtú lena dtugtar éifeacht do chinntí ar bheartas a dhéanann an Rialtas.

Tugtar “Billí” ar thograí le haghaidh reachtaíochta agus ní mór iad a bheith rite ag an dá cheann de Thithe an Oireachtais (Dáil Éireann agus Seanad Éireann) agus sínithe ag an Uachtarán le go dtagann siad isteach sa dlí. Beidh próiseas comhairliúcháin le Ranna Rialtais agus le grúpaí ar dócha go rachaidh an Bille i bhfeidhm orthu curtha ar siúl roimhe sin.

Is féidir leat ár gClár Reachtaíochta a léamh anseo. Áirítear leis reachtaíocht atá á forbairt ag Ranna eile Rialtais.

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir leis na céimeanna éagsúla a dtéann bille tríothu a aimsiú anseo.

Ionstraimí Reachtúla

Rialaítear an reachtaíocht thánaisteach, i riocht Ionstraimí Reachtúla, leis an Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947. Is ann do chúig chineál phríomha d’ionstraim reachtúil: orduithe, rialacháin, rialacha, fodhlithe agus scéimeanna.

Tá raon leathan feidhmeanna ag Ionstraimí Reachtúla. Ní achtaíonn an tOireachtas iad ach ligeann siad do dhaoine nó do chomhlachtaí ar tarmligeadh cumhacht reachtach chucu de réir reachta reachtaíocht a rith i dtaca le cúrsaí laethúla mionsonraithe a thagann as oibriú na reachtaíochta príomhúla lena mbaineann. Baintear úsáid as ionstraimí reachtúla, mar shampla, d’fhonn Treoracha ón gComhairle Eorpach a chur chun feidhme agus cumhachtaí na nAirí a tharmligean.

Tugtar údarás d’Airí sonraithe Rialtais agus do ghníomhaireachtaí agus do chomhlachtaí sonraithe eile Ionstraimí Reachtúla a dhéanamh agus déantar na céadta ionstraim gach bliain.

Áirítear le ríomhLeabhar Reachtanna na hÉireann (eISB) Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, arb iad na leaganacha oifigiúla díobh na leaganacha clóite a bhfoilsíonn Foilseacháin Rialtais. Áirítear Eolaire Reachtaíochta le eISM freisin. Téigh chuig Leabhar Reachtanna na hÉireann nó cliceáil anseo chun liosta Ionstraimí Reachtúla ónár Roinn a fheiceáil.