Foilseacháin

Úsáid Cannabais chun Críocha Leighis

Is do ghairmithe cúram sláinte, othair agus daoine eile ar spéis leo tuilleadh faisnéise a fháil maidir le húsáid cannabais chun críocha leighis atá an fhaisnéis seo a leanas. Pléifear inti an rochtain atá ann faoi láthair, agus an rochtain atá beartaithe a chur ar fáil, ar chóireáil fhéideartha cannabais agus déanfar cur síos inti

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Seachtú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

An Sainghrúpa a bhfuil de chúram air athbhreithniú a dhéanamh ar an dlí tortanna agus ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú – Téarmaí Tagartha

An Sainghrúpa a bhfuil de chúram air athbhreithniú a dhéanamh ar an dlí tortanna agus ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú – Téarmaí Tagartha Luadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta: “Tabharfaimid aghaidh ar chostas éileamh a bheith ag ardú trí shainghrúpa a bhunú a bheidh le tuairisciú laistigh de 6 mhí

Athbhreithniú Lárthéarma ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú

Seoladh an chéad Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú d’Éirinn i mí na Nollag 2014. Is é aidhm na Straitéise an dá phrionsabal uileghabhálacha um pearsanúlacht agus um shaoránacht a chur ar aghaidh trí chur ar chumas daoine a bhfuil néaltrú orthu a bhféiniúlacht, a ndianseasmhacht agus a ndínit a choimeád ar marthain agus trína aithint go bhfuil meas

Straitéis d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais 2015-2017

Leagtar amach sa Straitéis Fís, Misean agus Luachanna na hOifige. Leagtar béim inti freisin ar na Cuspóirí Straitéiseacha atá ag an Oifig go dtí deireadh na bliana 2017, is iad sin: Sain-ionchur agus saintreoir beartais a thabhairt chun tacú le tosaíochtaí an rialtais agus chun infheistíocht phoiblí sa chóras sláinte a bharrfheabhsú; An ról atá

NA RIALACHÁIN UM SHEIRBHÍSÍ SLÁINTE (MUIRIR OIDIS), 2017

Déantar socrú, leis na Rialacháin seo, maidir leis an muirear oidis a laghdú ó €2.50 go €2.00 an ítim, agus maidir leis an uasteorainn mhíosúil a laghdú ó €25.00 go €20.00 an duine nó an teaghlach. Leis na Rialacháin seo, cúlghairtear na Rialacháin um Sheirbhísí Sláinte (Muirir Oidis), 2013 (I.R. Uimh. 437 de 2013). NA

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (SLÁINTEACHAS EARRAÍ BIA) (LEASÚ), 2018

Tugtar éifeacht, leis na Rialacháin seo, do Rialachán (AE) 2016/238 an 19 Feabhra 2016 ón gCoimisiún lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 579/2014 lena dtugtar maolú ó fhorálacha áirithe d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le holaí agus saillte leachtacha

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (RIALUITHE OIFIGIÚLA AR ALLMHAIRIÚ BIA NACH DE BHUNADH AINMHÍOCH) (LEASÚ), 2018

Tugtar éifeacht, leis na Rialacháin seo, do Rialachán Forfheidhmiúcháin (AE) 2017/2298 an 12 Nollaig 2017 ón gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 669/2009 maidir leis an leibhéal méadaithe rialuithe oifigiúla ar allmhairí bia áirithe nach de bhunadh ainmhíoch. Leasaítear, leis na Rialacháin seo, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialuithe Oifigiúla ar Allmhairiú Bia nach de Bhunadh

Page 1/4