Foilseacháin

An Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia

Cheap an tAire Sláinte na daoine seo a leanas mar chomhaltaí den Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia. Anne O’Sullivan Uas. Tá Anne ina Bainisteoir Altraí Cliniciúla san Ionad Náisiúnta um Théachtadh in Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath. Tá spéis aici sa haemaifilia. Tá sí ag obair sa réimse le 20 bliain anuas agus tá taithí uathúil

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

19.06.2018  Tar éis ainmniúchán a fháil ó Chomhairle na nDochtúirí Leighis, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tOllamh Colm O’Herlihy chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.   An tOllamh Colm O’Herlihy, MD, FRCPI, FRCOG, FRANZCOG   POST REATHA Ollamh le hObstatraic agus Gínéiceolaíocht, Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis, an Coláiste

Ceapachán le Bord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí le feidhm ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022:   An tUasal Padraig Heverin Tá taithí fhairsing ag an Uasal Heverin in altranas meabhairshláinte,

Ceapachán le Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta le feidhm ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 4  Lúnasa 2022: An tUasal John Hanily Príomhoifigeach Sláinte Comhshaoil is ea an tUasal Hanily le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i Ros Comáin. Tá go

An Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí

Tabharfar aitheantas agus meas do chúramóirí mar phríomh-chomhpháirtithe cúraim. Tacófar leo a sláinte agus a bhfolláine féin a chothabháil agus cúram a thabhairt le muinín. Cumhachtófar cúramóirí chun páirt chomh hiomlán agus is féidir a ghlacadh sa saol geilleagrach agus sa saol sóisialta. Léigh an tuarascáil iomlán anseo.

An Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare

Cuirtear i láthair sa tuarascáil Sláintecare fís deich mbliana chun seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann a bhunathrú. Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a thugtar an creat le haghaidh clár athchóirithe ar fud an chórais ar fad. Leagtar amach inti an treo don chéad deich mbliana eile agus na gníomhartha a

Anailís ar Thionchar Rialála an Bhille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018

Foráiltear leis an mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, do Bhord a chuimseoidh naonúr a bhunú d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Bord rialaithe FSS a bheidh sa Bhord agus beidh an t-údarás aige feidhmeanna FSS a chomhlíonadh. Beidh an Bord cuntasach don Aire Sláinte as comhlíonadh a fheidhmeanna. Foráiltear leis an mBille freisin

Foráiltear leis an mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, do Bhord a chuimseoidh naonúr a bhunú d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Bord rialaithe FSS a bheidh sa Bhord agus beidh an t-údarás aige feidhmeanna FSS a chomhlíonadh. Beidh an Bord cuntasach don Aire Sláinte as comhlíonadh a fheidhmeanna. Foráiltear leis an mBille freisin

Tuarascáil ar na fionnachtana ón gcomhairliúchán poiblí ar sheirbhísí cúram baile

Osclaíodh an comhairliúchán an 6 Iúil 2017 agus dúnadh an 2 Deireadh Fómhair 2017 é. Ba é an aidhm a bhí leis bonn eolais a chur faoin obair ar scéim reachtúil agus córas rialála a fhorbairt do sheirbhísí cúram baile. Fuarthas níos mó ná 2,600 freagra san iomlán ó dhaoine aonair agus ó eagraíochtaí geallsealbhóirí.

Page 1/5