Foilseacháin

An Tuarascáil ón Roinn Sláinte maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Meitheamh 2019

Tugtar sa Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte achoimre ar an meánlíon leapacha othar cónaitheach agus an meánlíon leapacha/áiteanna lae a bhí ar fáil sa chóras ospidéal géarmhíochaine. Tá na figiúirí bunaithe ar shonraí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Foilseofar an tuarascáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne gach mí. Léigh an Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte

An Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a cuireadh ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar ghníomhaíocht phríobháideach in ospidéil phoiblí

Mhol an Coiste Uile-Pháirtí Oireachtais um Chúram Sláinte sa Todhchaí go ndéanfaí gníomhaíocht phríobháideach a aistriú amach diaidh ar ndiaidh ó ospidéil phoiblí agus go seolfaí anailís neamhspleách ar thionchar ar an ní. Chuir an tAire Sláinte Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar ghníomhaíocht phríobháideach in ospidéil phoiblí, lenar áiríodh an

An Tuarascáil ón Roinn Sláinte maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Bhealtaine 2019

Tugtar sa Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte achoimre ar an meánlíon leapacha othar cónaitheach agus an meánlíon leapacha/áiteanna lae a bhí ar fáil sa chóras ospidéal géarmhíochaine. Tá na figiúirí bunaithe ar shonraí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Foilseofar an tuarascáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne gach mí. Léigh an Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte

An Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta

Bhunaigh an Rialtas Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta i mí na Nollag 2017.  Bhí bunú an ghrúpa seo ina phríomhghníomhaíocht sa Straitéis Náisiúnta Drugaí ‘Díobháil a Laghdú, Cabhrú le Téarnamh – freagairt shláinte-bhunaithe i dtreo úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025”.  

Tuarascáil Lár-Bliana Sláintecare 2019

Tugtar breac-chuntas i dTuarascáil Lár-Bliana Sláintecare ar an dul chun cinn a rinneadh sa chéad sé mhí de 2019, le beagnach 100% de na gníomhaíochtaí ag dul ar aghaidh mar a bhíothas ag súil leis i bPlean Gníomhaíochta 2019. Tá 84 sprioc insroichte san iomlán sa chéad leath de 2019 agus tá 82 (98%) díobh

Na fionnachtana ón gComhairliúchán Poiblí ar Ailíniú Geografach na nGrúpaí Ospidéal agus na nEagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Idir mí Aibreáin agus mí na Bealtaine 2018, sheol an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí ar Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal. Tugtar sa tuarascáil seo sintéis agus achoimre ar na haighneachtaí uile a fuarthas. Léigh ‘I dTreo Samhail Chúraim Chomhtháite atá Dírithe ar an Duine’ anseo

Tuarascáil Deiridh maidir leis an tSamhail Chúraim Bhreisithe

Cuireadh an tSamhail Chúraim Bhreisithe le chéile trí úsáid a bhaint as an bhfianaise agus an fhoghlaim a d’eascair as cur chun feidhme an Chreata um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta. Leagtar amach sa Tuarascáil samhail chúraim nua d’othair in ospidéil ghéarmhíochaine a dteastaíonn

Beartas um Ardchleachtas Altranais agus Cnáimhseachais a Fhorbairt ó Leibhéal Céimí go hArdleibhéal

Sainaithnítear san fhianaise idirnáisiúnta an tionchar tairbhiúil atá ag Ardchleachtóirí Altranais ar na seirbhísí sláinte de bharr a saineolais, raon leathan a gcáilíochtaí agus a gcumais chun raon iomlán cúraim a sholáthar. Leis an mbeartas seo, tugtar aghaidh ar an dóigh a mbainimid úsáid as ár bhfórsa saothair oilte eolasach altranais agus cnáimhseachais ach athrú

An Tuarascáil ón Roinn Sláinte maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Aibreán 2019

Tugtar sa Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte achoimre ar an meánlíon leapacha othar cónaitheach agus an meánlíon leapacha/áiteanna lae a bhí ar fáil sa chóras ospidéal géarmhíochaine. Tá na figiúirí bunaithe ar shonraí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Foilseofar an tuarascáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne gach mí. Léigh an Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte

Page 1/11