Foilseacháin

Athbhreithniú Lárthéarma ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú

Seoladh an chéad Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú d’Éirinn i mí na Nollag 2014. Is é aidhm na Straitéise an dá phrionsabal uileghabhálacha um pearsanúlacht agus um shaoránacht a chur ar aghaidh trí chur ar chumas daoine a bhfuil néaltrú orthu a bhféiniúlacht, a ndianseasmhacht agus a ndínit a choimeád ar marthain agus trína aithint go bhfuil meas

Straitéis d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais 2015-2017

Leagtar amach sa Straitéis Fís, Misean agus Luachanna na hOifige. Leagtar béim inti freisin ar na Cuspóirí Straitéiseacha atá ag an Oifig go dtí deireadh na bliana 2017, is iad sin: Sain-ionchur agus saintreoir beartais a thabhairt chun tacú le tosaíochtaí an rialtais agus chun infheistíocht phoiblí sa chóras sláinte a bharrfheabhsú; An ról atá

NA RIALACHÁIN UM SHEIRBHÍSÍ SLÁINTE (MUIRIR OIDIS), 2017

Déantar socrú, leis na Rialacháin seo, maidir leis an muirear oidis a laghdú ó €2.50 go €2.00 an ítim, agus maidir leis an uasteorainn mhíosúil a laghdú ó €25.00 go €20.00 an duine nó an teaghlach. Leis na Rialacháin seo, cúlghairtear na Rialacháin um Sheirbhísí Sláinte (Muirir Oidis), 2013 (I.R. Uimh. 437 de 2013). NA

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (SLÁINTEACHAS EARRAÍ BIA) (LEASÚ), 2018

Tugtar éifeacht, leis na Rialacháin seo, do Rialachán (AE) 2016/238 an 19 Feabhra 2016 ón gCoimisiún lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 579/2014 lena dtugtar maolú ó fhorálacha áirithe d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le holaí agus saillte leachtacha

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (RIALUITHE OIFIGIÚLA AR ALLMHAIRIÚ BIA NACH DE BHUNADH AINMHÍOCH) (LEASÚ), 2018

Tugtar éifeacht, leis na Rialacháin seo, do Rialachán Forfheidhmiúcháin (AE) 2017/2298 an 12 Nollaig 2017 ón gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 669/2009 maidir leis an leibhéal méadaithe rialuithe oifigiúla ar allmhairí bia áirithe nach de bhunadh ainmhíoch. Leasaítear, leis na Rialacháin seo, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialuithe Oifigiúla ar Allmhairiú Bia nach de Bhunadh

NA RIALACHÁIN UM SHEIRBHÍSÍ SLÁINTE (AN SCÉIM ÍOCAÍOCHTA DRUGAÍ), 2017

Déantar socrú, leis na Rialacháin seo, go laghdófar an tairseach chomhíocaíochta mhíosúil, go €134 in aon mhí féilire, le haghaidh íocanna ceadaithe arna n-oideasú nó le haghaidh ítimí eile arna soláthar faoin Scéim Íocaíochta Drugaí. Cinntítear, leis na Rialacháin seo, i gcás gur mó ná €134 in aon mhí féilire an caiteachas ar íocanna ceadaithe

Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta in Éirinn 2018

An Tuarascáil Deiridh agus na Moltaí ón Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais Chuaigh an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais i mbun oibre i mí Mheán Fómhair 2014.  Is é príomhchuspóir an Tascfhórsa creataí a fhorbairt atá dírithe ar thacú le soláthar foirne sábháilte altranais agus

Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/ Chás Lae 2018

Ceann de phríomhchuspóirí an Rialtais is ea amanna feithimh a fheabhsú le haghaidh gnáthaimh ospidéil. Tá an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) tar éis an Plean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae don bhliain 2018 a chur le chéile. Sa bhliain 2018, soláthróidh FSS 1.14

Page 1/4