Foilseacháin

Tuarascálacha ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, dhá thuarascáil ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu. Is é atá sa tuarascáil dar teideal “Leitheadúlacht an Neamhoird ar Speictream an Uathachais i measc Phobal na hÉireann a mheas: Athbhreithniú ar fhoinsí sonraí agus ar

An Plean Cur Chun Feidhme do Thuarascáil an Fhiosrúcháin Scóipe ar Shaincheisteanna a bhaineann leis an gClár Scagthástála Ceirbheacs

An 12 Meán Fómhair, d’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Tuarascáil an Fhiosrúcháin Scóipe a sheol an Dr Gabriel Scally ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck). Tá an Rialtas tiomanta don 50 moladh atá sa Tuarascáil a chur chun feidhme agus, inniu, cheadaigh sé foilsiú an Phlean Cur Chun Feidhme ina leagtar amach na

Ag deireadh na bliana 2017, tarraingíodh ábhair imní anuas faoina mhinice a thagann aimhréidheanna chun cinn a bhaineann le húsáid feistí mogalra sa chóireáil mháinliachta ar neamhchoinneálacht úiríneach struis agus ar thultitim orgáin pheilbhigh i measc na mban in Éirinn agus faoina dhéine a bhíonn na haimhréidheanna sin. Tarraingíodh ábhair imní anuas freisin faoin rialáil

Na Rialacháin fán Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (Alt 36(2)) (Taighde Sláinte), 2018

Déantar na Rialacháin seo faoi alt 36 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018. Leagtar amach iontu na coimircí éigeantacha oiriúnacha agus sonracha a mbeidh feidhm acu maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha taighde sláinte agus nithe gaolmhara.  Eascraíonn na coimircí sin as an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus ní bhaineann siad

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2017

Leagtar amach sa tuarascáil bhliantúil seo ón Roinn Sláinte don bhliain 2017 na héachtaí a baineadh amach agus na réimsí ina ndearnadh dul chun cinn suntasach ar ár gcuspóirí straitéiseacha sa bhliain 2017. An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2017  

An Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia

Cheap an tAire Sláinte na daoine seo a leanas mar chomhaltaí den Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia. Anne O’Sullivan Uas. Tá Anne ina Bainisteoir Altraí Cliniciúla san Ionad Náisiúnta um Théachtadh in Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath. Tá spéis aici sa haemaifilia. Tá sí ag obair sa réimse le 20 bliain anuas agus tá taithí uathúil

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

19.06.2018  Tar éis ainmniúchán a fháil ó Chomhairle na nDochtúirí Leighis, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tOllamh Colm O’Herlihy chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.   An tOllamh Colm O’Herlihy, MD, FRCPI, FRCOG, FRANZCOG   POST REATHA Ollamh le hObstatraic agus Gínéiceolaíocht, Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis, an Coláiste

Ceapachán le Bord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí le feidhm ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022:   An tUasal Padraig Heverin Tá taithí fhairsing ag an Uasal Heverin in altranas meabhairshláinte,

Page 1/6