Foilseacháin

An Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí

Tabharfar aitheantas agus meas do chúramóirí mar phríomh-chomhpháirtithe cúraim. Tacófar leo a sláinte agus a bhfolláine féin a chothabháil agus cúram a thabhairt le muinín. Cumhachtófar cúramóirí chun páirt chomh hiomlán agus is féidir a ghlacadh sa saol geilleagrach agus sa saol sóisialta. Léigh an tuarascáil iomlán anseo.

An Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare

Cuirtear i láthair sa tuarascáil Sláintecare fís deich mbliana chun seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann a bhunathrú. Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a thugtar an creat le haghaidh clár athchóirithe ar fud an chórais ar fad. Leagtar amach inti an treo don chéad deich mbliana eile agus na gníomhartha a

Anailís ar Thionchar Rialála an Bhille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018

Foráiltear leis an mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, do Bhord a chuimseoidh naonúr a bhunú d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Bord rialaithe FSS a bheidh sa Bhord agus beidh an t-údarás aige feidhmeanna FSS a chomhlíonadh. Beidh an Bord cuntasach don Aire Sláinte as comhlíonadh a fheidhmeanna. Foráiltear leis an mBille freisin

Foráiltear leis an mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, do Bhord a chuimseoidh naonúr a bhunú d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Bord rialaithe FSS a bheidh sa Bhord agus beidh an t-údarás aige feidhmeanna FSS a chomhlíonadh. Beidh an Bord cuntasach don Aire Sláinte as comhlíonadh a fheidhmeanna. Foráiltear leis an mBille freisin

Tuarascáil ar na fionnachtana ón gcomhairliúchán poiblí ar sheirbhísí cúram baile

Osclaíodh an comhairliúchán an 6 Iúil 2017 agus dúnadh an 2 Deireadh Fómhair 2017 é. Ba é an aidhm a bhí leis bonn eolais a chur faoin obair ar scéim reachtúil agus córas rialála a fhorbairt do sheirbhísí cúram baile. Fuarthas níos mó ná 2,600 freagra san iomlán ó dhaoine aonair agus ó eagraíochtaí geallsealbhóirí.

Anailís ar Thionchar Rialála – An Bille um Shláinte Leanaí, 2018

Is Bille é an Bille um Shláinte Leanaí do dhéanamh socrú maidir le seirbhísí sláinte leanaí a fheabhsú agus, chun na críche sin, do bhunú comhlacht ar a dtabharfar Sláinte Leanaí Éireann chun seirbhísí péidiatracha a phleanáil agus a sheachadadh; do dhéanamh socrú maidir le fostaithe, talamh, maoin, cearta agus dliteanais de chuid Ospidéal Mhuire

Úsáid Cannabais chun Críocha Leighis

Is do ghairmithe cúram sláinte, othair agus daoine eile ar spéis leo tuilleadh faisnéise a fháil maidir le húsáid cannabais chun críocha leighis atá an fhaisnéis seo a leanas. Pléifear inti an rochtain atá ann faoi láthair, agus an rochtain atá beartaithe a chur ar fáil, ar chóireáil fhéideartha cannabais agus déanfar cur síos inti

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Seachtú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

An Sainghrúpa a bhfuil de chúram air athbhreithniú a dhéanamh ar an dlí tortanna agus ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú – Téarmaí Tagartha

An Sainghrúpa a bhfuil de chúram air athbhreithniú a dhéanamh ar an dlí tortanna agus ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú – Téarmaí Tagartha Luadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta: “Tabharfaimid aghaidh ar chostas éileamh a bheith ag ardú trí shainghrúpa a bhunú a bheidh le tuairisciú laistigh de 6 mhí

Page 1/5