Foilseacháin

An Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta

Bhunaigh an Rialtas Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta i mí na Nollag 2017.  Bhí bunú an ghrúpa seo ina phríomhghníomhaíocht sa Straitéis Náisiúnta Drugaí ‘Díobháil a Laghdú, Cabhrú le Téarnamh – freagairt shláinte-bhunaithe i dtreo úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025”.  

Tuarascáil Lár-Bliana Sláintecare 2019

Tugtar breac-chuntas i dTuarascáil Lár-Bliana Sláintecare ar an dul chun cinn a rinneadh sa chéad sé mhí de 2019, le beagnach 100% de na gníomhaíochtaí ag dul ar aghaidh mar a bhíothas ag súil leis i bPlean Gníomhaíochta 2019. Tá 84 sprioc insroichte san iomlán sa chéad leath de 2019 agus tá 82 (98%) díobh

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme An Naoú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2018

Seoladh an doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac faoin gcreat Éire Shláintiúil sa bhliain 2013. Leagtar sprioc síos ann go mbeidh Éire saor ó thobac (is é sin, go mbeidh ráta leitheadúlachta caitheamh tobac faoi bhun 5% aici) faoin mbliain 2025. Tá Tuarascáil Bhliantúil 2018 ar an bPlean Gníomhaíochta maidir le Saor ó Thobac

Táscairí ar Aosú Dearfach 2018

Is é atá sa tuarascáil táscairí ar aosú dearfach ná creat torthaí a bhfuil mar aidhm leis faireachán a dhéanamh ar leibhéal náisiúnta ar threochtaí agus athruithe i leibhéil rannpháirtíochta, sláinte agus slándáil na ndaoine scothaosta in Éirinn. D’fhorbair an Tionscnamh um Aosú Dearfach Sláintiúil an tacar táscairí ar aosú dearfach agus thug sé tuairisc

NA RIALACHÁIN UM THÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE (DÁILEADH MÓRDHÍOLA A RIALÚ) (LEASÚ) 2019 | NA RIALACHÁIN UM THÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE (CUR AR AN MARGADH A RIALÚ) (LEASÚ) 2019 | NA RIALACHÁIN UM THÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE (MONARÚ A RIALÚ) (LEASÚ) 2019

Is é cuspóir na rialachán seo sealbhóir údaraithe mórdhíoltóra a chumasú táirge íocshláinte díolmhaithe a allmhairiú ó thríú tír agus na ceanglais atá le comhlíonadh ag sealbhóir an údaraithe sin a thabhairt cothrom le dáta. Baineadh an ceanglas maidir le comhaontú aitheantais fhrithpháirtigh a úsáid mar shocrú cuí idir an tAontas Eorpach agus tríú tír.

Clár Iniúchóireachta Speisialta an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála 2018

Imríonn feidhm iniúchóireachta an Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála ról tábhachtach maidir le dearbhú oibiachtúil neamhspleách a thabhairt go bhfuil cruinneas na sonraí liostaí feithimh ospidéil a sheolann ospidéil ar ais ar aon dul le prótacail náisiúnta le haghaidh bainistíocht liostaí feithimh. Tá sé mar aidhm leis na prótacail náisiúnta a chinntiú go nglacfar cur

Smile agus Sláinte – an mBeartas Náisiúnta Sláinte Béil

Cuid dhílis dár gcuid sláinte agus folláine ginearálta is ea dea-shláinte bhéil. Is cuid thábhachtach í den taitneamh a bhainimid as an saol freisin. Teastaíonn uainn seirbhís sláinte a thacaíonn linn an tsláinte bhéil is fearr a bheith againn ó bhreith go seanaois. Sa bheartas Smile agus Sláinte, soláthraítear na treoirphrionsabail a mbainfear úsáid astu

An Tuarascáil ón Roinn Sláinte maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Mhárta 2019

An Tuarascáil ón Roinn Sláinte maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Mhárta 2019 Tugtar sa Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte achoimre ar an meánlíon leapacha othar cónaitheach agus an meánlíon leapacha/áiteanna lae a bhí ar fáil sa chóras ospidéal géarmhíochaine. Tá na figiúirí bunaithe ar shonraí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Foilseofar an tuarascáil

Page 1/8