Fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí

Is ionann an Fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí agus feidhm neamhspleách breithmheasa a chuireann dearbhú neodrach neamhspleách ar fáil don Ard-Rúnaí agus don Lucht Bainistíochta go mbíonn na córais, na próisis agus na nósanna imeachta atá mar bhunús do ghníomhaíochtaí oibriúcháin na Roinne á mbainistiú i gceart, go héifeachtúil agus go héifeachtach. Murab amhlaidh an scéal, molann an fheidhm bearta ceartaitheacha cuí a dhéanamh.

Chomh maith leis sin, cuireann an Fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí comhairle maidir lena dhóthanaí atá rialuithe sa chás go bhfuil córais nó cláir nua á bhforbairt.

Cuimsíonn an Fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí Coiste Iniúchóireachta agus Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí. Tagann an Coiste Iniúchóireachta le chéile 4 huaire sa bhliain agus is eisean a cheadaíonn Clár Oibre Bliantúil agus Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Iniúchóireachta don Ard-Rúnaí. Déanann sé breithniú ar dhréacht-Tuarascálacha Iniúchta sula gcuirtear iad ar aghaidh chuig an Oifigeach Cuntasaíochta freisin. Cuirtear Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh ar fáil d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste chomh maith.

Ceann na hIniúchóireachta Inmheánaí:   Jane Craig
Telephone:   01 6354124
Fax:   01 6354001