Treoir Srianta ar chumarsáidí tráchtála a bhaineann le toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta

Is é cuspóir na treorach seo cúnamh a thabhairt do dhaoine a bhíonn ag fógairt toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta faoi Rialachán 31 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol), 2016 (I.R. Uimh. 271 de 2016).

Is faoi na Cúirteanna atá sé an dlí a léirmhíniú. Is é is aidhm don treoir seo faisnéis ghinearálta a chur ar fáil faoi na Rialacháin thuasluaite agus níor chóir an t-ábhar atá inti a léiriú mar chomhairle dlí. Tá sí gan dochar d’aon oibleagáidí dlíthiúla eile faoin dlí coiriúil nó faoin dlí sibhialta.

Cúlra

Tugtar isteach leis an Treoir um Tháirgí Tobac 2014/14/AE rialacha nua le haghaidh cumarsáidí tráchtála a bhaineann le toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta (Airteagal 20 (5)). Trasuíodh na rialacha nua sin i reachtaíocht na hÉireann le Rialachán 31 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol), 2016. Tá éifeacht leis na rialacha ón 20 Bealtaine 2016.

Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) atá freagrach as na forálacha faoi Rialachán 31 a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú in Éirinn.

1.  Toirmisctear leis na rialacha nua (faoi réir na ndíolúintí atá leagtha amach faoi phointe 2) na nithe seo a leanas:

 • cumarsáidí tráchtála i seirbhísí sochaí faisnéise, cumarsáidí arb é an aidhm atá leo toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá orthu toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn;
 • cumarsáidí tráchtála sa phreas, cumarsáidí arb é an aidhm atá leo toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá orthu toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn;
 • cumarsáidí tráchtála i bhfoilseacháin chlóite eile, cumarsáidí arb é an aidhm atá leo toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá orthu toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn;
 • cumarsáidí tráchtála ar an raidió, cumarsáidí arb é an aidhm atá leo toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá orthu toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn;
 • aon chineál rannchuidithe phoiblí nó phríobháidigh le cláir raidió, rannchuidiú arb é an aidhm atá leis toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá air toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn;
 • aon chineál rannchuidithe phoiblí nó phríobháidigh le haon imeacht, rannchuidiú arb é an aidhm atá leis toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá air toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn sa chás go ndéantar an rannchuidiú lena mbaineann in dhá Bhallstát nó níos mó nó go bhfuil éifeachtaí trasteorann aige ar shlí eile;
 • aon chineál rannchuidithe phoiblí nó phríobháidigh le haon ghníomhaíocht, rannchuidiú arb é an aidhm atá leis toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá air toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn sa chás go ndéantar an rannchuidiú lena mbaineann i roinnt Ballstát nó go bhfuil éifeachtaí trasteorann aige ar shlí eile;
 • aon chineál rannchuidithe phoiblí nó phríobháidigh le haon duine aonair, rannchuidiú arb é an aidhm atá leis toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn nó arb é an toradh díreach nó indíreach atá air toitíní leictreonacha nó coimeádáin athlíonta a chur chun cinn sa chás go ndéantar an rannchuidiú lena mbaineann i roinnt Ballstát nó go bhfuil éifeachtaí trasteorann aige ar shlí eile;
 • cumarsáidí tráchtála closamhairc i gcásanna ina bhfuil feidhm ag an Acht Craolacháin 2009 (Uimh. 18 de 2009) agus ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Seirbhísí Meán Closamhairc), 2010 (I.R. Uimh. 258 de 2010) maidir le toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta.

2.  Foráiltear do dhíolúine le haghaidh toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta a fhógairt:

 • i bhfoilseacháin atá dírithe go heisiach ar ghairmithe atá i dtrádáil na dtoitíní leictreonacha nó na gcoimeádán athlíonta, agus
 • i bhfoilseacháin nach bhfuil dírithe go príomha ar mhargadh an Aontais Eorpaigh sa chás go ndéantar foilseacháin den sórt sin a phriontáil agus a fhoilsiú i dtríú tíortha.

3.  Níl feidhm ag na rialacha nua maidir le toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta a fhógairt:

 • ag an díolphointe in asraonta miondíola ina ndíoltar toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta;
 • i limistéir amuigh faoin spéir nó ar limistéir amuigh faoin spéir amhail cláir fógraí, póstaeir agus scáthláin bhus; agus,
 • ag imeachtaí nach bhfuil aon éifeachtaí trasteorann acu (agus nach bhfuil le craoladh).

Tá breac-chuntas níos mine tugtha sa tábla thíos ar na nithe atá toirmiscthe faoi na Rialacháin agus ar na nithe atá ceadaithe faoi na Rialacháin.

 Type of Advertising Gaeilge

Teagmháil

 • Chun teagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Rialú Tobac agus Alcóil sa Roinn Sláinte, seol ríomhphost chuig tobacco@health.gov.ie
 • Chun teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Oibriúcháin Náisiúnta um Rialú Tobac i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, seol ríomhphost chuig info.tpd@hse.ie.