Folláine

Dlúthchuid den tsláinte is ea folláine. Léiríonn sí cáilíocht na beatha agus na tosca éagsúla ar féidir leo dul i bhfeidhm uirthi thar shaolré an duine. Léiríonn folláine freisin coincheap na meabhairshláinte dearfaí, áit ar féidir le duine a lánchumas a bhaint amach, déileáil le gnáthstrus an tsaoil, bheith ag obair go táirgiúil agus go torthúil, agus bheith in ann cur lena p(h)obal féin. Agus breithniú a dhéanamh ar shláinte agus ar fholláine, is gá díriú ar na dea-rudaí atá ann i saol an duine, agus ní ar na drochrudaí.

Is é atá i gceist leis an meabhairshláinte dhearfach ná an mheabhairshláinte agus cáilíocht na beatha a fheabhsú ar fud na tíre. Chun é sin a dhéanamh, dírímid ar fholláine a fheabhsú agus ar fheabhas a chur ar an timpeallacht shóisialta, fhisiciúil agus eacnamaíoch timpeall orainn. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Feachtas an Ribín Ghlais                

Déanfaidh See Change, arb é an Chomhpháirtíocht Náisiúnta um Stiogma a Laghdú é, agus 90 eagraíocht is comhpháirtí dá cuid mórfheachtas náisiúnta míosa a reáchtáil i mí na Bealtaine 2015 chun daoine a spreagadh labhairt go hoscailte faoi dheacrachtaí meabhairshláinte. Leithdháilfear 500,000 ribín glas saor in aisce ar fud na tíre le linn na míosa. Reáchtálfar na céadta imeacht ar bhonn áitiúil agus náisiúnta agus ag gach Stáisiún Traenach agus ag gach ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh in Éirinn lena linn freisin.

Leideanna maidir le labhairt faoin meabhairshláinte: Príomhtheachtaireachtaí

Ní gá duit a bheith i do shaineolaí chun labhairt faoin meabhairshláinte. Ní gá duit na freagraí uile a bheith agat ach oiread. Uaireanta, is é an rud is fearr is féidir leat a dhéanamh ná a insint do dhuine go bhfuil tú ar fáil chun cabhair a thabhairt dó agus chun éisteacht leis.

  • Labhair leis an duine, ach éist leis freisin: Ní gá duit ach bheith i gcuideachta an duine chun difear mór a dhéanamh dó.
  • Lean an duine: Mar chéad chéim, fiafraigh de conas is féidir leat cabhrú leis.
  • Ná téigh i muinín sean-nathanna: Ní bheidh tú in ann cabhrú le duine trí úsáid a bhaint as frásaí amhail ‘Bíodh misneach agat’, ‘Beidh tú i gceart go luath’ agus ‘Fáisc suas thú féin’ – is gá duit bheith leathanaigeanta agus neamhbhreithiúnach agus éisteacht leis an duine chun difear a dhéanamh.
  • Coinnigh i dteagmháil: Is iomaí bealach beag atá ann chun tacaíocht a thaispeáint – Ní gá duit ach téacs a chur chuig an duine nó fiafraí de ‘conas atá tú?’
  • Ná labhair faoin meabhairshláinte amháin: Bí ar do nós féin agus labhair faoin ngnáthshaol freisin.

Cloisimid go minic gur gá dúinn labhairt níos mó faoin meabhairshláinte. Tugtar leis an Ribín Glas simplí saor in aisce bealach praiticiúil dúinn déanamh amhlaidh. Na 500,000 duine a mbeidh Ribín Glas orthu i mí na Bealtaine, ní hé amháin go mbeidh siad ag taispeáint tacaíocht don fheachtas, ach beidh siad ag taispeáint gur féidir labhairt leo faoin meabhairshláinte freisin. Maidir le duine atá ag cur am crua isteach, déanfar difear mór dá shaol más eol dó gur féidir leis labhairt leat ar an ábhar.

Tá an bhliain 2015 ar an tríú bliain den fheachtas. Spreagadh 1.6 milliún comhrá faoin meabhairshláinte le linn mhí an Ribín Ghlais sa bhliain 2014.