Treoir Maidir le Táirgí Tobac

Rinneadh 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014, maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE a thrasuí i reachtaíocht náisiúnta ag Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 a tháinig i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2016 (I.R. 271/2016).

Is í aidhm na Treorach dlíthe maidir le tobac agus táirgí gaolmhara a chomhchuibhiú, chun feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh a éascú agus chun oibleagáidí an AE a chomhlíonadh faoin gCreat-Choinbhinsiún um Rialú Tobac.

Forálann na Rialacháin do rialacha níos déine maidir le tobac agus táirgí gaolmhara agus, ó thaobh na sláinte poiblí de, díríonn siad ar a dtarraingt a theorannú, go háirithe do dhaoine óga. Áirítear leo bearta le haghaidh lipéadú, comhábhair, lorgaireacht agus rianú, ciandíol trasteorann agus rialáil toitíní leictreonacha, coimeádáin athlíonta, táirgí luibhe le haghaidh tobac agus táirgí núíosacha tobac.

Le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) (Leasú) 2017 (I.R. Uimh. 252 de 2017) leasaítear Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 agus tugtar éifeacht do thrí Ghníomh Cur Chun Feidhme de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a bhaineann leis an Treoir. Leag na trí Ghníomh Cur Chun Feidhme síos:

  • Rialacha aonfhoirmeacha maidir leis na nósanna imeachta chun a chinneadh an bhfuil blas tréithrithe ag táirge tobac;
  • An nós imeachta maidir le painéal comhairleach neamhspleách a bhunú agus a oibriú a chuidíonn le Ballstáit agus leis an gCoimisiún chun a chinneadh an bhfuil blas tréithrithe ag táirgí tobac;
  • Liosta tosaíochta de bhreiseáin atá i dtoitíní agus rollóga faoi réir oibleagáidí tuairiscithe feabhsaithe

Tugann codanna áirithe den Acht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015 éifeacht i bpáirt den Treoir freisin. Tháinig na hailt sin i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2016, mar a cheanglaítear leis an Treoir.

Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an comhlacht inniúil ainmnithe maidir le na feidhmeanna laistigh de na Rialacháin agus is í atá freagrach as a forfheidhmiú. Leanann an Roinn agus FSS ag obair le chéile ar chur i bhfeidhm agus ar fhorfheidhmiú na Rialachán. Tháinig deireadh leis an idirthréimhse dá bhforáiltear sna Rialacháin an 20 Bealtaine 2017 agus ón dáta sin i leith ní mór do na táirgí tobac, na toitíní leictreonacha agus na táirgí luibhe go léir a bheith á gcomhlíonadh acu.

Forálacha Logaireachta agus Rianaithe TPD (Trádáil Indleathach)

Le hAirteagail 15 agus 16 den Treoir um Tháirgí Tobac bunaítear córas logaireachta agus rianaithe agus gné slándála ar fud an AE do gach aonad-phaicéad de tháirgí tobac a mhonaraítear san Aontas nó a allmhairítear isteach san Aontas. Is í aidhm an chórais seo, de réir Choimisiún an AE, trádáil aindleathach i dtáirgí tobac a throid, rud a bhaineann an bonn de shaorchúrsaíocht táirgí comhlíontacha agus an chosaint fhoriomlán a sholáthraíonn reachtaíocht rialaithe tobac.

Cé gur leagadh síos na ceanglais lárnacha sa Treoir, ceanglaítear le hAirteagail 15(11), 15(12) agus 16(2) ar Choimisiún an AE reachtaíocht thánaisteach a ghlacadh (Gníomhartha Cur Chun Feidhme an Choimisiúin) chun sonraí teicniúla agus príomhghnéithe an chórais a chinneadh, chomh maith le gnéithe ar nós idir-inoibritheacht an chórais a chinntiú. Ghlac an Coimisiún leis na Gníomhartha Cur Chun Feidhme seo i mí na Nollag 2017 agus ní mór iad a thrasuí i ndlí na hÉireann. D’ainmnigh cinneadh Rialtais i mí Iúil 2018 Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim mar údarás inniúil chun na córais inrianaitheachta tobac agus gné slándála ar fud an AE a chur i bhfeidhm agus mar riarthóir náisiúnta do chóras inrianaitheachta ar fud an AE.

Beidh feidhm ag na ceanglais thuas maidir le toitíní agus rollóga ón 20 Bealtaine 2019 agus le táirgí tobac seachas toitíní agus rollóga ón 20 Bealtaine 2024.