An Treoir um Tháirgí Tobac

Tháinig an leagan athbhreithnithe de Threoir AE um Tháirgí Tobac (2014/40/AE) i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2014. Bhí ar na Ballstáit na rialacha nua a thrasuí sa dlí náisiúnta laistigh den chéad dá bhliain eile.

Is é aidhm na Treorach dlíthe ar tháirgí tobac agus ar tháirgí gaolmhara a chomhchuibhiú d’fhonn feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh a éascú agus comhlíonadh a dhéanamh ar na dualgais ar an Aontas Eorpach faoi Chreatchoinbhinsiún na hEagraíochta Domhanda Sláinte um Rialú Tobac.

Tháinig Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac agus Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 (I.R. Uimh. 271 de 2016) lenar trasuíodh an Treoir isteach i ndlí na hÉireann i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2016.

Trasuitear Airteagail 13 agus 14 den Treoir go páirteach le hailt áirithe den Acht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015.  Tosaíodh na hailt ábhartha an 20 Bealtaine 2016.

Foráiltear leis na Rialacháin do rialacha níos déine a leagan síos le haghaidh táirgí tobac agus táirgí gaolmhara agus, ó thaobh sláinte poiblí de, dírítear leo ar laghdú a dhéanamh ar a tharraingtí atá na táirgí sin, go háirithe do dhaoine óga.  Áirítear leo bearta a bhaineann leis na nithe seo a leanas: lipéadú, comhábhair, rianú, díolacháin trasteorann, agus toitíní leictreonacha, coimeádáin athlíonta, táirgí luibhe tobac agus táirgí núíosacha tobac a rialáil.

Le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac agus Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) (Leasú) 2017 (I.R. Uimh. 252 de 2017), leasaítear Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 agus tugtar éifeacht do thrí Ghníomh Cur Chun Feidhme de chuid an Choimisiúin Eorpaigh atá bainteach leis an Treoir. Leis na trí Ghníomh Cur Chun Feidhme, leagtar síos:

  • rialacha aonfhoirmeacha maidir leis na nósanna imeachta le haghaidh a chinneadh cé acu atá sainbhlas ag táirge tobac nó nach bhfuil;
  • an nós imeachta le haghaidh bunú agus feidhmiú a dhéanamh ar phainéal comhairleach neamhspleách a chabhróidh leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún a chinneadh cé acu atá sainbhlas ag táirgí tobac nó nach bhfuil;
  • liosta tosaíochta breiseán atá ar fáil i dtoitíní agus i dtobac féinrollála, faoi réir oibleagáidí breisithe tuairiscithe.

Treoir maidir le Toitíní Leictreonacha agus Coimeádáin Athlíonta

Naisc úsáideacha

Treoir AE um Tháirgí Tobac (2014/40/AE)

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac agus Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) 2016 – I.R. Uimh. 271 de 2016

An tOrdú um an Acht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015 (Tosach Feidhme), 2016 – I.R. Uimh. 270 de 2016

An tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Táirgí Tobac agus Táirgí Gaolmhara a Mhonarú, a Thíolacadh agus a Dhíol) (Leasú) 2017 – I.R. Uimh. 252 de 2017

Tuilleadh faisnéise ó FSS maidir leis an Treoir um Tháirgí Tobac