Plean Taighde

Tá obair á déanamh chun Plean Taighde, Sonraí agus Nuálaíochta a chur le chéile don chreat Éire Shláintiúil, faoi mar a thuairiscítear faoi Théama 5 den chreat sin. Leagfar bearta straitéiseacha amach sa phlean sin, arb é is aidhm dóibh na sonraí agus an t-eolas eolaíochta is cothroime le dáta agus is airde caighdeán a ghiniúint, a bhailiú, a anailísiú agus a aistriú. Tacóidh an plean leis an gCreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme, a nuáil, a mhonatóiriú agus a mheasúnú, agus beidh sé mar threoir do bheartais nua a fhorbairt amach anseo. Is é aidhm dheiridh an phlean ná feabhas a chur ar na torthaí sláinte do mhuintir na hÉireann. Bainfear an feabhas sin amach trí na cuspóirí seo a leanas:

  1. Tuiscint chuimsitheach a fhorbairt ar an réimse;
  2. Acmhainn taighde a fhorbairt sa réimse;
  3. Dea-bhonneagar a fhorbairt agus a chur chun cinn, agus tacú leis an dea-bhonneagar sin
  4. Monatóireacht agus measúnú a fheabhsú;
  5. Tacú le haistriú agus le malartú eolais;
  6. Comhoibriú, líonraí agus naisc a fhorbairt tuilleadh ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta; agus,
  7. Tacú le nuálaíocht i réimsí a bhaineann leis an gcreat Éire Shláintiúil.