An Grúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall

Cuimsíonn an Grúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall ionadaithe ón Roinn Sláinte, ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, ón Roinn Oideachais agus Scileanna, ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ó Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann agus ó Bhiaslán, mar aon le geallsealbhóirí tábhachtacha eile.  Déanann sé scrúdú ar roinnt saincheisteanna éagsúla, agus cuireann sé iad féin ar aghaidh, ar mhaithe le fadhb an mhurtaill a chomhrac.  Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi bhallraíocht an Ghrúpa.  Cliceáil anseo chun Miontuairiscí an Ghrúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall a léamh.

Chuir an tAire Sláinte de chúram ar an nGrúpa fochoiste a bhunú freisin, rud a dhéanfadh imscrúdú agus forbairt ar dhúrud roghanna a bhaineann le praghsáil agus le meicníochtaí eile d’fhonn caitheamh deochanna agus bianna a laghdú ó sheilf bhairr Phirimid an Bhia (de réir Threoirlínte na Roinne Sláinte maidir le Bia Sláintiúil) toisc nach dteastaíonn na bianna agus na deochanna sin ón duine chun beatha shláintiúil a bheith aige.  Cuireadh an tuarascáil agus na moltaí ón bhfochoiste faoi bhráid an Aire ansin, agus tá plean gníomhaíochta á chur le chéile faoi láthair bunaithe ar na moltaí sin.

Tá an Grúpa ag díriú ar dhúrud beart, lena n-áirítear iad seo a leanas: