An Grúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall (GGSM)

Is é atá sa Ghrúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall (GGSM) ná ionadaithe uathu seo a leanas: An Roinn Sláinte, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, Biaslán agus príomhpháirtithe leasmhara eile. Déanann sé scrúdú agus dul chun cinn ar roinnt saincheisteanna éagsúla ar mhaithe le fadhb an mhurtaill a chomhrac. Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi bhallraíocht an Ghrúpa.

Chuir an tAire Sláinte de chúram ar GGSM freisin fochoiste a bhunú, rud a dhéanfadh imscrúdú agus forbairt ar dhúrud roghanna a bhaineann le praghsáil agus le meicníochtaí eile d’fhonn caitheamh deochanna agus bianna a laghdú ó sheilf bhairr Phirimid an Bhia (de réir Threoirlínte na Roinne Sláinte maidir le Bia Sláintiúil) toisc nach dteastaíonn na bianna agus na deochanna sin ón duine chun beatha shláintiúil a bheith aige. Cuireadh tuarascáil agus moltaí an fhochoiste faoi bhráid an Aire, agus tá plean gníomhaíochta á chur le chéile faoi láthair bunaithe ar na moltaí sin.

Tá GGSM ag díriú ar dhúrud beart, lena n-áirítear iad seo a leanas: