Leapacha Gréine

Tháinig forálacha a bhaineann le daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois i bhfeidhm an 21 Iúil 2014

Rinneadh an tAcht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014 (Uimh. 12 de 2014) a shíniú mar dhlí an 24 Meitheamh 2014.  Tá an tAcht foilsithe anois agus tá sé ar fáil anseo ar shuíomh Gréasáin an Oireachtais.

Socraítear san Acht gur coir é:-

  • leaba ghréine a dhíol le haon duine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nó í a ligean ar cíos dóibh;
  • cead a thabhairt do dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois leaba ghréine a úsáid ar áitreabh leaba ghréine;
  • úsáid leaba ghréine ar áitreabh leaba ghréine a dhíol le duine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois;
  • cead a thabhairt do dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois bheith i limistéar srianta ach amháin le linn fostaíochta.

Tá an tAcht á thabhairt isteach de réir a chéile. Tháinig na forálacha atá leagtha amach thuas agus a bhaineann leo siúd faoi bhun 18 mbliana d’aois i bhfeidhm an 21 Iúil 2014.  (Féach Ordú Tosach Feidhme an Achta Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014, 2014 (I.R. Uimh. 299 de 2014

D’fhonn cabhrú leis an tionscal na ceanglais thuasluaite a chomhlíonadh, féach an tAcht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014 (Uimh. 12 de 2014): Treoir don Tionscal.  Ba cheart go mbeadh na Ceisteanna Coitianta úsáideach ina leith sin freisin.

Fógra a thabhairt don Choimisiún Eorpach maidir leis na Rialacháin Faisnéise Sláinte

Ba faoi Threoir an AE maidir le Caighdeáin agus Rialacháin Theicniúla (98/34/CE) a tugadh fógra don Choimisiún Eorpach an 10 Deireadh Fómhair 2014 maidir leis na Rialacháin Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) (Faisnéis Sláinte) 2015.

Leagtar síos sna Rialacháin sin an fhaisnéis maidir leis an tionchar ar shláinte agus an fhaisnéis eile a bhaineann le leapacha gréine a úsáid nach mór iad a thabhairt do dhuine gach uair a bheartaíonn sé nó sí leaba ghréine a úsáid, a ligean ar cíos nó a cheannach. Leagtar síos sna Rialacháin freisin an fhoirm nach mór do dhuine den sórt sin í a shíniú chun a dheimhniú gur soláthraíodh cóip den fhaisnéis lena mbaineann dó nó di agus go raibh deis aige/aici an fhaisnéis sin a léamh agus a bhreithniú.

Forálacha Eile san Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014

Déantar foráil san Acht do roinnt bearta eile freisin, lena n-áirítear iad seo a leanas:

  • cosc ar chleachtais chur chun cinn áirithe (e.g. praghsanna níos saoire a thairiscint go luath sa lá agus tairiscintí “dhá cheann ar phraghas ceann amháin”); agus
  • cosc a chur ar oibreoirí leaba ghréine nithe a rá maidir leis an tionchar a imríonn leaba ghréine ar shláinte ach amháin sa chás go bhfuil na nithe sin ceadaithe ag an Aire.

Is iad Oifigigh Shláinte Chomhshaoil de chuid na Seirbhíse Sláinte Comhshaoil in FSS a fhorfheidhmeoidh forálacha an Achta.  Is ionann iad sin agus na hoifigigh atá freagrach as reachtaíocht sláinte comhshaoil – lena n-áirítear rialú tobac agus sábháilteacht bhia – a fhorfheidhmiú faoi láthair.

Leapacha Gréine

Is é is leaba ghréine ann ná aon aonad donnúcháin ina n-úsáidtear radaíocht ultraivialait chun an craiceann a dhonnú.  Is féidir leis an méid radaíochta ultraivialaite a scaoiltear ó leaba ghréine bheith a cúig oiread déag níos airde ná an méid a scaoiltear ó ghrian na Meánmhara ar mheán lae.  Contrártha do thuairim daoine áirithe, níl leaba ghréine níos sábháilte ná bheith amuigh faoin ngrian maidir le dath gréine a chur ort. Nochtann leaba ghréine do chraiceann do ghathanna UVA agus UVB, gathanna a dhéanann damáiste do chealla do chraicinn agus a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le hailse chraicinn.

Táthar ag cur le fianaise le blianta beaga anuas ina gcuirtear in iúl go mbíonn riosca níos airde ann go dtiocfaidh ailse chraicinn agus fadhbanna eile sláinte chun cinn mar gheall ar úsáid leapacha gréine. Mar sin, moltar san fhianaise gur chóir teorainn a chur le húsáid leapacha gréine agus gur chóir cosc iomlán a chur orthu i gcás leanaí.  Rinne Gníomhaireacht Idirnáisiúnta na hEagraíochta Domhanda Sláinte um Thaighde ar Ailse úsáid leapacha gréine a athaicmiú ó charcanaigin ghrúpa 2A (a bhfuil acmhainneacht charcanaigineach aici do dhaoine) ina carcanaigin ghrúpa 1 (atá carcanaigineach do dhaoine).

Tugtar aghaidh san Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014 ar an ngá atá leis an bpobal a chosaint ar an riosca go ndéanfar damáiste dá gcraiceann agus ar an riosca méadaithe go bhforbrófar ailse chraicinn. Is é an aidhm atá leis freisin feasacht mhéadaithe a chothú i measc an phobail ar fud na n-aoisghrúpaí uile maidir leis na contúirtí a ghabhann le nochtadh do radaíocht ultraivialait (UVR) maidir le hailse chraicinn a fhorbairt, le haosú roimh am agus le damáiste súl. Maidir leis sin, dúirt an tAire, “is beart riachtanach é seo chun sláinte agus folláine leanaí a chosaint agus is beart tábhachtach é maidir le hailse chraicinn a chosc.”

 

 

Tuilleadh Faisnéise

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Acht, déan teagmháil leis an Aonad Sláinte Comhshaoil sa Roinn Sláinte ar na bealaí seo a leanas: Seoladh ríomhphoist – ehu@health.gov.ie Teileafón +353 (0)1 6354184

Chun faisnéis a fháil nó ceisteanna a chur faoi fhorfheidhmiú nó faoi conas gearán a dhéanamh, déan teagmháil le hOifig Náisiúnta na Seirbhíse Sláinte Comhshaoil in FSS ar na bealaí seo a leanas:- Seoladh ríomhphoist – ehnationaloffice@hse.ie Teileafón +353 (0)45 880 442

Tá leathanach Gréasáin maidir le leapacha gréine agus le háitreabh leapacha gréine ar fáil ar shuíomh Gréasáin FSS anseo.

Tá leathanach Gréasáin maidir le leapacha gréine ar fáil ar shuíomh Gréasáin Chumann Ailse na hÉireann anseo.