Gníomhaíocht Fhisiciúil

Tá gníomhaíocht fhisiciúil tábhachtach ó thaobh sláinte agus folláine de agus is príomhthoisc í maidir le meáchan sláintiúil a choinneáil.  Maidir leis sin, d’fhorbraíomar Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil. Is é an aidhm atá leis an bPlean rannpháirtíocht mhéadaithe a spreagadh i ngníomhaíocht fhisiciúil agus aitheantas níos fearr a thabhairt don tábhacht a bhaineann léi.

Ar mhaithe leis an bPlean sin a fhorbairt, cuireadh grúpa oibre ar bun faoi chomhchathaoirleacht na Roinne Sláinte agus na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.  Cuimsíonn an grúpa sin ionadaithe ó raon geallsealbhóirí a bhfuil leas acu i ngníomhaíocht fhisiciúil agus a bhfuil saineolas acu ar an ábhar.

Tá fianaise shuntasach ann go gcothaíonn gníomhaíocht fhisiciúil folláine agus sláinte fhisiciúil agus mheabhrach, go gcoisceann sí galar, go bhfeabhsaíonn sí caighdeán beatha agus go ngabhann tairbhí eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha léi. Tá leibhéil neamhghníomhaíochta fisiciúla tar éis ardú mar thoradh ar an méadú atá tagtha ar iompar neamhghníomhach sa bhaile agus san ionad oibre. Is cúis imní é, mar sin, nach dtugann líon an-mhór Éireannach faoi na leibhéil ghníomhaíochta fisiciúla atá molta.

An tAire Varadkar agus an fhoireann ag déanamh réidh do rith 5 km

 

Cad is Gníomhaíocht Fhisiciúil ann?

Treoirlínte Molta

Get Ireland Walking