Sláinte an Lucht Siúil

Ní hé amháin go bhfuil idirghabhálacha chun díriú ar phriacail sláinte ar leith ag teastáil ón sprioc atá ag an gcreat Éire Shláintiúil éagothroime sláinte a laghdú, ach is é atá ag teastáil freisin ná aird a tharraingt ar na mórthosca sóisialta sláinte.

Déantar foráil sa Chreat do shocruithe nua arb é is aidhm dóibh comhoibriú éifeachtach a chinntiú idir an earnáil sláinte agus réimsí eile de sheirbhísí Rialtais agus poiblí a bhaineann leis na mórthosca sláinte sin, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le gach duine a bhíonn faoi réir éagothroime sláinte, an Lucht Siúil ina measc.

Bunaíodh struchtúir nua faoin gcreat Éire Shláintiúil chun forfheidhmiú an phlean a chumasú agus chun tacú leis an bhforfheidhmiú sin. Beidh na struchtúir sin mar bhonn leis an iarracht freastal ar riachtanais sláinte gach grúpa a bhíonn faoi réir éagothroime sláinte, an Lucht Siúil ina measc, agus tabharfaidh siad deis do chur chuige nua a ghlacadh i leith dul i ngleic ar bhealach níos éifeachtaí le saincheisteanna amhail éagothroime sláinte agus na tosca sóisialta sláinte.

Táimid ag obair le Ranna Rialtais eile agus le FSS ina leith sin.

Staidéar mórscála ba ea Staidéar Uile-Éireann ar Shláinte an Lucht Siúil (SUÉSLS), rud inar díríodh ar na príomhghnéithe de shláinte, de stádas sóisialta agus d’úsáidí seirbhísí i measc an Lucht Siúil. Ba iad na torthaí ba shuntasaí a tháinig ó SUÉSLS, a foilsíodh i mí Mheán Fómhair 2010, ná na leibhéil ní b’airde bhásmhaireachta agus ghalrachta a bhí le fáil i measc an Lucht Siúil i gcodarsnacht leis an bpobal i gcoitinne. Fuarthas amach go raibh an t-ionchas saoil d’fhir den Lucht Siúil 15 bliana níos ísle ná an t-ionchas saoil d’fhir den phobal i gcoitinne. Bhí an t-ionchas saoil do mhná den Lucht Siúil 11 bhliain níos ísle ná an t-ionchas saoil do mhná den phobal i gcoitinne. Tacaítear leis na torthaí sin sa Daonáireamh is déanaí (an Phríomh-Oifig Staidrimh, 2011). Aithníodh sa Daonáireamh an éagothromaíocht shuntasacht a bhí ann idir an céatadán de dhaoine ó Lucht Siúil na hÉireann a raibh 65 bliain bainte amach acu (2.5%) agus an céatadán de dhaoine ón bpobal i gcoitinne a raibh 65 bliain bainte amach acu (11%). Cé gur dóigh gurb é an ráta breithe is airde i measc phobal an Lucht Siúil is cúis le cuid den difríocht sin, ní dóigh go bhfuil sé freagrach as an difríocht ar fad. Ina theannta sin, ríomhadh go raibh rátaí básmhaireachta naíonán níos mó ná a thrí oiread ní b’airde ná an meánráta náisiúnta. Agus an tionchar a imríonn básmhaireacht naíonán ar ionchas saoil á chur san áireamh, is mór atá na difríochtaí sin.

Cliceáil anseo chun amharc ar Staidéar Uile-Éireann ar Shláinte an Lucht Siúil.