Fluairídiú

Is é Comhlacht Saineolaithe Éireann um Fhluairídí agus Sláinte, a oibríonn faoi choimirce na Roinne Sláinte, a dhéanann monatóireacht ar shaincheisteanna nua agus a bhíonn ag teacht chun cinn maidir le fluairíd agus maidir leis an tionchar a imríonn fluairíd ar shláinte agus ar ábhair ghaolmhara.  Agus í á sholáthar ar an leibhéal barrmhaith, deir an Comhlacht Saineolaithe go ndeimhnítear san fhianaise eolaíochta domhanda nach n-imríonn fluairídiú uisce aon tionchar díobhálach ar shláinte agus go leanann fluairíd de bheith ina bealach sábháilte chun sláinte bhéile a chosaint i measc na n-aoisghrúpaí uile. Is ar bhonn leanúnach a dhéantar athbhreithniú ar an tionchar a imríonn fluairíd ar shláinte agus ar ábhair ghaolmhara.

Mar chuid den obair leanúnach sin, is in athbhreithniú an Bhoird Taighde Sláinte, a bheidh ar siúl in 2014, a scrúdófar an fhianaise (idir fhianaise dhearfach agus fhianaise dhiúltach) atá ann ar an tionchar a imríonn an leibhéal reatha fluairídithe uisce (idir 0.6 agus 0.8 cuid in aghaidh an mhilliúin) ar shláinte an phobail agus ar an gcomhshaol. Déanfar achoimre san athbhreithniú freisin ar bhearnaí sa bhonn fianaise a thuairiscítear sa litríocht atá ar fáil. Beidh an t-athbhreithniú bunaithe ar theaglaim den taighde foilsithe.

Tá tionscadal taighde dar teideal Fluairíd agus Cúram a Thabhairt d’Fhiacla Leanaí (FCTFL) ar siúl san Ionad Taighde um Sheirbhísí Sláinte Béil, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, faoi láthair. Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag tacú leis an tionscadal, agus tá 10 bhfoireann scrúdúcháin, a bhfuil fiaclóir agus altra fiaclóireachta FSS ar gach ceann acu, curtha ar fáil aici. Déanfar breithniú sa staidéar ar thionchar na n-athruithe ar shláinte bhéil leanaí agus leanfar cinntí beartais a bhaineann le taos fiacla a úsáideann naíonáin agus leanaí óga (2002) agus an leibhéal laghdaithe fluairídithe in uisce óil (2007) lena linn.

Mar chuid de Staidéar Fadaimseartha na hÉireann um Aosú (SFÉA), tá sé beartaithe staidéar a dhéanamh ar thorthaí sláinte ginearálta agus sláinte bhéil i ndaoine fásta atá nasctha leis an tréimhse ama atá siad nochta go gcórasach d’uisce fluairídithe. Meastar go gcuirfear tús le staidéar píolótach ina leith sin roimh i bhfad. Comhlíonfaidh an staidéar ceanglais Alt 6 agus Alt 7 den Acht Sláinte (Soláthairtí Uisce a Fhluairídiú), 1960, lena gceanglaítear ar an Aire socrú a dhéanamh ó am go ham le haghaidh staidéar chun scrúdú a dhéanamh ar thionchar an fhluairídithe uisce ar shláinte ghinearálta agus freisin ar an gcaidreamh idir fluairídiú uisce agus sláinte bhéil.